Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 4 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2008. Toelichting: Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies: Instemmen met de besluitenlijst. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Verzoek van het bestuur van Tuincentrum Abcoude om toestemming om de winkels in de gemeente Abcoude voor publiek open te mogen stellen op de zondagen binnen de periode 1 maart tot en met 29 juni 2008, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en de 1e 3 zondagen van de maand december. Toelichting: Het bestuur van Tuincentrum Abcoude vraagt toestemming om de winkels voor publiek open te mogen stellen op de zondagen binnen de periode 1 maart tot en met 29 juni 2008, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en de 1e 3 zondagen van de maand december. Ingevolge artikel 5 van de Verordening winkeltijden Abcoude 1996 gelden de verboden in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar. Ambtelijk advies: De 1e 6 zondagen vanaf 1 maart van ieder kalenderjaar (dit jaar 9, 16 en 30 maart en 6, 13 en 20 april 2008), Hemelvaartsdag en de 1e zondag van de maand december van ieder kalenderjaar aan te wijzen als koopzondagen voor de winkels in de gemeente Abcoude. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Invulling data zondagen in overleg met OVA en Tuincentrum. Wethouder Vonk neemt een minderheidstandpunt in.
3. Oproep/uitnodiging Abcouder IJsclub aan leden raad en b&w voor gesprek. Toelichting: In bijgaande oproep/uitnodiging spreekt het IJsclub bestuur zijn teleurstelling uit over het feit dat het college niet genegen is mee te denken over de realisatie van een landijsbaan in Abcoude-Zuid. Thans doen zij een oproep aan de leden van de raad, alsook het college voor het voeren van een verkennend gesprek. Tevens geven zij daarbij aan dat het gaat om een beperkte ijsbaan, bijv. in combinatie met agrarisch gebruik. Het gaat dus niet om een 400 m. baan, aldus de IJsclub. Ambtelijk advies:
1. Van de uitnodiging gebruik maken.
2. Overwegingen uit het advies in de gesprekken meenemen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Argument lichtoverlast achterwege laten. Portefeuillehouder Vonk gaat gesprek aan.
4. Bij het verzoek om vergoeding juridische bijstand afwijken van het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Toelichting: In het advies van 12 februari 2008 is het college nog geadviseerd het advies van de Commissie Bezwaarschriften te volgen. Inmiddels is via de VNG nadere informatie beschikbaar gekomen. Uit deze informatie blijkt dat er geen recht bestaat op een vergoeding voor juridische bijstand. De reeds genomen beschikking kan worden herzien omdat deze beschikking is genomen op verkeerde publiekrechtelijke grondslag. Ambtelijk advies: Verzoeker berichten dat het college teruggekomen is op eerder genomen besluit op basis van de verkregen informatie waaruit blijkt dat het besluit is gebaseerd op verkeerde publiekrechtelijke grondslag. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.


---

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Principeverzoek vervanging bijgebouwen Gein Noord 63 te Abcoude. Toelichting: Bij de monumentale voormalige boerderij staan twee voormalige agrarische bedrijfsgebouwen die het boerenerf omsluiten. Zowel de stedenbouwkundig adviseur BügelHajema als de welstandscommissie kunnen instemmen met het principeverzoek. Voor het stedenbouwkundig advies wordt kortheidshalve verwezen naar het bijgevoegde advies. Ambtelijk advies: Aanvrager van het principeverzoek berichten dat het college in principe medewerking wil verlenen. Op basis van een bouwaanvraag en verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan zal een definitieve beslissing worden genomen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Rapport Inspectie VROM verbetertraject. Toelichting: In 2005 heeft de Inspectie een onderzoek verricht naar de uitvoering door Abcoude van haar VROM- taken. Dat heeft in maart 2006 tot een definitieve rapportage geleid. Op basis daarvan is door de gemeente een verbeterplan opgesteld. De Inspectie constateert met tevredenheid dat er, op enkele onderdelen na, goede vorderingen zijn gemaakt met de uitvoering van de VROM-taken. Voor de Inspectie is dit aanleiding het interventietraject van onderzoek formeel te beëindigen. Vanaf 2008 zal het toezicht meer thema en ketengericht plaatsvinden, waarbij ook andere partijen zullen worden aangesproken op hun taakuitoefening. De VROM-inspectie gaat er in haar brief vanuit dat de gemeente de opgaande lijn voortzet, de ingezette verbeteringen afrondt en de nog resterende zorgpunten oppakt. Die zorgpunten zijn:
1. Toezicht en handhaving op gebruik(voorschriften) in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zowel wat betreft beleid en programmering als ook wat betreft structureel toezicht en handhaving.
2. De administratieve organisatie: het in werkinstructies vastleggen hoe de gemeente handelt bij bouwaanvragen. Het gaat hier om werkinstructies voor de uitvoering van de VROM-taken, bijv. een standaard procesformulier/checklist voor de afhandeling van bouwaanvragen. Ambtelijk advies:
1. Rapport voor kennisgeving aannemen en via lijst van ingekomen stukken ter kennisname agenderen voor vergadering gemeenteraad.
2. Zodra herindelingsbesluit door de provinciale staten is vastgesteld met de herindelingsgemeenten afspreken handhaving prioriteit te geven bij de harmonisering (bijgaand concept-nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een integraal handhavingsbeleid kan als uitgangspunt dienen).
3. Eerdere beleidsregels uit 2000 en 2003 opnieuw vaststellen en publiceren (wel alle strijdige zaken vastleggen in een dossier/database).
4. De Inspectie hiervan in kennis stellen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder C.N. Veldhuijzen van Zanten


