Gemeente Alkmaar


Alkmaar, 26 maart 2008

Schenken van alcoholhoudende drank in buitenruimte in Alkmaar aan regels gebonden

Voor evenementen in de openbare buitenruimte ontvangt de burgemeester van Alkmaar regelmatig verzoeken voor ontheffing op het verbod van het schenken van alcolholhoudende dranken. Met het vaststellen van een zogenaamde beleidsregel voor buitentaps is er voortaan een toetsingskader om aanvragen voor een ontheffing te beoordelen. Ter beperking van alcoholgebruik wordt bij het verlenen van ontheffingen een terughoudend beleid gevoerd.

Het beperken van het alcoholgebruik en het voorkomen van verstoring van openbare orde zijn belangrijke maatschappelijke doelen. In Alkmaar wordt een alcoholmatigingsbeleid gevoerd. Dit houdt onder andere in dat het schenken van alcolholhoudende dranken buiten horeca-inrichtingen slechts bij uitzondering wordt toegestaan. De burgemeester, die in het kader van de Drank en Horecawet als bevoegd gezag is aangewezen, kan hiervoor ontheffing verlenen (ex artikel 35 Drank en Horecawet).

De afgelopen jaren is bij een aantal evenementen voor het schenken van alcoholhoudende dranken in de openbare buitenruimte ontheffing verleend. Een duidelijk toetsingskader ontbrak echter tot nu toe, ofschoon de gevallen waarin ontheffing is verleend goed beargumenteerd kunnen worden. De thans vastgestelde beleidsregel biedt een toetsingskader om bij toekomstige aanvragen te kunnen beoordelen of ontheffing kan worden verleend.

Burgemeester Bruinooge over het toepassen van de regel: "Wanneer in de directe omgeving van de locatie van een evenement café's en restaurants zijn gevestigd, moet alcoholhoudende drank vanuit die inrichtingen worden geserveerd. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit is om de bezoekers van het evenement vlot te kunnen bedienen. Ontheffing wordt overigens alleen verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken, zoals bier, wijn, port, sherry. Verder moet natuurlijk aan alle wettelijke bepalingen worden voldaan. Het schenken van drank aan jongeren onder de 16 jaar is dus ook in die situatie niet aan de orde!".