Gemeente Brunssum

Openbare bekendmakingen deze week (26 maart - 1 april 2008)

De wettelijk verplichte mededelingen die de gemeente elk week publiceert op de gemeentepagina's in Parelnieuws.

Wilt u oudere bekendmakingen raadplegen, ga dan naar het archief.
---

bouwvergunningen

Aanvraag vergunningen

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat de navolgende

aanvraag om reguliere bouwvergunning is ontvangen:


- voor het geheel oprichten van een woonhuis naast Heugerstraat 14 (datum indiening: 17-03-2008);

aanvragen om lichte bouwvergunning zijn ontvangen:


- voor het geheel oprichten van een overkapping op het perceel Regentessestaat 19 (datum indiening: 17-03-2008);


- voor het geheel plaatsen van een hekwerk in het uitbreidingsgebied Emma fase II, grenzend aan een bedrijfspand aan de Passartweg (datum indiening: 17-03-2008);

aanvragen om sloopvergunning zijn ontvangen:


- voor het saneneren van het dakbeschot van de woning op het perceel Bouwbergstraat 8 (datum indiening: 11-03-2008);


- voor het gedeeltelijk slopen van asbesthoudende golfplaten van een dak op het perceel Kranenpool 4 (datum indiening: 13-03-2008);


- voor het slopen van asbesthoudende golfplaten van het woonhuis op het perceel Op Gen Hoes 49 (deze aanvraag is reeds op 12 maart 2008 gepubliceerd. Abusievelijk is in de eerste publicatie een verkeerde omschrijving aangegeven). (datum indiening: 12-12-2007).

Zij die de betreffende aanvragen wensen in te zien kunnen hiertoe telefonisch een afspraak maken. U kunt daarvoor bellen met het loket Vergunningen, telefoon (045) 527 86 60.

Brunssum, 26 maart 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum
---

milieubeheer

Wet milieubeheer - Kerkstraat 47

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken ingevolge het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer bekend dat zij een melding hebben ontvangen zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van Bakker Bart ten behoeve van een inrichting gelegen aan de Kerkstraat 47 d, alhier.

In het Activiteitenbesluit zijn per verschillende activiteit, algemene landelijk geldende regels gesteld. Tegen de publicatie van voornoemde melding staat geen bezwaar open.

Brunssum, 26 maart 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum,

krachtens ondermandaat,

Clusterhoofd vergunningen,

ing. W.H.J. Delahaye

---

milieubeheer

Wet milieubeheer - Horizonstraat 57

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt waarbij op de aanvraag van Licom N.V., om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, voor de duur van 3 jaar, voor een inrichting voor opslag en het produceren van veiligheidsschoenen, gelegen aan de Horizonstraat 57, alhier, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie G, nummers 790, 791, 792, 794 en 824, positief wordt beschikt onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Het ontwerp-besluit, de aanvraag en de overige ter zake zijnde stukken liggen van 27 maart 2008 tot en met 7 mei 2008 ter inzage in het Bestuurscentrum, Lindeplein 1 (loket vergunningen), alhier, tijdens de werkuren. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. Tevens kunnen de stukken gedurende bovengenoemde periode desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien.

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk tijdens voornoemde werkuren totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 7 mei 2008 ingediend worden bij burgemeester en wethouders van Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom verzoekt in een aparte brief bij de zienswijzen.

Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan schriftelijk of telefonisch (045 527 86 60) worden verzocht tot uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn.

Beroep tegen het besluit kan worden ingesteld door een belanghebbenden die zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerp-besluit, die zienswijzen heeft tegen wijzigingen die bij het geven van het besluit ten opzichte van het nu ter inzage ontwerp-besluit zijn aangebracht, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet tot het indienen van zienswijzen in staat is geweest.

Brunssum, 26 maart 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum,

krachtens ondermandaat,

Clusterhoofd vergunningen,

ing. W.H.J. Delahaye

---

besluiten awb

Wijziging Gemeenschappelijke regeling ISD BOL

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van gemeente Brunssum, ieder voor zover bevoegd, besloten hebben tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf (ISD BOL) door vaststelling van een nieuw artikel 5 en een wijziging van artikel 27, respectievelijk bij besluit van burgemeester en wethouders van 11 maart 2008 en bij raadsbesluit van 19 maart 2008;

Gelijkluidende besluiten zijn genomen door de raden en colleges van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf en Onderbanken.

Bovengenoemde besluiten en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ISD BOL treden in werking op 1 april 2008 en liggen met ingang van heden voor u ter inzage op kamer 17 van het oude raadhuis van Brunssum.

Brunssum, 26 maart 2008.

Burgemeester en Wethouders van Brunssum,

Secretaris,

drs. M.A.M.H. Huijben

de Burgemeester,

mr. drs. C.M.A. Brocken

---

besluiten awb

Vertrouwenscommissie Herbenoeming burgemeester

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt, ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet, bekend dat de raad van de gemeente Brunssum in zijn vergadering van 19 maart 2008 de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester heeft vastgesteld.

Voornoemde verordening treedt in werking op de achtste dag nadat publicatie heeft plaatsgevonden.

Brunssum, 26 maart 2008.

---

kapvergunning

Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat de navolgende kapvergunningen zijn verleend aan:


- H.P.J. Polman, Jupiterstraat 70b, voor 1 kronkelwilg;


- S. Wischmann, Vogelwikke 19, voor 1 den;


- Aannemersbedrijf Graus bv, p/a Iepenstraat 20, voor 5 bomen;


- Weller Wonen, voor 4 bomen staande op het perceel hoek Koutenveld / st. Brigidastraat;


- J.C. Kuijpers, Het Ambacht 48, voor 1 conifeer;


- R.H.M. Arets, p/a Churchillstraat 2b, voor 1 esdoorn;

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Hoe u verder bezwaar kunt maken, leest u in `Hoe maakt u bezwaar?'.

Brunssum, 26 maart 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum,

krachtens mandaat,

Teamleider Civiele Techniek / Dienst Projecten,

ing. P.H. Bartels


---