Partij van de Arbeid

Den Haag, 26 maart 2008

Vragen van de leden Van Dijken en Kraneveldt (beide PvdA) aan Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevr Dijksma en aan Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over bewegingsarmoede bij kinderen


1. Kent u de uitzending van Netwerk van 19 maart jl. over het tekort aan gymles op basisscholen? Zo ja, heeft u kennisgenomen van de leegstand van gymlokalen van een aantal basisscholen in Fryslan bij gebrek aan bevoegde gymdocenten?


2. Bent u ervan op de hoogte dat volgens Netwerk meer dan de helft van de gymlokalen van basisscholen op slot blijft? En dat kinderen gemiddeld maar een uur per week gymles krijgen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om gymlokalen weer open te stellen voor kinderen?


3. Is de situatie in Fryslan overeenkomstig het beeld voor de rest van Nederland?


4. Deelt u onze mening dat wanneer kinderen wel gymles krijgen door een vakdocent i.o. maar dat geschiedt in veel te groot groepsverband, er onvoldoende oog is voor het individuele kind, terwijl de vakdocenten graag aandacht willen geven aan elk kind?


5. Ziet u samenhang tussen het tekort aan gymles en het gegeven dat PABO afgestudeerden sinds 2005 geen bevoegdheid meer hebben om gym te geven?


6. Bestaat er een tekort aan vakdocenten of betreft het hier scholen die geen vakdocent aan hebben willen stellen?


7. Per wanneer denkt u dat de combi-functies een eind kunnen maken aan de door Netwerk geschetste situatie?


8. Hoe verhoudt de in Netwerk geschetste situatie zich tot de nog te ondertekenen beweeginterventie "Community in Beweging"?


9. Welke instrumenten heeft u om basisscholen te dwingen serieus invulling te geven aan het uitgangspunt "1 uur gym per dag"?