Gemeente Dongeradeel---

Perscommunice n.a.v. informatieve bijeenkomst 25 maart 2008 over resultaten van het gehouden jongerenonderzoek

Veilig opgroeien in Noordoost Fryslân.
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. willen zorgen dat het in Noordoost Fryslân voor de jeugd goed en veilig is.

Onderzoek.
Om deze doelstelling te realiseren zijn gegevens nodig. Die gegevens zijn o.a. verzameld met Veilig opgroeien in Noordoost Fryslân. Een breed onderzoek naar de belevingswereld van de jeugd in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar.
Aan dit onderzoek, dat onlangs is afgesloten, heeft 43% van de doelgroep deelgenomen.
Dat is een geweldige deelname, wat vanzelfsprekend de waarde van de onderzoeksresultaten ten goede komt.

Achtergrondinformatie over de onderzoeksmethode. In 2000 zijn proefonderzoeken gehouden in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle.
Vanwege de belangrijke waarde van die onderzoeksresultaten is in 2003 gestart in Almere en Leeuwarden. Sinds 2004 wordt de methode in nog veel meer gemeenten toegepast. Waaronder Alphen aan de Rijn, Dordrecht, Leiden, Maassluis, Zoetermeer en Capelle a.d. IJssel. Bovendien is onlangs op de Nederlandse Antillen gestart met deze methode.

Na het onderzoek. Wat dan?
Veilig opgroeien:

· is een langetermijnstrategie om een veilige en leefbare omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren zich gewaardeerd, gerespecteerd en aangemoedigd weten om hun potentiële capaciteiten te benutten;

· bouwt aan samenwerking tussen instanties, organisaties en bewoners in een buurt om een gezonde persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te bevorderen;
· maakt gebruik van recent wetenschappelijke inzichten in factoren die de kans op probleemgedrag vergroten (risicofactoren) én factoren die de kans op probleemgedrag verkleinen (beschermende factoren);

· leidt tot lokale plannen met als belangrijkste doelstellingen:

- gezinnen ondersteunen;

- betrokkenheid bevorderen bij schoolresultaten;
- verantwoordelijk gedrag aanmoedigen;

- een veiligere, samenhangende buurt bewerkstelligen.

Conclusies naar aanleiding van het gehouden jongerenonderzoek in Noordoost Fryslân.
Achtergrondkenmerken:

· Op de achtergrondkenmerken (geslacht, schooltype, gezinssituatie, taalachtergrond, opleidingsniveau ouders, arbeidssituatie ouders, leeftijd en etniciteit) verschillen de jongeren in Noordoost Fryslân op een aantal aspecten van de andere steden/gebieden waar eerder een jongerenonderzoek is gehouden. Namelijk:

- Jongeren in Noordoost Fryslân groeien vaker op in een gezin met twee natuurlijke ouders.

- In Noordoost Fryslân zijn er relatief wat meer jongeren waarvan beide ouders werken dan landelijk.

- Verder valt de hoge Friese taalachtergrond op.

Probleemgedragingen:

· Noordoost Fryslân scoort vergeleken met de plaatsen waar eerder een vergelijkbaar onderzoek is gehouden duidelijk gunstiger op probleemgedragingen met betrekking tot gewelddadig gedrag en delinquentie, drugsgebruik en onveilig seksueel gedrag. Op alcoholgebruik scoren de jongeren in Noordoost Fryslân iets ongunstiger.

· Op het probleemgedrag schoolverzuim (gemeten op basis van de vraag of je het afgelopen schooljaar wel eens een hele dag gespijbeld hebt) scoren de jongeren in alle vier gemeenten in Noordoost Fryslân even hoog (8%).

Risicofactoren en beschermende factoren:

· Voor wat betreft de risicofactoren scoort Noordoost Fryslân doorgaans iets gunstiger dan de andere plaatsen waar het onderzoek is gehouden.

· Jongeren in Noordoost Fryslân geven vaker aan dat zij relatief lagere rapportcijfers krijgen ten opzichte van hun medeleerlingen dan landelijk.

· Verder scoren de jongeren vrij ongunstig op vervreemding en opstandigheid en normen die asociaal gedrag bevorderen.
· Wat de beschermende factoren betreft scoren de jongeren in Noordoost Fryslân gunstiger dan landelijk op positieve betrokkenheid bij school, gezonde opvattingen en duidelijke normen en beloningen voor positieve betrokkenheid bij de buurt.

Deze onderzoeksresultaten zijn belangrijk bij de verdere koersbepaling en uitwerking van het jeugdbeleid van de vier gemeenten.