Sloop van basisschool de Sleutel 

Start donderdag 27 maart 
De start van de bouw van de Multifunctionele accommodatie (MFA) Quirijnboulevard komt 
steeds dichterbij. Op dit moment loopt de aanbesteding voor de bouw hiervan. Verwacht 
wordt rond de zomervakantie van dit jaar met de werkzaamheden te beginnen. Zodra 
hierover meer bekend is, ontvangt u hierover bericht via een bewonersbrief. 

Het gebouw van de Sleutel komt per 26 maart leeg. De school is dan verhuisd naar de 
tijdelijke schoollocatie aan de Vlashoflaan. Op donderdag 27 maart start de      
asbestverwijdering van het gebouw. Dit gebeurt zeer zorgvuldig door een gespecialiseerd    
bedrijf. Daarna start de sloop van de overige bouwdelen. De noodlokalen waar nu de       
peuterspeelzaal is gevestigd, worden na de sloop van de school verplaatst.          
Eind maart worden ook 26 bestaande eikenbomen verplant. Deze staan langs het bestaande    
fietspad in het park tussen de van Anrooylaan en het Andriessenpad. Verplaatsen        
is noodzakelijk voor het bouwen van de nieuwe multifunctionele accommodatie. De        
eikenbomen krijgen tijdelijk een nieuwe plek in het park nabij het bestaande trapveld. De   
26 bomen worden later gebruikt bij de herinrichting van het park Quirijnboulevard.       

De werkzaamheden                                        
Voorafgaand aan de sloop van het gebouw wordt het terrein afgezet. Aannemer A. van       
Casteren start met het verwijderen van alle asbesthoudende materialen. Dit gebeurt door    
gespecialiseerde medewerkers die daarvoor beschermende kleding dragen. Voor          
omwonenden bestaat geen gevaar voor de gezondheid. Na de asbestsanering start de sloop     
van de bouwdelen. Ook de bestrating van de speelplaats en een deel van de grond wordt     
verwijderd.                                          

Vanwege de veiligheid is het van belang om buiten de afzetting te blijven. De sloopwerkzaamheden veroorzaken geluidoverlast en stof voor de direct omwonenden. 
Hiervoor vragen we uw begrip. De aannemer probeert de overlast van de werkzaamheden te 
beperken. 

De aannemer probeert de sloopwerkzaamheden binnen één maand af te ronden. De exacte 
duur van de werkzaamheden is uiteraard mede afhankelijk van het weer. Het terrein blijft 
na de werkzaamheden enige tijd leeg. Over de precieze start van de bouwwerkzaamheden 
op het terrein ontvangt u te zijner tijd meer informatie via een bewonersbrief. 

Meer informatie? 
Hebt u vragen over de sloop, dan kunt u contact opnemen met aannemer A. van Casteren. 
De heer Jacques van Casteren is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 53218435. 

Met alle andere vragen kunt u terecht bij de sloopbegeleider van de gemeente Tilburg, de 
heer Henk van den Abbeelen via telefoon 013 - 549 56 56 of email: 
henk.van.den.abbeelen@tilburg.nl. 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met gebiedsteam Noord van de gemeente 
Tilburg via telefoon 013 - 542 90 88.  
Pagina 1 van 1 

---- --