Gemeente Hilversum

Bijeenkomsten De Raad 26 maart


31 maart 2008
Woensdag 26 maart waren er de verschillende bijeenkomsten in het kader van De Raad. Het Forum was een rustige bijeenkomst omdat er geen sprake was van presentaties of andere optredens van (groepen van) bewoners. Het accent lag ditmaal op de twee bijeenkomsten in het kader van De Discussie omdat Het Besluit bij gebrek aan onderwerpen niet doorging.

Bij de Aansturing GAD heeft wethouder Ton Roerig een reeks vragen beantwoord. Zo vonden enkele raadsleden dat de afhandeling van klachten door de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst verbeterd moet worden. De wethouder is daarover al in overleg getreden met de GAD.

Het nieuwe beleid voor plaatsing van antenne-installaties is vrijgegeven voor inspraak.

De Regionale Woonvisie bleek ook een reeks van vragen te hebben losgemaakt. Die had onder meer betrekking op het percentage sociale woningbouw dat gerealiseerd kan worden, de doorstroming en de kwaliteit van de nieuwbouw. Wethouder Ben Hammer waarschuwde dat de woonvisie geen bouwvisie is. Oplossingen komen bij de uitwerking van de visie aan de orde. PvdA, D66 en CDA waren voor de woonvisie, SP tegen, terwijl de andere fracties een voorbehoud maakten. De regionale woonvisie komt nu voor debat op de agenda van Het Besluit op 16 of 23 april.

Het onderwerp Vragen aan het college vergde ook de nodige tijd omdat alleen de vragen al tweeëneenhalf A4tje besloegen. Een greep daaruit. SP en GL waren verontrust over het feit dat de chloortransporten over Hilversums grondgebied worden hervat. Wethouder Roerig verklaarde dat de gemeente geen wettelijke mogelijkheden heeft om deze transporten te verbieden. De gemeente is voorbereid op eventuele incidenten. De wethouder zag geen reden voor extra maatregelen.

Er waren ook vragen over Theater Achterom dat door het vermoedelijk frauduleus handelen van de voormalige penningmeester en financieel wanbeleid in problemen dreigde te komen. Daarop verleenden burgemeester en wethouders een voorschot om de salarissen te betalen. Het college heeft er alle vertrouwen in dat dergelijke fraude na de benoeming van een nieuwe directeur voortaan uit den boze zal zijn.

Het pension voor daklozen, De Cocon, bracht de gemoederen danig in beweging. Het gebouw aan de Neuweg is vrijwel klaar en in juni kan het pension open. Mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, aldus SP. Er moet toezicht, een beheersplan en noodopvang zijn voor daklozen die niet in de Cocon (kunnen) worden toegelaten. Wethouder Hammer wilde weliswaar beloven dat hij zijn uiterste best zal doen, maar te allen tijde afdoende noodopvang kan hij niet garanderen. SP handhaafde haar standpunt dat min of meer werd gedeeld door meer fracties. Of dit onderwerp nog behandeld wordt in Het Besluit is op dit moment (nog) niet duidelijk.