Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 11 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 maart 2008. Toelichting: Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies: Instemmen met de besluitenlijst. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Ontruiming perceel Gein-Zuid 27A te Abcoude. Toelichting: De gerechtsdeurwaarder zal het perceel Gein Zuid 27A op 13 maart a.s. op basis van een gerechtelijk vonnis ontruimen. Omdat het niet is uitgesloten dat de ontruiming van het perceel niet verder gaat dan het op straat zetten van de ontruimde goederen is het verstandig nu reeds te wijzen op de strijdigheid met de APV en ter voorkoming van opslag op de openbare weg preventief aan te schrijving met oplegging van een dwangsom. Per brief van 5 maart heeft de deurwaarderder kennis kunnen nemen van dit voornemen en zijn zienswijze kunnen kenbaar maken tot en met 10 maart 2008 (zie bijlage). Ambtelijk advies: Preventief aanschrijven onder het opleggen van een dwangsom van 2.000,- per dag tot een maximum van 10.000,-. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Ontwerp-dijkverbeteringsplan Meerbad Abcoude. Toelichting: Het dagelijks bestuur van AGV wil via Waternet de eerder gepresenteerde dijksverbeteringsplannen voor het Meerbad verder in procedure brengen. De procedure is een zaak van waternet. Verder is het zaak afspraken te maken over wie wat moet doen in de uitvoering. Deze zijn neergelegd in aangehechte projectdefintie, waarvan het goed is deze vast te stellen. I.v.m. de zienswijzen van de Vereniging tot behoud van het Dorpse Karakter is gekeken in hoeverre het mogelijk is het fietspad in oostelijke richting te verschuiven. De variant die thans voorligt is de meest maximale variant. De wensen van de gemeente zijn hierin meegenomen. Ambtelijk advies:
1. Akkoord gaan met projectdefinitie kadeverbetering Meerbad Abcoude.
2. Dhr. A.W. Schilt machtigen namens het college de projectdefinitie te ondertekenen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Checken of subsidies mogelijk zijn voor milieuvriendelijke oever. Plaatjes bestaande situatie zwembad in stuk Movares opnemen.
---


2. Verzoek voor het gedeeltelijk opheffen van het stilleggen van de bouwwerkzaamheden, perceel Kerkplein 20 te Abcoude. Toelichting: Op 28-2-2008 zijn de bouwwerkzaamheden t.b.v. van de verbouw en uitbreiding van het pand Kerkplein 20 te Abcoude stilgelegd. Het betreft bouwen en verbouwen in en bij een monumentaal pand zonder vergunning. De procedure loopt, maar is nog niet afgerond. De totale aanvraag behelst een aanvraag monumentenvergunning, een vrijstelling van de bestemmingsplanvoorschriften en een bouwvergunning. Daarnaast is een zogenaamde BUS-melding nodig voor bouwen op ernstig verontreinigde grond (provincie bevoegd gezag). Naar verwachting is de gehele procedure op zijn vroegst begin mei afgerond. Ambtelijk advies: Bouwstop gedeeltelijk opheffen, uitsluitend voor wat betreft de interne verbouw van het woonhuis ten behoeve van het bewoonbaar maken van de verdieping. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Selectie kandidaat voor verkoop kavel Bovenkamp 2. Toelichting: Op 13 november 2007 heeft het college van B&W besloten om een open procedure te starten voor de verkoop van de kavel Bovenkamp 2. Op 3 januari 2008 is de aanstaande verkoop bekend gemaakt en ondernemers konden zich inschrijven tot en met 14 februari. In het artikel zijn verkoopvoorwaarden genoemd. Er hebben zich 3 ondernemers zich schriftelijk gemeld. Er is een afweging gemaakt ten behoeve van de selectie. In dit voorstel wordt 1 kandidaat geselecteerd voor een gesprek, 1 kandidaat wordt als reservekandidaat aangemerkt en 1 kandidaat wordt afgewezen. Ambtelijk advies: Akkoord gaan met de selectie van de kandidaat voor de verkoop van kavel Bovenkamp 2. Daarnaast wordt 1 reservekandidaat aangewezen en 1 kandidaat afgewezen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. B&W wil nog nader geïnformeerd worden over oorspronkelijke aankoopprijs. Portefeuillehouder neemt bouwvlakomvang in heroverweging.

