Ministerie van Economische Zaken


Ministerie van Economische Zaken


Datum: 26-3-2008


Kabinet investeert ¬ 3,8 miljoen in slimme ict-toepassingen


Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken hebben vandaag een financiële bijdrage van ¬ 3,8 miljoen beschikbaar gesteld voor vijf veelbelovende ict-projecten. De bijdrage is bedoeld om bestaande ict-toepassingen in de jeugdhulpverlening en de rampenbestrijding, die op kleine schaal al succesvol zijn, klaar te stomen voor grootschalig gebruik.


De vijf winnende projecten zijn:

1. KiSS; dit Groningse project draait om een betere preventie in de
jeugdzorg. Centraal element is een webapplicatie waarin snel vindbaar is
welke hulpverlener een bepaalde jeugdige cliënt in behandeling heeft, wat
het niveau van urgentie is en wie de eindverantwoordelijke. Het ict-systeem
is op de schaal van één gemeente reeds succesvol beproefd en wordt in de
hele provincie Groningen uitgerold. Het project sluit aan bij een
belangrijke kabinetsprioriteit, namelijk de landelijke invoering van een
zogenaamde verwijsindex, waarmee problemen met risicojongeren tot 23 jaar
snel in kaart worden gebracht en aangepakt.

2. CHOICE; dit project van het Jeugdriagg Noord Holland Zuid en
partners heeft tot doel om bestaande chathulpverlenings-, zelfhulp- en
informatiesites uit te bouwen tot een volwaardige online omgeving waar
jongeren op een veilige en vertrouwde manier worden geholpen op
psychosociaal gebied.

3. Innovatief jongerenportaal voor zorg, onderwijs en maatschappelijke
participatie; dit project werkt al in twaalf gemeenten en de provincie
Gelderland. Het heeft tot doel om op jongeren toegesneden preventieve
informatie over onderwerpen zoals geweld, drugs, seks, ziektes of eerwraak
beschikbaar te maken. Daarnaast biedt het portaal op laagdrempelige manier
toegang tot lokale hulpverleners. Het project kan volgens de jury als
voorbeeld dienen voor de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin bij
andere gemeenten.

4. Beter voorbereid op incidenten en rampen; dit project van NIFV en
Movares Nederland draait om een interactief, op virtual reality gebaseerd,
trainingssysteem. Het systeem is driedimensionaal en bevat verschillende
objecten zoals een luchthaven, stedelijk gebied en tunnels. Met behulp van
brandweer, politie en geneeskundige hulpdiensten kunnen de nagebootste
incidenten worden gesimuleerd en gestabiliseerd.

5. Multidisciplinair Virtuele Incidenten Training: dit project van
VSTEP B.V. en Artesis B.V. draait om een realistische virtuele 3D-omgeving
waarin men elk denkbaar incident- of rampscenario in scene kan zetten. De
applicatie is al succesvol toegepast en er wordt nu gewerkt aan de uitrol
over meerdere veiligheidsregio's.


De afgelopen maanden konden publieke en private organisaties via een
prijsvraag veelbelovende maatschappelijke ict-projecten indienen in de
sectoren Jeugd & Gezin en Gaming & Veiligheid. Belangrijkste
voorwaarde was dat het gaat om succesvolle, kleinschalige toepassingen die
breder kunnen worden ingevoerd. De ingediende projectvoorstellen zijn
beoordeeld door een onafhankelijke jury onder leiding van Professor
Soete.


Meer informatie:

Meer informatie over de winnende projecten en Het Actieprogramma
Maatschappelijke Sectoren & ICT is te vinden op http://www.m-ict.nl/.


M&ICT is een programma van de ministeries van EZ, BZK, Justitie, OCW,
V&W en VWS. Uitvoerder van het actieprogramma is het programmabureau
Maatschappelijke Sectoren & ICT, onderdeel van ICTU.


Voor meer informatie kunt u terecht bij Edwin van Scherrenburg,
persvoorlichting Economische Zaken, 070-3796464, e-mail e.v.vanscherrenburg@minez.nl
of bij

Jan Brouwer de Koning van Jeugd en Gezin, tel: 070-340 5775, jan.brouwer.de.koning@jeugdengezin.nl