Dubbele vergrijzing geen probleem met moderne netwerkorganisatie

26/03/2008 15:56

Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie

Fundamentele wijziging eerste lijn haalbaar en kosteneffectief

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) kan Nederland de dubbele vergrijzing prima het hoofd bieden door de zorg anders te organiseren. "Nederlanders worden ouder en steeds vaker (ten onrechte) gekoppeld aan zwaardere problematiek. Wanneer de zorg als een moderne netwerkorganisatie wordt vormgegeven hoeft er geen tekort aan mensen en middelen te zijn. Vooral in de eerste lijn kan veel worden gewonnen", aldus algemeen directeur Puck Bulthuis van de NVE. Waardetoevoeging vanuit medici en paramedici, gekoppeld aan werkelijk luisteren naar de wensen en de inbreng van de patiënt/cliënt leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening en lagere kosten. Er wordt immers niet over maar mét de patiënt/cliënt beslist tot een beantwoording van diens vraag. De kans dat de aanpak daarmee passend is, wordt daarmee groter", stelt Bulthuis.

Van oudsher is de huisarts in het Nederlandse stelsel de poortwachter voor de tweede lijn en de regisseur voor de eerste lijn. De NVE onderschrijft deze belangrijke rol voor de huisarts. Bulthuis: "Het is niettemin de stellige overtuiging van de NVE dat ook de andere aanbieders in de eerste lijn, zoals sociaal/psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten, in hoge mate in staat zijn op voet van gelijkwaardigheid een deel van deze regierol op zich te nemen. Wanneer de beroepsgroepen in de eerste lijn hun bijdrage, maar ook hun beperkingen kennen en van daar uit ingaan op de vraag van de patiënt/cliënt, zal deze beter passend worden geholpen. Daarmee zijn aanzienlijke inverdieneffecten mogelijk."

Het zorgstelsel hoeft volgens Bulthuis hiervoor niet op de schop: "In onze ogen gaat het om het beter benutten van de disciplines in de eerste lijn. Daarvoor is over en weer kennis van elkaars sterkten noodzakelijk. En kijken wie op welk gebied de expertise heeft om de leidende rol te kunnen spelen." Wetenschappelijk directeur NVE, Chris Kuiper, vult aan: " ergotherapeuten hebben zich ruimschoots bewezen op het terrein van chronische zorgprogramma's als reuma of CVA, ouderen met dementie, kinderen met gedrags- en leerproblematiek en zijn zij kostenbesparend in het arbeidsreïntegratie-traject ."

Ergotherapie
Ergotherapie speelt effectief in op de mogelijkheden van de cliënten en de omgeving waarin zij willen functioneren. Op deze manier kunnen cliënten en ergotherapeuten ruimte scheppen voor optimale participatie in de samenleving en is er voor cliënten vrijheid om op een eigen manier betekenis aan het leven te geven. Daarmee draagt het beroep aantoonbaar bij aan het beter beantwoorden van vragen van ouderen, mensen met een chronische aandoening, kinderen & jeugd en mensen die op het gebied van arbeid en gezondheid vragen hebben. Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) is de beroepsvereniging voor de ergotherapie in Nederland met ongeveer 3.200 leden op een geschat aantal van in totaal ongeveer 5.800 ergotherapeuten. Doel is ergotherapie blijvend op de kaart zetten. Daarmee bedoelen we dat ergotherapie een duidelijke positie heeft in de Nederlandse samenleving, dat mensen weten wat zij inhoudt en oplevert en waar zij is te vinden. Voor de komende jaren heeft de NVE gekozen voor versterking van het beroep en de beroepscultuur, vooral door samenwerking met anderen. De NVE initieert en stimuleert de ontwikkeling van concrete producten en diensten die maatschappelijk relevant zijn, die effectief én kosteneffectief zijn. En bovendien landelijk beschikbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: ergotherapeutische ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers, ergotherapie als interventie voor mensen met milde depressies bij arbeidshervatting, valpreventie en producten gericht op samenwerking zoals de handreiking huisartsten-ergotherapeuten.

EINDE BERICHT

---


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie,