Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Den Haag Ons kenmerk 21 maart 2008 MLB/M/2008/10197

Onderwerp

Media- minderhedenbeleid

Hierbij stuur ik u ter informatie het essay «Van marge naar mainstream, essay over mediabeleid en culturele diversiteit 1999-2008» toe. Dit essay heeft TNO geschreven in opdracht van OCW. Het betreft een beschrijving van het gevoerde `media en minderhedenbeleid in de afgelopen negen jaar vanuit het perspectief van het werkveld. Voor dit essay heeft TNO gesproken met personen en instellingen in het veld.

In 2007 heb ik in de Mediabegrotingsbrief (1) aangegeven het beleid op het terrein van media en minderheden te willen voortzetten. Op korte termijn ga in gesprek met de vier grote steden over de voortzetting van de convenanten voor MTNL en FunX tussen mijn ministerie en de vier grote steden.

Na de zomer zal ik de Tweede Kamer informeren over de resultaten van dit overleg en over keuzes in het media- en minderhedenbeleid voor de komende jaren.

Hoogachtend,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

(1) (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007- 2008, 31 200 VIII, nr. 32)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl E