Gemeente Breda

Ontwikkelingsvisie van deelgebied van Emer Hintelaken-De Krogten vol perspectief.

Met de presentatie van de ontwikkelingsvisie voor het gebied tussen de Noordelijke Rondweg, Konijnenberg, Moerlaken en Emerparklaan geeft de gemeente Breda concrete verbeteringsvoorstellen voor de korte termijn en oplossingsrichtingen voor de langere termijn.

In die laatste categorie valt de voorgenomen studie naar betere interne en externe ontsluiting van het gebied Emer-Hintelaken, waarbij veel aandacht zal uitgaan naar de verschillende kruisingen met de Emerparklaan.

De plannen voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Krouwelaarhaven maken eveneens deel uit van de visie. Voor de concrete uitwerking wordt een intentieovereenkomst gesloten tussen eigenaar-ontwikkelaar Rasenberg, de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de gemeente Breda. Daarbij zet de gemeente in op het bewaken van de kwaliteit van het gehele gebied en het faciliteren van het proces. Herontwikkelingskosten komen voor rekening van de eigenaar,Rasenberg, die in dit havengebied ook het voormalige terrein van CSM heeft aangekocht. Daarnaast is de BOM bereid mede risicodragend te investeren in de revitalisering van dit gebied. Op deze manier wordt het hart van het bedrijventerrein vernieuwd en zal zowel voldoen aan eigentijdse ondernemerseisen als aan uitgangspunten van duurzaamheid.

Eerder werd voor de hertructurering van dit circa 400 hectaren grote bedrijventerrein in samenwerking met de betrokken ondernemersverenigingen, eigenaren en de BOM al een Masterplan opgesteld, dat door het Ministerie van Economische Zaken als een zogenoemde `Topper' werd beoordeeld, zodat rijkssubsidie voor de aanpak vrijkwam. Dit masterplan bevat 11 deelprojecten die in de komende jaren worden gerealiseerd. Het eerste al gerealiseerde project is het Hazepad, kort daarna volgen de verbetering en of vernieuwing van de infrastructuur op het gedeelte Rudonk/Franse Akker en het plan voor de ontsluiting van de bedrijven Terheijdenseweg / Spinola.

Voor het opstellen van de ontwikkelingsvisie is een klankbordgroep in het leven geroepen onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij(BOM). Vertegenwoordigers van de bedrijvenvereniging Krogten, de bedrijvenvereniging De Mark en ambtenaren van de gemeente Breda, hebben vanaf de zomer 2007 gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van de visie. De conceptvisie is goed ontvangen op de Algemene Ledenvergadering van bedrijvenvereniging Krogten. Het bestuur van de bedrijvenvereniging Mark is van plan om de visie te bespreken tijdens hun algemene ledenvergadering d.d. 15 mei 2008.

Breda, 26 maart 2008