Gemeente Eindhoven


* collegebesluiten

26 maart 2008

Collegebesluiten
De belangrijkste openbare besluiten uit de vergadering van B&W van dinsdag 18 maart.
Citybranding, citymarketing en evenementen
Het college heeft ingestemd met het uitgangspunt om krachten strategisch, organisatorisch en financieel te bundelen op het terrein van citybranding, citymarketing en evenementen. Daartoe wordt een bureau opgericht waarin middels een programmaraad publieke en private partners bestuurlijk en operationeel participeren. De bedoeling is om een sterk en eenduidig merkbeleid van Eindhoven te koppelen aan een krachtige en effectieve bottom-up aanpak om aansprekende en passende evenementen, programmaâs en projecten te organiseren.
Raadsvoorstel kaderstelling bekostiging huisvesting voor drie ongedeelde VMBO-scholen
In november 2007 heeft de raad ten behoeve van de realisatie van 3 VMBOâs
⬠57 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is bedoeld voor de realisatie van de schoolgebouwen maar ook voor alle andere zaken die het gevolg zijn van de realisatie van de VMBOâs: sporthallen, herinrichting van sportveldparken, grondverwerving, infrastructuur en dergelijke.
In dit raadsvoorstel is vastgesteld dat er maximaal 3050 leerlingen naar het VMBO zullen gaan en hoe dat verdeeld zal zijn over de drie scholen. Daarnaast worden nog een aantal randvoorwaarden gesteld op basis waarvan een start kan worden gemaakt met de realisatie van de drie ongedeelde VMBOâs. Raadsvoorstel bekostiging realisatie nieuwbouw ongedeeld VMBO Christiaan Huijgens College en herinrichting sportpark Botenlaan Op 19 september 2006 heeft het college besloten in te stemmen met de locatie Sportpark Botenlaan als locatie voor de nieuwbouw van het ongedeelde VMBO het Christiaan Huijgens College. Nu wordt voorgesteld een taakstellend krediet beschikbaar te stellen van ⬠11. 596.800,- voor deze vervangende nieuwbouw. Het Christiaan Huijgens College is tot op heden de enige waarbij expliciet voor vervangende nieuwbouw is gekozen. Daarnaast wordt een krediet beschikbaar gesteld van ⬠8.900.000,- voor de herinrichting van sportpark Botenlaan. Daaronder wordt begrepen de realisatie van een sporthal, herschikking van de sportvelden en toebehoren als kantines en kleedruimten en aanpassingen aan de infrastructuur. Bereikbaarheidsprojecten in de stad en het duurzaam in stand houden van het verkeerslichten areaal (EvM) Komend jaar worden in de stad veel verkeerslichten vernieuwd om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een betere doorstroming levert ook een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit. Ook wordt gewerkt aan een monitoringssysteem voor de hele regio. Vanaf medio 2009 is het mogelijk om op het hoofdwegennet van Eindhoven realtime informatie te krijgen en te sturen op verkeersstromen. Het maakt een optimale benutting van de wegencapaciteit in Eindhoven (verkeersmanagement) mogelijk. Fietsers krijgen overal detectielussen, zodat ook zij een betere doorstroming krijgen.

Ook wordt in 2008 onder meer gerealiseerd:


* groene golf op Ring van Aalsterweg tot en met St. Bonifatiuslaan (bijdrage aan doorstroming en luchtkwaliteit);
* doseren verkeer Floraplein / Leenderweg (bijdrage aan doorstroming op de ring, leefbaarheid en luchtkwaliteit);
* Groene golf op traject Eisenhowerlaan - Insulindelaan - O.L.Vrouwestraat:

* Optimaliseren verkeersregelinstallaties Noord-Brabantlaan ter hoogte van aansluiting A2

* Rotonde Tilburgseweg: reconstructie naar Turborotonde, uitvoering in 2008;

* Boschdijk - Marathonloop.

Vaststelling definitief ontwerp herinrichting Pastoor Petersstraat (EvM)

Als onderdeel van het âMasterplan Oud Woenselâ wordt de Pastoor Petersstraat (tussen de Boschdijk en Veldmaarschalk Montgomerylaan) dit jaar volledig her-ingericht. De technische levensduur van de straatmaterialen is verstreken en de uitstraling van de straat kan sterk worden verbeterd. Bij de herinrichting worden ook de Kruisstraattunnel, het plantsoen en de Houtstraat en Dr. Joop den Uylstraat betrokken. Alle verhardingsmaterialen, straatmeubilair, openbare verlichting en aansluitingen van het riool worden vernieuwd en de parkeersituatie wordt geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het fietspad in de Kruisstraattunnel geasfalteerd en komt er bij het Centrum voor de Kunsten een Lock ân go-fietsparkeervoorziening. De werkzaamheden aan de Kruisstraattunnel en het stuk van de Pastoor Petersstraat tussen de Kruisstraat en de Montgomerylaan worden nog vóór de bouwvakvakantie afgerond. Daarna wordt in fases de rest van de Pastoor Petersstraat aangepakt. De werkzaamheden moeten voor december dit jaar zijn afgerond. Belanghebbenden (burgers, ondernemers, hulpdiensten, belanghebbendenorganisaties & instellingen) zijn uitvoerig betrokken bij het opstellen van het Voorlopig en Definitief Ontwerp. Uiteraard worden zij ook vóór en tijdens de uitvoering geïnformeerd over de projectvoortgang, meestal via de nieuwsbrief Oud Woensel. Dit jaar wordt ook met de voorbereiding gestart van de herinrichting van de Kruisstraat en Woenselse Markt.

Nieuwe inzamelorganisatie voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard (EvM)

Het college heeft ingestemd met de visie op de nieuwe inzamelorganisatie waarin de gemeente Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard de regie op afvalinzameling en afvalverwerking hernemen door de inzameltaken voortaan zelf uit te voeren. In deze visie gaat het om een nieuwe inzamelorganisatie die:

* dicht bij de gemeente en haar inwoners staat
* een aantrekkelijke werkgever is

* het beleid afstemt op marktontwikkelingen
* anticipeert op (nieuwe) regelgeving

* zich ontwikkelt tot kenniscentrum op gebied van afvalbeheer
* in de directievoering inzamellogistieke, beleidsmatige en politiek bestuurlijke competenties verenigt, en

* zich tegenover de gemeenten verantwoordt, in financiële zin en door middel van geleverde prestaties.

We gaan met raad in discussie gaan over deze ontwerpvisie die voortvloeit uit het collegeprogramma Eindhoven Eén en de noodzaak na te denken over een andere wijze van afvalinzameling.

duwplaatje

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
route
Postadres:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Klanten-
ContactCentrum
tel. 040-238 60 00
of stuur een e-mail
Naar het digitaal loket