PvdA Rotterdam


Woonzorgzones

Wo 26 Mrt 2008 - Carla H.M. Zonneveld
Woonzorgzones

Ouder worden in de Deelgemeente Noord
In de deelgemeente Noord wonen ongeveer 50.000 inwoners. Daarvan is 10% ouder dan 65 jaar en 3% ouder dan 80 jaar. We hebben het dan over 5.000 mensen, die het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar soms is dat niet mogelijk en dan moeten mensen op zoek naar een andere woonvorm. Wat heeft de deelgemeente dan te bieden? Er zijn drie Woonzorgcentra, namelijk De Provenier, Humanitas Bergweg en Woonzorgcentrum Blijdorp. Verder zijn diverse wooncomplexen (ruim 1200 woningen) voor 55+ers. In veel gevallen, zoals Jan van der Ploeg, Sofiahof en Kerkeplaats, wordt daar zorg op maat geleverd. En natuurlijk is er thuiszorg voor mensen die nog niet willen of kunnen verhuizen. Al met al zijn er in Noord niet veel alternatieven voor mensen die moeten verhuizen.

Woonzorggebieden: concept voor de nabije toekomst? In woonzorggebieden staat een wijkzorgcentrum samen met enkele kleinere zorgsteunpunten met een ontmoetingsfunctie. Verder zijn er aangepaste en aanpasbare woningen en is het er sociaal en verkeersveilig. In deze gebieden wonen niet alleen ouderen, want het gaat juist om wonen midden in de samenleving. Voorwaarden daarvoor zijn goed openbaar vervoer en voldoende winkels op loopafstand. Op 26 oktober 2005 werd door verschillende partijen een convenant ondertekend om te komen tot drie woonzorggebieden in Noord: in het Oude Noorden/Liskwartier, in de Provenierswijk en in Blijdorp. Ondertekenaars waren de deelgemeente, corporaties, zorgaanbieders, ouderenwerk Noord en het opbouwwerk. Er gingen ontwikkelgroepen aan de slag met aanbieders van wonen, welzijn en zorg. De deelgemeente Noord zou de voortgang coördineren.

Wat is de stand van zaken?
Uit een memo van 19 maart jl. blijkt dat er weinig voortgang is geboekt. Slechts één projectgroep is actief: die in de Provenierswijk. In de twee andere gebieden bestaan wel samenwerkingsverbanden, maar die zijn niet bezig met het maken van een actieprogramma om een woonzorg- of woonservicezone te realiseren.
Dat is opmerkelijk omdat er toch heel duidelijke kansen liggen, met name in het Oude Noorden/Liskwartier. Humanitas Bergweg is daar het woonzorgcentrum en het Jan van der Ploeghuis ligt vlakbij, samen met een complex met 55+ woningen in de Benthuizerstraat. Juist hier is het openbaar vervoer goed en zijn er veel winkels in de buurt. Niet optimaal is de sociale en de verkeerveiligheid in dit gebied. Waarom is er dan geen actieprogramma gekomen?

Welke knelpunten belemmeren de voortgang?
Actieve samenwerking tussen instellingen is cruciaal om een actieprogramma van de grond te tillen. In de ontwikkelgroep Oude Noorden/Liskwartier zaten voornamelijk aanbieders van wonen en zorg. Kennelijk was er geen partner die de regie op zich kon of wilde nemen. Ontbreken van menskracht en middelen lijken hier debet aan te zijn. Financiën zijn een knelpunt, want al in 2005 heeft Humanitas aangegeven dat er in de AWBZ-financiering geen ruimte meer is voor welzijnsactiviteiten. Vanaf 2007 zou dat uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten worden gefinancierd. Ook bij Ouderenwerk Noord lijken onvoldoende middelen voorhanden om nieuwe welzijnsactiviteiten uit te voeren. Dat is jammer, want Vestia geeft juist aan dat er in de Eudokia flat (55+ woningen) behoefte is aan die activiteiten.

Wat wil de PvdA voor ouderen in Noord?
In ons verkiezingsprogramma staat dat wij gepaste zorg voor ouderen willen. Een concrete wens is een onafhankelijk aanspreekpunt in elke wijk. Een punt waar ouderen terecht kunnen met al hun vragen over wonen, welzijn en zorg. Doordenken over gepaste zorg brengt ons bij de woonzorgzones; een concept dat kansen biedt op gepaste zorg voor ouderen. Gepaste zorg is meer dan zorg alleen. Het gaat ons immers ook om het welzijn van ouderen. Als blijkt dat er onvoldoende financiën zijn om welzijnsactiviteiten te financieren, dan zou de gemeente Rotterdam dat uit de centrale WMO-pot kunnen financieren.

Wat doet de deelraad Noord?
Op 15 mei gaan de leden van de deelraad aan ouderen vragen wat hun wensen zijn met betrekking tot woonzorg- of woonservicezones. Een uitnodiging daarvoor kunt u eind april tegemoet zien. Met de inbreng van bewoners kan de raad vervolgens kaders stellen. Kaders die voor het bestuur van belang zijn om al of niet actiever over te gaan tot het realiseren van deze zones.