Gemeente Zoetermeer

Terugdringen voortijdig schoolverlaten Antilliaanse jongeren

In het Bestuurlijk Arrangement met de minister heeft Zoetermeer afgesproken om de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren van 12 tot en met 24 jaar op het gebied van voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Drie projecten zijn gestart om het aantal Antilliaanse voortijdig schoolverlaters te voorkomen of terug te dringen.

Hoewel de projecten hun vruchten hebben afgeworpen, is de algemene doelstelling om de oververtegenwoordiging in 2007 verder terug te dringen niet gehaald. In het schooljaar 2006-2007 waren in Zoetermeer in totaal 614 voortijdig schoolverlaters, waarvan 47 van Antilliaanse afkomst, terwijl in 2006 het totale aantal schoolverlaters 694 bedroeg, waaronder 34 Antillianen.

Binnen het eerste project Weer naar school zijn alle 47 Antilliaanse voortijdig schoolverlaters intensief begeleid, waardoor 13 jongeren weer teruggeleid zijn naar school. Hiermee is het streefcijfer van dit project om in 2007 minimaal 6 jongeren terug te leiden ruimschoots gehaald. Daarnaast zijn 18 jongeren toegeleid naar betaald werk en 6 bij de DSW geplaatst. Bij de overige 10 jongeren is het om verschillende redenen (zoals verhuizing) niet gelukt om ze toe te leiden naar school of werk.

Het tweede project Stabiliteit thuis is gericht op alleenstaande Antilliaanse moeders met een bijstandsuitkering. Dit is vooral een preventief project om schooluitval zo vroeg mogelijk te voorkomen. In 2007 hebben 12 moeders een op maat gesneden opvoedings- en scholingstraject gevolgd en 4 van hen hebben een betaalde baan gekregen, de anderen doen vrijwilligerswerk of hebben een stageplaats.

Het derde project Graag naar school heeft ervoor gezorgd dat er een Antilliaanse schoolmaatschappelijke werker bij twee middelgrote scholen ondersteuning biedt aan potentiële Antilliaanse schoolverlaters. Ook vallen binnen dit project naschoolse (sport)activiteiten voor Antilliaanse leerlingen in de wijk Oosterheem. Er is een brassband en streetdance groep opgericht waaraan zon 40 enthousiaste schoolgaande jongeren meedoen. Tot slot zijn er verschillende empowermentcursussen gegeven om dreigende schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen en jongeren te helpen bij hun toekomstkeuzes.