---

PORTEFEUILLE: wethouder J. Vonk-Vedder


1. Realisatie schaats-, skeelerbaan en nieuw clubgebouw Baambrugge. (Aangehouden 26-2 j.l.) Toelichting: In overleg met vertegenwoordigers van de IJsclub Baambrugge is een Programma van Eisen opgesteld voor de schaats-, skeelerbaan en clubgebouw. Dit Programma van Eisen diende als grondslag voor de doorberekening van de investeringskosten. De investeringskosten komen in totaal op 730.700,00, inclusief rente 755.800,00. Van deze kosten zal 25.106,00 door zelfwerkzaamheid gedekt moeten worden. Het bestuur van de IJsclub Baambrugge heeft zich hiertoe bereid verklaard. Hoe precies moet nog in overleg met het bestuur van de IJsclub Baambrugge worden bepaald. Ambtelijk advies: In te stemmen met het voorstel verplaatsing en realisatie ijs-/skeelerbaan en nieuw clubgebouw variant
2, waarbij variant 2 de meest multifunctionele en duurzame oplossing is. In te stemmen met de in de notitie genoemde investeringskosten ad 730.700,00 en het daaraan gekoppelde dekkingsplan. In te stemmen met de verdere procedure om te komen tot de uiteindelijke realisatie van de baan en het gebouw. B&W-besluit: B&W gaat voor variant 1 inclusief 25 K eigen inbreng + gelijkblijvende bijdrage grondexploitatie. Standpunt ijsclub in raadsvoorstel opnemen.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 11 maart 2008. De secretaris, de burgemeester,


---

MANDAATBESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 4 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Verzoek bestuur vereniging Open Jongeren Centrum Abcoude om ontheffing van het sluitingsuur op diverse data gedurende het 1e en 2e kwartaal van het jaar 2008 tot 05.00 uur ten behoeve van openbare feesten voor de jeugd uit Abcoude en ontheffing van het sluitingsuur voor de Abcouder feestweek 2008. Toelichting: Het bestuur van de vereniging Open Jongeren Centrum Abcoude vraagt ontheffing van het sluitingsuur tot 05.00 uur voor het houden van openbare feesten voor de jeugd uit Abcoude gedurende diverse data in het 1e en 2e kwartaal van het jaar 2008. De ontheffing voor de Abcouder feestweek 2008 wordt in een afzonderlijk advies behandeld omdat er aanvullende voorwaarden voor deze ontheffing zijn afgesproken. Ambtelijk advies: Ontheffing verlenen en het verzoek voor de feestweek in een afzonderlijk besluit afhandelen. Mandaatbesluit d.d. 22-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Verzoek om vergunning voor het plaatsen van sandwichborden ter aankondiging van de open dag van de gemeentelijke brandweer van 29 maart 2008. Toelichting: Het gemeentebestuur van Abcoude vraagt vergunning om sandwichborden te mogen plaatsen in de periode 20 t/m 29 maart 2008 ter aankondiging van de open dag van de gemeentelijke brandweer van 29 maart 2008. Ambtelijk advies: Vergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 22-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Verzoek afsluiting Vinkenkade. Toelichting: I.v.m. de werkzaamheden voor de verbreding van de A2 Holendrecht-Maarssen dienen ter plaatse van de Vinkenkade diverse werkzaamheden te worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt een tijdelijke verkeersmaatregel in te stellen en de Vinkenkade af te sluiten in periode 28-03 t/m 09-04-08; Winkeldijk is bereikbaar via knp. Vinkeveen/Baambrugge Zuwe en afsluiting van de Vinkenkade in de periode 09-
04 t/m 15-04-08; Winkeldijk is bereikbaar via knp. Abcoude/Burg. des Tombeweg. Ambtelijk advies: Een tijdelijke verkeersmaateregel instellen. Mandaatbesluit d.d. 22-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Aanvraag reguliere bouwvergunning gedeeltelijk veranderen en vergroten vrijstaande woning, Piet van Wijngaerdtlaan 34, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 21-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
---


