Provincie Gelderland


---

Arnhem, 26 maart 2008

STIJGING NIEUWBOUWPRODUCTIE IN GELDERLAND ZET DOOR

In Gelderland zijn in 2007 bijna 8.700 nieuwe woningen opgeleverd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijgende lijn heeft zich in 2007 verder doorgezet en geleid tot de hoogste nieuwbouwproductie sinds 1999. Het Gelderse College van Gedeputeerde Staten heeft zich in het coalitieakkoord 2007-2011 een productie ten doel gesteld van jaarlijks gemiddeld 9.000 woningen. De kans is groot dat dit aantal in 2008 gehaald zal gaan worden.

Deze verwachting is gebaseerd op een verdere forse toename van het aantal afgegeven bouwvergunningen. In 2007 is voor bijna 11.500 woningen een bouwvergunning afgeleverd, een toename van 11% ten opzichte van het jaar daarvoor. De afgelopen twee jaar was de groei van het aantal bouwvergunningen in Gelderland verreweg het grootst van alle provincies.

Record in de pijplijn
Hierdoor zitten er nog heel veel woningen in de zogenaamde 'pijplijn'. Dat is het aantal woningen dat nog gereed moet komen en waarvan de vergunning al is afgegeven: de bouw hiervan is al gestart of start op korte termijn. In deze pijplijn zit nu een recordaantal van bijna 19 duizend woningen, het hoogste aantal sinds 1995.

In Gelderland is de regio Rivierenland de enige regio die het afgelopen jaar te maken had met een daling van de nieuwbouwproductie. Regio's waar de productie het snelst is gestegen zijn De Vallei (+40%) en de Noord-Veluwe (+30%).

Nog te weinig huurwoningen
De provincie Gelderland heeft met de regio's afspraken gemaakt over de aantallen te bouwen woningen en de soort woningen. Wanneer deze afspraken nagekomen worden voldoet Gelderland niet alleen aan de kwantitatieve vraag naar woningen, maar is er ook sprake van een gedifferentieerd aanbod aan woningen (duur, goedkoop, voor starters en voor ouderen). Niet op alle terreinen voldoen de regio's al aan de afspraken. Zo worden er te weining huurwoningen opgeleverd. De provincie Gelderland stimuleert en ondersteunt gemeenten als het gaat om woningbouwproductie, door financiële bijdragen, inzet van het aanjaagteam en kennisuitwisseling.