PORTEFEUILLE: wethouder C.N. Veldhuijzen van Zanten


1. Voortgang invoering Basisregistraties en Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen. Toelichting: In 2007 is gestart met voorbereidende werkzaamheden BAG en WKPB. In eerste instantie is veel tijd geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van bestaande bestanden. De opgeschoonde bestanden vormen de basis van het op te bouwen referentiebestand. In 2008 wordt verder gewerkt aan het afronden van het referentiebestand. In afwachting van de herindeling wordt ook in 2008 het beheer van de BAG en WKPB uitbesteed aan Kondar. Ambtelijk advies: Voor afronding voorbereidende werkzaamheden en kosten beheer krediet van 59.000,- beschikbaar stellen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.


---

PORTEFEUILLE: wethouder J. Vonk-Vedder


1. Beeldkwaliteitplan en verkoopprijs 3 kavels in Baambrugge-Oost. Toelichting: In het nieuwbouwplan Baambrugge-Oost zijn naast 40 woningen ook 3 vrije kavels in het bouwplan opgenomen. De architect van de 40 woningen is tevens gevraagd om een beeldkwaliteitplan op te stellen voor de 3 woningen op de vrije kavels. Doelstelling van het beeldkwaliteitplan is het waarborgen van harmonie in de architectuur in het gebied. Daarnaast is de onderzoek gedaan naar de m2-prijs voor de vrije kavels. Geadviseerd wordt om een prijs van 900 m2 per m2 te hanteren. De kavels zijn groot: kavel A 485 m2; kavel B 485 m2 en kavel C 463m2. Ambtelijk advies: Vaststellen beeldkwaliteitplan en verkoopprijs van 3 vrije kavels in Baambrugge-Oost. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. B&W wil voortaan in vergelijkbare geval liever niet "verrast" worden door een artikel in VAR waarin een grote advertentie vermeld stond. N.a.v. besluitvorming in raad over toewijzingsprocedure kort artikel in VAR opnemen.
2. Klachten m.b.t. speeltuin Leeuwenburgh van de bewoner van Leeuwenburgh 42. Toelichting: Na de eerste brief van 31 mei 2006 hebben de bewoners van een van de woningen bij regelmaat brieven gestuurd en daarin klachten geuit over de speeltuin aan de Leeuwenburgh. In geringe mate is aan de bezwaren tegemoet gekomen. In de voorlaatste brief van 10 oktober 2007 is aangegeven niet verder tegemoet te komen aan de grieven van de betreffende bewoners. Toch hebben zij hun klachten weer herhaald in de brief van 28 november 2007. In de antwoordbrief van 29 januari 2008 is herhaald niets aan hun grieven te kunnen doen. De bewoner houdt vol en schrijft weer een brief. Deze brieven kosten ambtelijke capaciteit die niet leidt tot enig resultaat. Ambtelijk advies: De betreffende bewoner van Leeuwenburgh 42 te berichten conform bijgaande concept-brief dat niet is aangegeven welke Wet(ten) en/of regels op grond van de Wet(ten) zijn overtreden en dat de beantwoording van zijn brieven niet leiden tot enig resultaat en daarom zijn vervolgbrieven geen prioriteit zullen krijgen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 18 maart 2008. De secretaris, de burgemeester,


---

MANDAATBESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 11 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Aanvraag vergunning in-uitrit Gein Zuid 42-43 te Abcoude. Toelichting: Op 11 december 2007 is een verzoek binnengekomen voor vergunning voor een in-uitrit aan Gein Zuid
42-43 te Abcoude. Voor het maken en veranderen van een uitweg is op grond van art. 2.1.5.3. APV een vergunning vereist. Omdat er bij de gemeente geen overwegende bezwaren bestaan (collega is ter plaatse geweest en Hoogheemraadschap heeft vergunning afgegeven) kan de vergunning worden verleend onder de gestelde voorwaarden in de begeleidende brief (besluit) van 3 maart 2008. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de vergunning voor verandering van een uitweg te verlenen volgens de voorwaarden gesteld in de begeleidende brief. Mandaatbesluit d.d. 3-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Aanvraag lichte bouwvergunning gedeeltelijk vernieuwen schuur/berging bij kinderdagverblijf, Kerkstraat 26, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 4-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Aanvraag monumentenvergunning restaureren en veranderen woonhuis, Dorpsstraat 27, Baambrugge. Ambtelijk advies: Monumentenvergunning verlenen, onder de voorwaarde dat de achtergevel op traditionele wijze wordt verbonden met de balklaag: a. het besluit op 13-3-2008 publiceren in de VAR; b. het ontwerp gedurende 6 weken ter visie leggen. Als er geen bezwaren worden ingediend is de vergunning na zes weken onherroepelijk. Mandaatbesluit d.d. 4-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.


---