Gemeente Bernheze


Collegebesluiten 18 maart 2008

Aanpassing mandatering bevoegdheden

Het afdelingshoofd Publiekszaken en de coördinerend medewerker zijn vanaf 29 maart 2008 bevoegd om te beslissen op verzoeken voor het in gebruik geven of verkopen van overhoeken, openbaar groen, cultuurgrond en paardenweitjes. Voorheen lag deze bevoegdheid bij het afdelingshoofd Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Door het verschuiven van taken ligt deze bevoegdheid nu bij het afdelingshoofd Publiekszaken. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders enkele mandaatbesluiten ingetrokken betreffende bevoegdheden die voortaan bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd liggen. Verder heeft de invorderingsambtenaar het afdelingshoofd Publiekszaken en de coördinerend medewerker (onder)gemandateerd om te beslissen op verzoeken voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Beantwoording vragen Raadscommissie Ruimtelijke Zaken

Tijdens de Raadscommissievergadering Ruimtelijke Zaken hebben verschillende raadsleden vragen gesteld aan wethouder Van de Ven. Hij heeft toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden. Dat gebeurt door een notitie ter informatie. De vragen gaan over `Loop- en Fietsrouteplan 2008 - uitgangspunten & Maatregelenpakket' en `Traverse Heeswijk-Dinther - Korte Termijn Maatregelen'.

Programmabudget Stuurgroep De Maashorst

In 2004 is Stuurgroep De Maashorst van start gegaan. Hierin hebben verschillende partijen zitting met betrokkenheid in het gebied. Naast de gemeenten Bernheze, Landerd, Uden en Oss zijn dat de Provincie, Staatsbosbeheer, Recron, Waterschap Aa en Maas, ZLTO, ANV Maashorstboeren, Regio-VVV, natuurcentrum Slabroek en de verenigde natuur- en milieuverenigingen.

Een gezamenlijke visie inclusief uitvoeringsprogramma is opgesteld en aan de hierin opgenomen projecten wordt volop gewerkt. De ervaringen met deze gebiedsgerichte aanpak van De Maashorst zijn goed en er wordt dan ook ingestoken op het voortzetten hiervan. Om dit op een meer efficiënte wijze te doen heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het verzoek van de Stuurgroep om in 2008 te gaan werken met een programmabudget. Op deze manier kan de Stuurgroep op een snellere en slagvaardigere manier inspringen op de verschillende projecten, ideeën, ontwikkelingen, et cetera.

Extra onderhoudsbeurt openbaar groen in Bernheze

De komende maanden wordt extra onderhoud gepleegd aan het openbaar groen van de gemeente Bernheze, zoals snoeiwerkzaamheden. Dat is mogelijk door een dividenduitkering van de IBN-groep, waarvan de gemeente mede-eigenaar is. Het gaat om werkzaamheden ter waarde van ruim EUR 75.000,-.

De IBN-groep verzorgt het reguliere onderhoud van het openbaar groen in onder andere Bernheze. Door het uitgekeerde dividend te besteden aan groenonderhoud door diezelfde IBN-groep, snijdt het mes aan twee kanten: het levert extra werk op voor de sociale werkvoorziening én de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert.

Ouderenbeleid Bernheze

De fractie PP93 heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk vragen gesteld over het ouderenbeleid. De zorg van de fractie betreft met name de informatievoorziening door het college van burgemeester en wethouders en de gevolgen van samenwerkingsverbanden voor het ouderenbeleid. Het college van burgemeester en wethouders zegt nadere informatie toe en laat weten waarom men de zorg van PP93 over samenwerkingsverbanden niet deelt.