Gemeente Capelle a/d IJssel

Nieuws uit de commissies

De commissies Algemene Zaken en Veiligheid, Dienstverlening, Stedelijke Ontwikkeling en Middelen en Buitenruimte hebben kort geleden vergaderd. Wij hebben de belangrijkste punten per commissie voor u samengevat. De agendas, notulen en de stukken van alle commissies kunt u vinden in het BestuursInformatieSysteem (BIS) http://bis.capelleaandenijssel.nl/bis

Commissie Algemene Zaken en Veiligheid: maandag 10 maart

Commissievergadering Algemene zaken en Veiligheid maart 2008 Integraal veiligheidsbeleid

Het was de tweede keer dat de commissie dit onderwerp besprak. In november 2007 had de commissie aan wethouder Moerkerke gevraagd om het integraal veiligheidsbeleid meer SMART te maken. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. De commissie wilde dat bij het beleid duidelijker zou worden aangegeven, wat de portefeuillehouder wethouder Moerkerke - wanneer wilde bereiken.

In het stuk wat nu in de commissie is besproken, is hieraan meer invulling gegeven. Ook heeft wethouder Moerkerke zwart op wit gezet, dat het zijn ambitie is om bij de volgende bewonersenquête een 7 te scoren op veiligheid. Het integraal veiligheidsbeleid betreft activiteiten op het gebied van Jeugd en Veiligheid en Veiligheid en Leefbaarheid. Het voorstel zal in de Raadsvergadering van 31 maart a.s definitief worden vastgesteld.

Professionalisering Toezicht

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten in de toekomst meer BOAs (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) in te gaan zetten en te stoppen met de inzet van de huidige toezichthouders. De meerderheid van de commissie is het eens met het college. Leefbaar Capelle en Capels Belang betreuren het dat de toezichthouders uit het straatbeeld zullen verdwijnen.

Naast deze onderwerpen is nog gesproken over de speech van de burgemeester, de communicatie van de raad en de regelgeving rond de opleidingsgelden voor raadsleden.

Commissie Stedelijke Ontwikkeling: maandag 10 maart 2008

Omdat deze commissie in januari niet had vergaderd, werd aanvankelijk enige tijd besteed om (via vragen over het commissieverslag van november, de geactualiseerde toezeggingenlijst en de stukken ter kennisname) de ontstane informatie-achterstand in te halen.

Presentatie ontwikkeling van bedrijventerrein Groenendijk

Daarna kreeg de commissie een presentatie over de stand van zaken bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Groenendijk. Daarover was men zeer tevreden, vooral over de plannen voor het natte voeten pad (een voet- en fietspad achterlangs het gebied, direct aan de IJssel). Ook vroeg de commissie aandacht voor het risico van inbraak en diefstal uit de vrachtwagens op het naar dat gebied te verplaatsen vrachtwagenparkeerterrein.

De presentatie was ter voorbereiding op een onderwerp, dat door enkele raadsleden op de agenda was gezet en waarvoor bijna de hele publieke tribune vol zat: de aanvraag voor een bouwvergunning voor 2 woningen op het perceel Groenendijk 19.

Zowel de eigenaar/bewoner van het pand Groenendijk 17 als enkele bewoners van de Gruttosingel maakten gebruik van het spreekrecht. Ze lieten in niet mis te verstane woorden hun afkeur blijken over de vorm van en de locatie voor die 2 woningen, alsook over de door de gemeente gebruikte procedure om de bouw daarvan mogelijk te maken. De commissie erkende enerzijds, dat de gemeente de in gang gezette procedure kan, mag en zelfs moet doorlopen, maar anderzijds begreep men weinig van het positieve advies van de Welstandscommissie over het feitelijke bouwplan. Daarom werd wethouder Jacobs verzocht om overleg te voeren met het Hoogheemraadschap over de mogelijkheid af te wijken van de eis, dat de 2 woningen 12 meter uit de as van de weg moeten worden gebouwd. Ook heeft de commissie hem verzocht met de eigenaar/bouwer te praten over te bij de bouw te gebruiken materialen. De wethouder heeft beide wensen toegezegd

Beleidsregels bebouwing lintkavels s-Gravenweg

Over de beleidsregels bebouwing lintkavels s-Gravenweg bleek binnen de commissie geen meerderheid te vinden: volgens de commissie bleef onduidelijk wat de voordelen van deze beleidsregels zijn ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt het bijbehorende collegevoorstel niet op de agenda van de komende raadsvergadering gezet.