2. Aanvraag sloopvergunning ten behoeve van het intern renoveren van een woonhuis, perceel Piet van Wijngaerdtlaan 34 te Abcoude. Toelichting: Op 13-12-2007 is een sloopvergunning aangevraagd voor een deel van de woning Piet van Wijngaerdtlaan 34 te Abcoude. De aanvraag om bouwvergunning voor het renoveren en vergroten van het woonhuis is eveneens in behandeling en kan gelijktijdig worden verleend. De sloopvergunning wordt verleend onder voorwaarden, betrekking hebbende op de veiligheid. Ambtelijk advies: Sloopvergunning op grond van de Woningwet verlenen onder bijgaande voorwaarden. Mandaatbesluit d.d. 21-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen erker aan voorzijde van woonhuis, Folkert Postlaan
7, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 25-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
4. Aanvraag lichte bouwvergunning vergroten woonhuis (achterzijde), Koppeldijk 9, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 25-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
5. Aanvraag lichte bouwvergunning vernieuwen en vergroten dakkapel op voordakvlak woonhuis, en gewijzigd uitvoeren dakkapel op aanbouw, Sandbergstraat 6, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 25-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
6. Gewijzigd bouwplan voor het vergroten van een woonhuis aan de Piet van Wijngaerdtlaan 14 te Abcoude. Toelichting: Op 28-06-2007 is onder nummer 1268 bouwvergunning verleend voor het vergroten van een woonhuis aan de Piet van Wijngaerdtlaan 14 te Abcoude. Bij contrôle bleek dat tijdens de bouw enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd. Het gaat om lichte gevelwijzigingen: de gevelindeling binnen de bestaande openingen. Het gewijzigde plan voldoet aan de Welstandsnota. Ambtelijk advies: Gewijzigde tekening in de plaats stellen van de bij de vergunning behorende gewaarmerkte tekening d.d. 28-06-2007. Mandaatbesluit d.d. 25-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
7. Verkoop gemeentegrond bij perceel Rijksstraatweg 57 te Baambrugge. Toelichting: Op 9 januari 2008 heeft de gemeente Abcoude het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij het perceel Rijksstraatweg 57 te Baambrugge ontvangen. Er bestaan geen bezwaren waardoor verkoop, volgens de gestelde voorwaarden in de koopakte, kan worden gerealiseerd. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt gemeentegrond van ca. 21,5 m2 grenzend aan het perceel Rijksstraatweg 57 te Baambrugge te verkopen volgens de voorwaarden in de koopakte en volgens gestelde verkoopprijs van 175,- per m2. Mandaatbesluit d.d. 31-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
---


8. Aanvraag monumentenvergunning renoveren en veranderen woonhuis met schuur, en plaatsen tussenlid om woning en schuur met elkaar te verbinden, Kerkplein 20, Abcoude. Ambtelijk advies: Monumentenvergunning verlenen: a. het besluit publiceren in de VAR; b. het ontwerp gedurende 6 weken ter visie leggen. c. Als vervolgens de monumentenvergunning onherroepelijk is kan -indien er geen zienswijzen tegen de vrijstelling zijn ingediend- de bouwvergunning worden verleend. Mandaatbesluit d.d. 28-2-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.


---