gemeenten en waterschappen tekenen convenant

Provincie, gemeenten en waterschappen tekenen convenant

Ruim 20 miljoen euro voor landelijk gebied Zuidwest Twente.

Temidden van provinciale wimpels hebben de provincie Overijssel, de waterschappen Regge en Dinkel en Rijn en IJssel en de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden dinsdagavond in Nijverdal een convenant voor het landelijk gebied ondertekend. Dit convenant is het vierde in een serie van zes gebiedsconvenanten in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied.

In het gebiedsconvenant hebben de gemeenten, waterschappen en de provincie afspraken vastgelegd over het meerjarenprogramma landelijk gebied Zuidwest Twente voor de periode 2008 tot en met 2013. Het convenant bevat onder meer afspraken over de aanleg van fiets- en wandelpaden, de (ver)bouw van multifunctionele voorzieningen in een aantal kernen van Hof van Twente, het opstellen van dorpsplannen voor Hertme en Lonneker, aanleg, herstel en duurzaam beheer van landschapselementen (groene en blauwe diensten) in onder meer Enschede en Wierden, projecten op het gebied van landschap en cultuurhistorie, de inzet van gebiedsmakelaars voor het buitengebied en gemeentelijke waterprojecten. Met de waterschappen Regge en Dinkel en Rijn en IJssel zijn afspraken gemaakt over wateropvang en beekherstelprojecten. Voor de uitvoering van de convenanten stelt de provincie een bedrag van bijna 10 miljoen euro beschikbaar aan Zuidwest Twente, het totale investeringsbedrag bedraagt ruim 20 miljoen euro.

Deze maand sluit de provincie met alle 25 gemeenten en alle 5 waterschappen in Overijssel convenanten voor het landelijk gebied. Dat gebeurt gebiedsgewijs. Het gaat daarbij om projecten en programma's op het gebied van perspectiefvolle landbouw, herstel, aanleg en onderhoud van natuur en landschap, versterking van de economische en sociale vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en verbeteringen in het watersysteem.

In totaal wordt via de convenanten een bedrag van 150 miljoen euro vastgelegd voor deze doelen. De helft van het geld is afkomstig van provincie, de andere helft van gemeenten, waterschappen en derden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. In het programma staan de doelen die rijk, provincie, gemeenten en waterschappen de komende jaren willen realiseren in de verschillende gebieden. Over die doelen en de budgetten leggen ze samen per gebied afspraken vast in het convenant.

Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) is blij dat afspraken gemaakt zijn voor de hele periode tot en met 2013. "Het voordeel van meerjarige afspraken is dat projecten sneller tot uitvoering kunnen komen, het geld is beschikbaar als een project van start wil gaan. Er staat veel te gebeuren in het landelijk gebied en ik ben blij dat gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties daar samen met de provincie stevig aan mee willen werken."

Naast het convenant worden er ook veel projecten in het landelijk gebied gerealiseerd via de landinrichting. Zo zal er in Overijssel onder meer 28.000 hectare structuurverbetering voor de landbouw plaatsvinden en 3.500 hectare natuur worden ingericht in de Ecologische Hoofdstructuur. In totaal is nu tot en met 2013 een bedrag van 350 miljoen euro vastgelegd voor het landelijk gebied in Overijssel, inclusief de 150 miljoen euro in de zes gebiedsconvenanten.
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||