Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2007-2008

30 599 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht

Nota van wijziging

Ontvangen

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 9.1.4, tweede lid, een volzin toegevoegd, luidend: Een lid van het college van bestuur kan niet tevens lid zijn van het college van bestuur van een andere instelling.

Toelichting
Het voorgestelde artikel 9.1.4 bevat alleen incompatibiliteiten voor de leden van de raad van toezicht en niet voor de leden van het college van bestuur. Er kan zich echter ook ongewenste belangenverstrengeling voordoen bij leden van colleges van bestuur. Hiervan is sprake als een lid van het college van bestuur tegelijkertijd deel uitmaakt van het college van bestuur van een andere instelling. Daarom wordt deze samenloop van functies in deze nota van wijziging onmogelijk gemaakt. Het verbod om tegelijkertijd lid te zijn van het college van bestuur van meer dan 1 instelling is ook opgenomen in het huidige artikel 9.1.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, maar was in het onderhavige wetsvoorstel geschrapt.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

2
94
OCW 10
W3752.NVW