Gemeente Utrecht


5.000 à 7.000 woningen in het groen in Rijnenburg Utrecht

Waar nu circa 75 huizen staan, worden in de toekomst 5.000 à 7.000 woningen gebouwd. De woningen in Rijnenburg komen in een omgeving met veel water en groen. Rijnenburg draagt zo bij aan de behoefte in de stadsregio Utrecht aan kwalitatief hoogwaardige woningen in een landelijke omgeving.

Om de voorbereiding van deze woningbouw ten zuidwesten van de kruising van de A12 met de A2 mogelijk te maken, heeft het college half maart het startdocument Rijnenburg 'Wonen in het landschap' vastgesteld. Het startdocument is het begin van de planvorming voor Rijnenburg en is de basis voor het gesprek dat de gemeente Utrecht aangaat met belanghebbenden. De eerste stappen in de planvorming zijn het maken van een masterplan voor Rijnenburg en een onderzoek naar de milieueffecten (m.e.r.-procedure).

Behoud van kwaliteit
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Rijnenburg is het behoud van de kwaliteit en de rijkdom van het landschap. Vanwege de omvang van de opdracht wordt het maken van het masterplan Rijnenburg Europees aanbesteed. Naar verwachting is het masterplan Rijnenburg eind 2009 gereed. Naar verwachting kan uiterlijk in 2013 gestart worden met de bouw.

De ontwikkeling van Rijnenburg zal plaatsvinden op basis van de meest actuele eisen en inzichten op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Dit gebeurt met een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht.

Groen en recreatie
Rijnenburg gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het recreatieve groen in de regio. Er is Rijksgeld beschikbaar om in Rijnenburg ongeveer 130 hectare groen te realiseren. Het is de bedoeling dat het grootste deel hiervan komt te liggen aan de oostkant van de Meerndijk. De gemeente gaat onderzoeken of ruimte geboden kan worden aan recreatie- en sportvoorzieningen.

Werk
Voor Rijnenburg is binnen de regio uitgegaan van een bedrijventerrein van zo'n honderd hectare. Er zal vervolgonderzoek plaatsvinden naar de ruimtelijke consequenties en financiële mogelijkheden voor deze ambitie, ook in relatie tot de behoefte in de regio.

Noot voor de media
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht, Bestuurscommunicatie, Jeroen Bos, 030 -286 16 83.