Raad van State


7 uitspraken gevonden

1. 200701860/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Natuurbeschermingswet (Vergunning op basis van Natuurbeschermingswet voor ontgronding Sigranogroeve)
Uitspraak over de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 die het college van gedeputeerde staten van Limburg aan Sigrano Nederland B.V. heeft verleend voor een ontgronding in de omgeving van de Brunsummerheide. Aan Sigrano is voor het project in 2001 een ontgrondingsvergunning verleend met een looptijd van 20 jaar. Het bedrijf graaft in het gebied het aanwezige zilverzand op, een zeldzame zandsoort die voor veel chemische toepassingen kan worden gebruikt. De Vereniging Natuurmonumenten, de colleges van burgemeester en wethouders van Heerlen en Landgraaf en de Stichting Behoud Brunsummerheide zijn tegen de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor de gevolgen voor de grondwaterstand in de Brunsummerheide. Zie ook de uitspraken van 26 maart 2006 met de zaaknummers 200702595/1 en 200706787/1. De zaak is op 15 februari van dit jaar op zitting behandeld.

2. 200702595/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Ontgrondingenwet inhoudsindicatie:

(Goedkeuring werkplan Sigranogroeve 2006/2007 door provincie Limburg) van Limburg van het werkplan Sigranogroeve 2006/2007 van Sigrano Nederland B.V. Het bedrijf is bezig met een grote ontgronding in Heerlen en Landgraaf ten zuiden van de Brunsummerheide. Aan Sigrano is voor het project in 2001 een ontgrondingsvergunning verleend met een looptijd van 20 jaar. Het bedrijf graaft in het gebied het aanwezige zilverzand op, een zeldzame zandsoort die voor veel chemische toepassingen kan worden gebruikt. Een van de voorschriften in de vergunning is dat het bedrijf elk jaar een werkplan moet opstellen, waarin staat hoeveel en waar exact grond wordt afgegraven. Het werkplan 2006/2007 maakt mogelijk dat in die periode precies tegen de zuidelijke rand van de Brunsummerheide wordt ontgrond. Tegen het goedkeuringsbesluit van het college van dit werkplan zijn de Vereniging Milieudefensie, de Stichting Dassenwerkgroep en de Stichting Behoud Brunsummerheide in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor de gevolgen voor de grondwaterstand in de Brunsummerheide door de ontgronding. Ook zijn zij bang dat het leefgebied van de dassen in het heidegebied wordt aangetast. De Brunsummerheide is als zogenoemd Natura 2000-gebied en op grond van de Europese habitatrichtlijn een beschermd natuurgebied. De Raad van State vernietigde eerder al de goedkeuringsbesluiten van het college van de werkplannen over 2003/2004 en 2004/2005. Deze uitspraken van 3 augustus 2005 en 28 juni 2006 met de zaaknummers 200407393/1 en 200504814/1 zijn te vinden op deze website. Zie ook de uitspraken van 26 maart 2008 met de zaaknummers 200706787/1 en 200701860/1. Die gaan over het werkplan 2007/2008 en over de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor de ontgronding. De zaak is op 15 februari van dit jaar op zitting behandeld.