Nota uitgangspunten bestemmingsplan Rivium

Ook de nota van uitgangspunten bestemmingsplan Rivium werd door de commissie uitgebreid besproken. Het college werd verzocht daarin op meerdere punten wijzigingen aan te brengen. De wethouder zegde toe de mogelijkheid daarvan na te gaan (inmiddels heeft het college ingestemd net een gewijzigd raadsvoorstel). Omdat de commissie bijna 4 uur had vergaderd, zijn twee agendapunten (initiatiefvoorstel PvdA over het binnenklimaat van basisscholen) en een presentatie over de stand van zaken bij de voortgang van de Centrumplannen (= Koperwiek en Stadsplein) doorgeschoven naar de extra vergadering van 19 maart 2008.

Commissie Dienstverlening: dinsdag 11 maart 2008

Nadat de commissie de gebruikelijke vooraf punten (het verslag van de vorige vergadering, de toezeggingenlijst en de stukken ter kennisname) had besproken en behandeld, kon al snel met de inhoudelijke agenda worden begonnen.

Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2006/2007

Op verzoek van mevrouw Harmsen (Christen Unie) was het Jaarverslag Leerplicht over het schooljaar 2006/2007 geagendeerd. Gelet op de aard en strekking van de vragen daarover van haar en commissielid Faassen (VVD), stelde wethouder Moerkerke voor over leerplichthandhaving en vroegtijdig schoolverzuim een presentatie in de volgende commissievergadering (= 22 april) te houden. De commissie stemde daar graag mee in.

Realisering Stedelijk Jongerencentrum

Daarna bleken meerdere commissieleden kritisch over de gang van zaken bij de realisering van het Stedelijk Jongerencentrum. De commissie was verdeeld over de daaraan te besteden gemeentelijke gelden. Uiteindelijk stemde wethouder Moerkerke in met het geven van volledige openheid over verleden, heden en toekomst van dit Jongerencentrum. Dit vindt plaats in een extra commissievergadering op 15 mei 2008.

Evaluatie en doorstartnotitie gemeentelijk seniorenbeleid

De commissie was vol lof over de evaluatie- en doorstartnotitie over het gemeentelijk seniorenbeleid. Wel werd gevraagd of:

a) de gewenste doelstellingen nog duidelijker en helderder omschreven kunnen worden;

b) een Capelse Seniorenwijzer kan worden gemaakt;

c) een boodschappenbegeleidingsdienst in Capelle mogelijk is.

Wethouder Jaliens zegde toe na te gaan of deze wensen konden worden gehonoreerd binnen de beschikbare middelen.

Stichting Beijerinckgemaal

Tenslotte adviseerde de commissie het college om aan de Stichting Beijerinckgemaal een gemeentelijke bijdrage van 50.000,- te verstrekken voor de restauratie van dat pand aan de Bermweg, waarin de Historische Vereniging Capelle exposities organiseert.

Commissie Stedelijke Ontwikkeling: woensdag 19 maart 2008

Presentatie stand van zaken voortgang Centrumplannen

De commissie was vol lof over de (in de vorige vergadering niet behandelde) presentatie over de stand van zaken bij de voortgang over de Centrumplannen. Daarvoor was ook op de publieke tribune veel belangstelling. Diverse commissieleden hadden nog wel kritische kanttekeningen over de voorgestelde oplossing van de parkeerproblematiek in het gebied. De wethouder verwacht dat commissie en raad voor de zomer enkele (vergaande) richtinggevende uitspraken over de Centrumplannen voorgelegd zullen worden.

