Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n) 26 maart 2008 - Ons kenmerk Uw kenmerk VENW/DGP-2008/3110 - Onderwerp
Kosten A4 bij Steenbergen

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de regeling der werkzaamheden is mij gevraagd om een brief waarin de problematiek rond de A4 bij Steenbergen nader wordt toegelicht. Ik heb dit gisteren al uiteengezet in het mondelinge vragenuur. Ik zal allereerst aangeven hoe de budgetproblematiek is ontstaan en vervolgens ga ik in op de vervolgstappen om als nog zo spoedig mogelijk tot aanbesteding over te kunnen gaan.

Problematiek
In de afgelopen periode is geconstateerd dat bij het project A4 Bergen op Zoom ­ Dinteloord de kosten voor aanleg zijn gestegen. Dit is in belangrijke mate veroorzaakt door stijgende marktprijzen en hogere vastgoedkosten voor het project. Door Rijkswaterstaat is onderzocht wat de oorzaken en omvang van de kostenstijgingen zijn. Vervolgens is bekeken of de kostenstijging binnen het project konden worden opgevangen door versobering op onderdelen van het traject. Het onderzoek naar de omvang van extra kosten en de mogelijke versoberingen heeft tijd gevergd. Versoberingen zijn helaas niet mogelijk gebleken. Vandaar dat ik de aanbesteding heb opgeschort om in de tussentijd na te gaan hoe extra budget kan worden bijeengehaald.

De beschikbaarheid van voldoende budget is een vereiste om het project op ordentelijke wijze voort te zetten. Het project A4 Bergen op Zoom ­ Dinteloord wordt mede door de regio gefinancierd. Ik zie mij dan ook genoodzaakt om met de regio in overleg te treden.

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

VENW/DGP-2008/3110

Vervolg
De komende tijd ga ik samen met de regionale partners zoeken naar financiële dekking en extra budget. Dit wordt ook onderwerp van het bestuurlijk overleg dat ik in mei met de regio heb, maar inzet is om eerder tot afspraken met de regio te komen. Begin april is er overleg met de regio gepland. Als samen met de regio het benodigde budget bijeen is gebracht, kan de aanbesteding worden hervat. Daarbij moet u bedenken dat de biedende aannemers en hun teams enige tijd nodig hebben om weer op stoom te raken om de aanbesteding voor dit deel van de A4 voort te zetten.

Overigens wil ik nog wel aangeven dat de aanleg van het nieuwe weggedeelte van de A4 bij Klutsdorp geen hinder ondervindt van de vertraging. Aannemende dat de procedures hiervoor succesvol worden doorlopen, dan kan Rijkswaterstaat hier in 2009/2010 met de werkzaamheden beginnen.

Normaal gesproken had ik de Tweede Kamer hierover bij voorjaarsnota geïnformeerd tezamen met de halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten, zoals te doen gebruikelijk.

Samenvattend
Ik deel uw bezorgheid over de voortgang van de A4. Ik wil snel in overleg met de regio en tot afspraken komen. We hebben daarbij een gedeeld belang. Als we er snel uitkomen, dan is een snelle hervatting van de aanbesteding mogelijk. De vertraging zal dan minder dan een half jaar zijn.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

---