3. 200704068/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Overige (Milieuvergunning voor motorcrossterrein aan de Putakker in Boekel) Uitspraak over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft verleend voor een motorcrossterrein op circuit "Bezuidenhout" aan de Putakker in Boekel. Onder meer de regionaal inspecteur van de VROM-inspectie Regio Zuid en de Brabantse Milieufederatie hebben tegen de milieuvergunning beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor geluidsoverlast en vinden dat ten onrechte geen milieueffectrapportage is gemaakt. Verder is het college volgens de inspecteur niet bevoegd om de vergunning te verlenen, omdat het terrein langer dan acht uur per week open is, en had vanwege risico's voor bodemverontreiniging een bodembelastingonderzoek moeten worden uitgevoerd. De zaak is op 19
4. 200704973/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet (Weigering door minister van V en W om op elf snelwegen maximumsnelheid van 80 km/u in te voeren)
Uitspraak over de weigering door de minister van Verkeer en Waterstaat om op elf trajecten van rijkswegen een maximumsnelheid van 80 km/u in te voeren. De Vereniging Milieudefensie heeft om invoering van deze maximumsnelheid verzocht. Het gaat onder meer om de ring A10 bij Amsterdam, de A2 langs Den Bosch en Eindhoven en de A15 langs Ridderkerk. Volgens de vereniging is op de wegen sprake van te veel uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide. Zij stelt dat Europese en nationale regels de Nederlandse staat verplichten maatregelen te treffen om de uitstoot te beperken. Milieudefensie vindt dat het instellen van de 80km-zones daaraan een bijdrage levert. De minister is het niet met de vereniging eens. Hij wijst er onder meer op dat de huidige proef, waarbij in vier zones bij de grote steden een maximumsnelheid van 80 km/u geldt, nog moet worden geëvalueerd. De rechtbank in Amsterdam heeft de minister in een eerder beroep in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak is Milieudefensie in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 16 januari van dit jaar op zitting behandeld.
5. 200705347/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
(Milieuvergunning voor tankstation aan Veldhuizerweg in Harmelen) wethouders van Woerden heeft verleend voor een LPG-tankstation met wasboxen en wasstraten aan de Veldhuizerweg in Harmelen. Meerdere omwonenden zijn tegen de milieuvergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij wonen binnen een straal van 150 meter van het tankstation en vrezen voor hun veiligheid als er een ontploffing zou plaatsvinden. De zaak is op 14 februari van dit jaar op zitting behandeld.

6. 200706608/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige (Vergunning buitenlandvervoer aan Ambulance Service Nederland) Uitspraak over de zogenoemde vergunning buitenlandvervoer die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan Ambulance Service Nederland uit Moerkapelle heeft verleend voor het repatriëren van mensen uit het buitenland. In de vergunning is het voorschrift opgenomen dat van slechts twee ambulanceauto's gebruik mag worden gemaakt. Onder meer de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) en de Regionale Brandweer zijn tegen de vergunning in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de vergunning in strijd is met het provinciale verspreidingsplan. In dit plan is een maximum aantal ambulances voor de regio vastgesteld. Verder is niet onderzocht of Ambulance Service Nederland wel kan voldoen aan de samenwerkingseisen die de centrale post ambulancevervoer stelt. Deze eisen zijn essentieel voor het waarborgen van de vereiste kwaliteit, aldus de RDOG en de Regionale Brandweer. De zaak is op 3 maart van dit jaar op zitting behandeld.

7. 200706787/1
datum van uitspraak: woensdag 26 maart 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Ontgrondingenwet inhoudsindicatie:

(Goedkeuring werkplan Sigranogroeve 2007/2008 door provincie Limburg) Uitspraak over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Limburg van het werkplan Sigranogroeve 2007/2008 van Sigrano Nederland B.V. Het bedrijf is bezig met een grote ontgronding in Heerlen en Landgraaf ten zuiden van de Brunsummerheide. Aan Sigrano is voor het project in 2001 een ontgrondingsvergunning verleend met een looptijd van 20 jaar. Het bedrijf graaft in het gebied het aanwezige zilverzand op, een zeldzame zandsoort die voor veel chemische toepassingen kan worden gebruikt. Een van de voorschriften in de vergunning is dat het bedrijf elk jaar een werkplan moet opstellen, waarin staat hoeveel en waar exact grond wordt afgegraven. Het werkplan 2007/2008 maakt mogelijk dat in die periode precies tegen de zuidelijke rand van de Brunsummerheide wordt ontgrond. Tegen het goedkeuringsbesluit van het college van dit werkplan zijn de Vereniging Milieudefensie, de Stichting Dassenwerkgroep en de Stichting Behoud Brunsummerheide in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor de gevolgen voor de grondwaterstand in de Brunsummerheide door de ontgronding. Ook zijn zij bang dat het leefgebied van de dassen in het heidegebied wordt aangetast. De Brunsummerheide is als zogenoemd Natura 2000-gebied en op grond van de Europese habitatrichtlijn een beschermd natuurgebied. De Raad van State vernietigde eerder al de goedkeuringsbesluiten van het college van de werkplannen over 2003/2004 en 2004/2005. Deze uitspraken van 3 augustus 2005 en 28 juni 2006 met de zaaknummers 200407393/1 en 200504814/1 zijn te vinden op deze website. Zie ook de uitspraken van 26 maart 2008 met de zaaknummers 200702595/1 en 200701860/1. Die gaan over het werkplan 2006/2007 en over de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor de ontgronding. De zaak is op 15 februari van dit jaar op zitting