Gemeente Meppel


Postbus 501
7940 AM Meppel
Stadhuis Grote Oever 26
tel. (0522) 850500

Gebiedsvisie en indicatieve grondexploitatie Nieuwveense Landen (26-3-2008)

De Gemeente Meppel heeft in de Ontwikkelingsvisie 2030 aangegeven tussen Meppel en Nijeveen een woonwijk te ontwikkelen. Meppel is door de Provincie aangewezen als één van de streekcentra waar groei kan plaatsvinden. Het plan voor een woonwijk Nieuwveense Landen kan beide ambities verenigen. Er is ruimte voor 3.000 woningen met mogelijkheden tot uitbreiding. Het plan gaat uit van inpassing in de omgeving, duurzaamheid, bijzondere bouw en diverse waterrijke leef- en woonmilieus.

Burgemeester & Wethouders stellen de Raad nu voor in te stemmen met de gebiedsvisie Nieuwveense Landen. De gebiedsvisie is het resultaat van het besluit van de Raad van 21 juni 2007. In dat besluit vroeg de Raad Burgemeester & Wethouders een marktconsultatie en uitwerking van varianten (B++ & C++).

Onderdelen van de uitwerking zijn onder meer woningbouwprognoses en een verbinding van de geplande wijk met de stad. Er is aandacht voor planologische procedures, de markt, fasering in de bouw, financiën en risicoâs. Leden van de Raad zijn op de hoogte gehouden van het opstellen van de gebiedsvisie.

Financiën
Naast de gebiedsvisie stellen Burgemeester & Wethouders de Raad een indicatieve grondexploitatie voor: de financiële onderbouwing van de visie. In het exploitatiemodel worden huidige en toekomstige ramingen van kosten en baten van het plan doorgerekend en vertaald naar de huidige waarde.
In de berekening wordt er van uitgegaan dat een deel van de door de Gemeente in het verleden aangekochte grond vooralsnog niet wordt ontwikkeld. Prudent financieel beleid vraagt bij de huidige agrarische bestemming van de grond een waardeverschil ten laste te brengen van de algemene dienst.

Procedures
De gebiedsvisie kan als basis dienen voor een structuurvisie waarna het bestemmingsplan volgens de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening - naar verwachting 1 juli 2008 van kracht - kan worden opgesteld. Aan de bestemmingsplanprocedure is de milieueffectrapportage gekoppeld. De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om kosten te verhalen op marktpartijen. Daarvoor wordt tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan door de Raad vastgesteld. Voor het opstellen van een exploitatieplan worden gesprekken gevoerd met alle grondeigenaren in het plangebied. De gebiedsvisie is een basis voor onderhandelingen met grondeigenaren.

Snelheid gewenst
Het vaststellen van de gebiedsvisie betekent een snelle voortgang van het project. Die is gewenst om rentelasten te beperken en daarmee een sluitende exploitatie mogelijk te maken. Nieuwveense Landen moet immers voor alles een wijk van en voor iedereen worden. Betaalbaarheid is daarvoor een eerste vereiste. Zo blijft er in de 20 jaar toekomst die Nieuwveense Landen Meppel geeft ruimte voor uitvoering van ieders wensen.
Alleen zo kan de wijk zich, met de bewoners, zelf maken. In onderscheid en eigenheid. Antwoord geven op nu nog onbekende vragen van individu en samenleving.

Net als de recente wijken Oosterboer, Danninge Erve en Berggierslanden groeien in diversiteit, tot genoegen van de inwoners én van de stad Meppel. Met voor ieders smaak een altijd weer passend aanbod. Op een te overziene schaal, aantrekkelijk, met eigen karakter, met fraaie details, door ieder zelf bepaald. In samenhang met het landschap, met stad en water op fietsafstand. Waar de natuur de wijk ontmoet, op loopafstand, zelfs tussen de huizen. Waar mensen zich thuis voelen.