Binnenklimaat basisscholen

Bij de bespreking van het PvdA-initiatiefvoorstel over het binnenklimaat van basisscholen maakte de directeur van OPOCK( = Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle Krimpen) gebruik van het spreekrecht. Hij wees erop, dat het rijk recent nieuwe eisen voor het binnenklimaat heeft opgesteld (waaraan gemeenten en scholen moeten voldoen), maar daarvoor zelf geen geld beschikbaar stelt (waardoor gemeenten en scholen dat uit eigen middelen moeten betalen). De commissie had begrip voor het initiatiefvoorstel, maar achtte behandeling in de komende raadsvergadering nog te vroeg, omdat zowel over de omvang van het probleem (hoeveel scholen, hoeveel lokalen) en over de financiering (hoeveel geld is ermee gemoeid) nog teveel onduidelijkheid bestaat. Wethouder Jacobs zegde toe te proberen daarover meer helderheid te krijgen. De commissie had eveneens waardering voor een PvdA-nota duurzaamheid en milieu (gericht of forse terugdringing van de CO2-uitstoot) en concludeerde aan het eind van de discussie, dat de nota goed bruikbaar is als ìnput voor het gemeentelijke milieubeleidsplan.

Commissie Middelen en Buitenruimte: donderdag 13 maart

Tijdelijke ijsbaan

De commissie werd door het college om advies gevraagd over de realisatie van een tijdelijke ijsbaan in het centrum van Capelle in het winterseizoen 2008/2009. Aanleiding voor het vragen om het advies was een motie die de gemeenteraad in zijn vergadering van november aannam, waarbij het college werd verzocht minimaal drie varianten voor de plaatsing van een tijdelijke ijsbaan uit te werken en aan de commissie ter advies voor te leggen. De drie varianten die het college de commissie voorlegde waren:

1. een ijsbaan met echt ijs van december tot half januari op het Amnestyplein;

2. als 1, maar dan een ijsbaan met kunststof ijs;
3. een ijsbaan met kunststof ijs voor een meer beperkte tijd in december/ januari op het Stadsplein.

Het college gaf daarbij aan zelf een voorkeur te hebben voor variant
1. De commissie adviseerde het college echter een ijsbaan met echt ijs van december tot half januari te realiseren op het Stadsplein. De tijdelijke ijsbaan zou aangekleed moeten worden met tijdelijke horeca, randactiviteiten en winkeltjes. Bij die realisatie zou een goede oplossing/ integratie gevonden moeten worden voor de wekelijkse warenmarkt gedurende de tijd, dat de ijsbaan op het Stadsplein staat. Tot slot adviseerde de commissie de veiligheidsaspecten en het tegengaan van geluidsoverlast op het Stadsplein niet uit het oog te verliezen.

Afvalbeleidsplan

Door het college is een beleidsplan voor de inzameling van afval opgesteld. Het blijkt namelijk dat de Capelse huishoudens hun afval minder scheiden, dan wat landelijk aan doelstellingen hierover is afgesproken. Dit is niet alleen niet goed voor het milieu, ook zijn de kosten voor afvalverwerking daardoor hoger. De Capelse burger merkt dit uiteindelijk in zijn portemonnee, want de kosten voor afvalinzameling en -verwerking worden verrekend in de afvalstoffenheffing voor iedere Capelse huishouding. Het college is daarom van plan een flink aantal maatregelen te nemen om zo de landelijke doelstellingen te halen in 2011. De commissie kon zich in die maatregelen vinden. Speciale aandacht werd onder andere gevraagd voor het verminderen van het zogenaamde afvaltoerisme vanuit buurgemeenten naar Capelle en de communicatie richting de Capelse inwoners over de mogelijkheden en voordelen van beperking en het gescheiden aanbieden van afval. Het college gaf de commissie de bevestiging, dat het gescheiden aanbieden van afval ook altijd leidt tot gescheiden verwerking van afval. Dit in tegenstelling tot verhalen die onder de bevolking nog wel eens de ronde doen dat GFT-afval en restafval in één verbrandingsoven terechtkomen.

Tijdelijke sporthal

De commissie kon zich vinden in het voorstel van het college om een bedrag van ruim 1,1 miljoen uit te trekken voor de realisatie van een tijdelijke sporthal op Sportpark Schenkel. Het voorstel komt voort uit de discussie die in de commissie op 24 januari werd gevoerd om een oplossing te vinden voor het tekort aan binnensportruimten in Capelle. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad op 31 maart a.s.