Provincie Groningen

Ruim 1 miljoen euro voor Kind Signalering Systeem 26 maart 2008

Vanmiddag hebben gedeputeerde Ineke Mulder van de provincie Groningen en wethouder Cor Drost van de gemeente Hoogezand-Sappemeer (tevens voorzitter van de Verenging van Groninger Gemeenten) een bedrag van EUR 1.072.056,-- in ontvangst genomen van minister Rouvoet voor het gezamenlijke project Kind Signalering Systeem. Dit systeem is bedoeld om risicokinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in een vroegtijdig stadium te registreren en problemen met betrekking tot hun situatie te signaleren.

Gemiddeld tweemaal per jaar organiseert Maatschappelijke Sectoren & ICT een prijsvraag. Indieners maken kans op een financiële bijdrage van maximaal EUR 1,2 miljoen voor hun project. Via deze prijsvraag daagt de overheid partijen uit om met voorstellen te komen voor de opschaling van succesvolle ICT-initiatieven. Dit actieprogramma van de rijksoverheid draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen in mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg.

De Groningse inzending voor de prijsvraag is een centrale database die met een webapplicatie voor iedere (geautoriseerde) zorgverlener met internet zeer eenvoudig is aan te sluiten en te gebruiken. Het systeem legt geen grote dossiers aan, maar vervult alleen de brugfunctie. Iedere hulpverlener kan zo snel vinden wie een bepaalde cliënt in behandeling heeft of begeleidt, wat de ernst van de situatie is en wie de eindverantwoordelijke partij is in de keten.

Met de invoering van het signaleringssysteem worden de volgende doelen gerealiseerd:

* Signalen van alle betrokken partijen in de jeugdketen worden vroegtijdig vastgelegd om te voorkomen dat een (probleem)jeugdige een risicojeugdige wordt.

* Samenwerking tussen alle partijen in de keten wordt in het beginstadium geactiveerd, waardoor een vroegtijdige, integrale aanpak en begeleiding wordt gerealiseerd.

* Er wordt een heldere verantwoordelijkheidsverdeling gerealiseerd, waarbij wordt vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie en wie de regie heeft op het begeleidingsproces.
* Alle betrokken partijen in de keten krijgen de beschikking over managementinformatie. Deze informatie is prima bruikbaar voor het optimaliseren en de samenwerking en het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

* Door het eerder en efficiënter helpen van jongeren wordt de druk op de zware jeugdzorg verlicht.

Het project start op 1 mei 2008 en zal afgerond zijn per oktober 2011. De totale projectkosten zijn geraamd op EUR 2.144.122,--.

26 maart 2008