Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 18 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 maart 2008. Toelichting: Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies: Instemmen met de besluitenlijst. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Principeverzoek tot uitbreiden van een woning en bouw van een garage op het perceel Rijksstraatweg 85A te Baambrugge. Toelichting: Het betreft een voormalige 2e agrarische bedrijfswoning die nu als zelfstandige woning wordt gebruikt. Het gebruik als zelfstandige woning is in strijd met het geldende bestemmingsplan buitengebied. Het uitbreiden van de woning in in strijd met de concept-vrijstellingsnota en zal volgens de Milieudienst NWU de bedrijfsvoering van het aangrenzende agrarisch bedrijf nog verder beperken. Zij adviseren geen medewerking hieraan te verlenen. Ambtelijk advies: Conform bijgevoegde conceptbrief verzoeker berichten dat geen medewerking kan worden verleend. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Principeverzoek bouw twee woningen Molenwetering. Toelichting: Enige jaren geleden heeft de bewoner van Ds. Bleekerhof 45 het verzoek ingediend voor het bouwen van enkele woningen op het onbebouwde land achter zijn woning. Dit verzoek dat dateert uit de periode vóór de ontwikkeling van de wijk Meerlanden. Abusievelijk is een verzoek om opname in het bestemmingsplan woongebied Abcoude niet uitgevoerd. Inmiddels is voldoende informatie beschikbaar om over de geluidsbelasting als gevolg van de A2 een uitspraak te doen. volgens de Milieudienst is het op basis van de vernieuwde A2 met voorzieningen (verhoogd scherm, dubbel ZOAB, etc.) mogelijk medewerking te verlenen aan het realisren van twee woningen. Ambtelijk advies:
1. Principemedewerking verlenen en per brief bekend maken aan de aanvrager.
2. Voorwaarden vaststellen voor ontwikkeling van de locatie. B&W-besluit:
1 week aanhouden.
3. Brief verwijderen erfafscheiding. B&W-besluit: Akkoord.


---

PORTEFEUILLE: wethouder C.N. Veldhuijzen van Zanten


1. Strategisch opleidingsplan 2008 en 2009. Het betreft hier het voor de organisatie van de gemeente Abcoude opgestelde opleidingsplan, gericht op de versterking van competenties/vaardigheden en vakkennis en gericht op de aankomende gemeenteljke herindeling om de medewerkers zo sterk mogelijk te laten instromen in de nieuwe organisatie. Toelichting: In het verlengde van de invoering van het competentiemanagement zijn Propgesprekken gevoerd. De informatie die naar voren is gekomen is vertaald naar het voorliggende Strategisch Opleidingsplan. Het zo sterk mogelijk laten instromen van de medewerkers in de nieuwe gemeente en het boeken van resultaten tot het moment van herindeling vormen de basisgedachte. Ambtelijk advies: Het college van B&W wordt gevraagd in te stemmen met het Strategisch Opleidingsplan 2008 / 2009. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Plan van aanpak van het SUW re-integratienetwerk, onder de naam Happy Workers. Toelichting: Ieder college van de deelnemende SUW-gemeenten en het bestuur van de Milieudienst NWU wordt verzocht het voorliggende plan van aanpak vast te stellen. Daarom wordt verzocht een besluit te nemen om het plan van aanpak van het SUW re-integratienetwerk, onder de naam Happy Workers, vast te stellen voor de gemeente Abcoude. Ambtelijk advies: Gadviseerd wordt te besluiten om het plan van aanpak van het SUW reïntegratienetwerk, onder de naam 'Happy Workers', vast te stellen voor de gemeente Abcoude, onder voorbehoud van instemming van de OR. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder J. Vonk-Vedder


1. Aangepaste verkoopprijs 3 kavels in Baambrugge-Oost. Toelichting: Op 11 maart 2008 heeft het college een prijs vastgesteld voor de vrije kavels van 900 euro per m2. Het gaat om kavels: K27 van 485 m2; kavel van K28 485 m2 en kavel K29 van 463 m2. Per abuis is spraakverwarring ontstaan over de strekking van het advies van de makelaar en inclusief/exclusief BTW. Het advies van de makelaar is een prijs van 1000,- inclusief BTW per m2. Dit bedrag wordt in kleine mate opgehoogd. In dit advies wordt voorgesteld: 853,- per m2 exclusief BTW en 1015,- per m2 inclusief BTW. Ambtelijk advies: Vaststellen aangepaste verkoopprijs van 3 vrije kavels in Baambrugge-Oost. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten ter correctie/aanvulling op besluit 11-3-2008.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 25 maart 2008. De secretaris, de burgemeester,
---

MANDAATBESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 18 maart 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Instellen parkeerverbod Dr. van Doornplein op vrijdag 28 maart 2008 vanaf 22:00 uur tot en met zaterdag 29 maart 18:00 uur. Toelichting: Op zaterdag 29 maart 2008 houdt de Brandweer Abcoude een wervings c.q. opendag. Het is voor de veiligheid gewenst een parkeerverbod in te stellen op vrijdag 28 maart 2008 vanaf 22:00 uur tot en met zaterdag 29 maart 18:00 uur betreffende 23 `gewone` parkeervakken en 16 `gewone' schuine parkeervakken aan het Dr. van Doornplein en vanaf zaterdag vanaf 07:00 uur tot en met 18:00 uur 14 blauwe parkeervakken aan het Dr. van Doornplein en 4 parkeervakken ter hoogte van het Piet Mondriaangebouw te Abcoude. E.e.a. wordt op de bij dit besluit behorende tekening verduidelijkt. Ambtelijk advies: Een tijdelijke verkeersmaatregel (parkeerverbod) instellen aan diverse parkeervakken aan het Dr. van Doornplein te Abcoude op 28 en 29 maart 2008. Mandaatbesluit d.d. 10-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Tijdelijke verkeersmaatregel t.b.v. Koninginnedag 2008 in Baambrugge. Toelichting: Het bestuur van de Oranje Vereniging Baambrugge organiseert op 30 april 2008 diverse activiteiten ten behoeve van Koninginnedag. Verzoek om afsluiting van de gehele Prinses Margrietstraat, de Prins Johan Frisostraat en de Prins Mauritsstraat op 30 april 2008 van 06:00 tot 20:00 uur. Om Koninginnedag 2008 in goede banen te leiden is het wenselijk een tijdelijke verkeersmaatregel in te stellen. Echter afsluiting van Pr. Margrietstraat is niet mogelijk, dit omdat de Pr. Beatrixstraat opengebroken is i.v.m. rioolwerkzaamheden. Voor de doorstroming dient Pr. Margrietstraat open te blijven. Ambtelijk advies: Tijdelijke verkeersmaatregel instellen. Afsluiting van de gehele de Prins Johan Frisostraat en de Prins Mauritsstraat te Baambrugge op 30 april 2008 van 06:00 tot 20.00 uur. Mandaatbesluit d.d. 13-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Verzoek om ontheffing van het sluitingsuur op 13 april 2008 tot 03.30 uur in de inrichting Holendrecht 55 (kantine Kees Bonzaal) te Abcoude. Toelichting: De beheerder heeft een verzoek ingediend om ontheffing van het sluitingsuur tot 03.30 uur op 13 april
2008 in de inrichting Holendrecht 55 (kantine Kees Bonzaal) te Abcoude ten behoeve van het jaarlijkse feest ter ere van de afsluiting van het seizoen van de volleybalvereniging. Ambtelijk advies: Ontheffing verlenen tot 03.30 uur. Mandaatbesluit d.d. 13-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
4. Verzoek van de commandant van Brandweer Abcoude om vergunning voor het organiseren van een open dag op 29 maart 2008 op het Dr. van Doornplein te Abcoude. Toelichting: De commandant van Brandweer Abcoude vraagt vergunning voor het organiseren van een open dag op 29 maart 2008 op een deel van het Dr. van Doornplein te Abcoude. Ambtelijk advies: Vergunning verlenen voor het organiseren van de open dag op zaterdag 29 maart 2008. Mandaatbesluit d.d. 13-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.


---

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen dakkapel op achterdakvlak woonhuis, Vennicxstraat
48, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning weigeren op grond van art. 44 Woningwet. Mandaatbesluit d.d. 10-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen tuinberging achter woning, Raadhuislaan 4, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 10-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Aanvraag reguliere bouwvergunning veranderen hooiberg in een atelierruimte en plaatsen tussenlid (verbinding hooiberg-woonhuis), Rijksstraatweg 4, Baambrugge. Ambtelijk advies: Met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking verlenen aan een vrijstellingsprocedure om voornoemd bouwplan mogelijk te maken: a. het ontwerp-besluit publiceren in de VAR, en b. gedurende zes weken voor een ieder ter visie leggen. Als er geen zienswijzen inkomen kan vrijstelling en bouwvergunning worden verleend. Mandaatbesluit d.d. 10-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
4. Kapvergunningaanvraag 1 treurwilg t.o. Gein Zuid 14 Oostzijdse Molen te Abcoude. Toelichting: Op 27 november 2007 is een verzoek om vergunning binnengekomen voor het kappen van 1 treurwilg t.o. Gein Zuid 14 Oostzijdse Molen te Abcoude. De boom belemmert het functioneren van de molen (windvang). De gemeentelijke bomendeskundige heeft in beginsel negatief geadviseerd maar er zijn geen weigeringsgronden (art. 4. 3 .3a APV) hierdoor kan de kapvergunning worden verleend. Na publicatie in de VAR van 6 december 2007 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de kapvergunning te verlenen. Mandaatbesluit d.d. 10-3-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.


---