Gemeente Coevorden

Ontwerpbestemmingsplan Europark Heege West

In juli 2006 heeft de raad ingestemd met het Milieueffectrapport Europark Heege West en met het starten van de bestemmingsplanprocedure met inspraak en vooroverleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening.

Het voorontwerp heeft samen met het Milieueffectrapport (MER) vanaf 14 september 2006 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 5 schriftelijke inspraakreacties ingediend, waarvan 4 met dezelfde inhoud. Van de instanties die in het kader van het vooroverleg zijn aangeschreven, hebben er 10 schriftelijk gereageerd. Door de commissie voor de Milieueffectrapportage werd gevraagd om een aanvulling op het MER (met name gericht op de beschrijving van ontwikkelingen sinds de vaststelling van de richtlijnen). Het toetsingsadvies van commissie voor de Milieueffectrapportage werd mede hierdoor eerst in juni 2007 ontvangen. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op het traject om van een voorontwerp te komen tot een ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 maart gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Publieksservice bouwen en Wonen ( locatie Dalen). Gedurende deze procedure kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad.