Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Afschrift brief Nationaal Overleg Valkerij Organisatie

26 maart 2008 - kamerstuk

Kamerbrief met als bijlage een brief aan het Nationaal Overleg Valkerij Organisaties. Er zijn twee gesprekken gevoerd. Eén over uitspraken van een LNV-ambtenaar in het blad `De Loer' en een technisch overleg.

Meer informatie

* Afschrift brief Nationaal Overleg Valkerij Organisatie Kamerstuk | 26-03-2008 | PDF-Document, 80 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel


uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum
onderwerp bijlagen

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA 's-GRAVENHAGE
31 januari 2008 08-LNV-B-12 DN. 2008/702 26 maart 2008 Reactie minister op wachtlijst voor de
valkeniersakte

Directie Natuur

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een afschrift van mijn reactie op de brief van de voorzitter van het Nationaal Overleg Valkerij Organisaties toekomen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


1
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum
onderwerp bijlagen

D i rectie Natuur

Geachte heer Vrijenhoek,

Naar aanleiding van uw brief heeft inmiddels een tweetal gesprekken plaatsgevonden tussen uw organisatie en de directie Natuur. In het eerste gesprek op 31 januari 2008 is uw klacht met betrekking tot de uitlatingen van mijn medewerker in het vaktijdschrift "De Loer" aan de orde geweest. In een technisch overleg op 27 februari 2008 zijn meer inhoudelijke onderwerpen besproken. Bij dit laatste overleg waren naast de directies Natuur en Juridische Zaken, mede op uw verzoek, ook de Algemene Inspectiedienst en de Dienst Regelingen van mijn ministerie aanwezig.

In het gesprek van 31 januari 2008 heeft de directie Natuur aangegeven de gang van zaken met betrekking tot het interview te betreuren. De uitspraken zoals weergegeven in het artikel geven niet de zienswijze van het departement of de directie Natuur weer. Ik heb dan ook begrip voor uw reactie en ik heb uw signaal via uw brief van 11 januari jl. opgepakt. Overigens heeft ook de betreffende medewerker spijt van het verloop van het interview en is hij geschrokken over de wijze waarop het gesprek is weergegeven in het artikel.

Op de vraag of uw klacht met het overleg op 31 januari 2008 voldoende gehoord en afdoende behandeld is, heeft u instemmend gereageerd. Ook het technisch overleg op
27 februari 2008 is op een prettige en constructieve wijze verlopen. Daarbij zijn onder andere uw vragen over de wachtlijstproblematiek uitgebreid aan de orde geweest en is de afspraak gemaakt dat uw organisatie en de Dienst Regelingen in een nader overleg de zaken die te maken hebben met ontheffingverlening verder zullen stroomlijnen.

Nationaal Overleg Valkerij Organisaties


11 januari 2008 DN. 2008/174 26 maart 2008
Afhandeling klacht valkerij

(TRC 2008/127)
Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad
26 maart 2008 DN. 2008/174 2

Ik vertrouw erop dat met deze reactie en de gemaakte afspraken een goede basis voor toekomstig overleg is gelegd.
D
E MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,