PERSBERICHT

Hilversum 26 maart 2008

Vivenda Media Groep: geconsolideerd resultaat beïnvloed door eenmalige lasten.

Highlights

· Nettowinst 4,6 miljoen negatief in 2007 (2006: n ettowinst van 0,9 miljoen)


· Eigen vermogen per 31 december 2007 10,4 miljoen (per 31 december 2006:

17,5 miljoen)


· Verlies per aandeel 0,14 in 2007 tegenover een w inst per aandeel 0,03 in 2006


· Nettowinst geacquireerde Vivenda BV 0,9 miljoen positief in 2007, per 1 december

2007 meegeconsolideerd

Kerncijfers (voor accountantscontrole)
(bedragen in miljoen)
2007 2006

Netto-omzet 0,4 - Brutomarge 0,2 - Overige bedrijfsopbrengsten (2,1) 1,5 Bedrijfsresultaat (2,4) 0,9 Nettowinst (4,6) 0,9 Eigen vermogen 10,4 17,5

WPA ()
(0,14) 0,03 Eigen vermogen per aandeel ()
0,21 0,49

Toelichting op de resultaten
Op 21 september 2007 hebben de aandeelhouders van Vivenda Media Groep NV (voorheen RT Company) ingestemd met het voornemen van Vivenda Media Groep NV ("Vivenda") om alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Vivenda BV en haar 100% deelnemingen Esto BV en Vivenda Magazine BV te verwerven tegen een bedrag van 7,5 miljoen. De


overname heeft tot gevolg gehad dat afstand is genomen van de in het verleden gevoerde kernstrategie om als participatieonderneming te opereren. Vivenda is al ruim twintig jaar actief als uitgeverij en multimediabedrijf. De onderneming is gespecialiseerd in multimedia voor de onroerendgoedsector, zowel middels internet als in gedrukte vorm. Deze activiteiten generen zelfstandige omzet en leiden tot een positieve
operationele kasstroom bij Vivenda.
Om deze reden heeft het bestuur van Vivenda besloten om de resultaten die voortvloeien uit de afbouw van de effectenportefeuille DVRG en de verkoop van participaties op te nemen als overige bedrijfsopbrengsten.

De resultaten van Vivenda BV, inclusief werkmaatschappijen, zijn vanaf 1 december 2007 in de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2007 van Vivenda Media Groep NV
opgenomen. De netto-omzet over 2007 bedroeg 0,4 m iljoen en de brutomarge kwam uit


op 0,2 miljoen.

Page 1 of 4

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten in 2007 bedroegen in totaal 2,1 miljoen negatief, (inclusief

incidentele posten van 0,2 miljoen positief) ten opzichte van 1,5 miljoen positief in 2006.

(bedragen in miljoen)
2007

Resultaat verkoop Virtual Industries Online BV 0,2 Lagere beurswaardering en verkoopresultaat pakket aandelen DVRG NV (1,6) Terugnemen waardering earn-out opbrengst Reddion BV (0,4) Terugnemen herwaardering Meyer Monitor BV (0,3)

Overige bedrijfsopbrengsten (2,1)

De bedrijfskosten daalden licht tot 0,5 miljoen, ten opzichte van 0,6 miljoen in 2006. De

bedrijfskosten bestonden uit 0,2 miljoen personee lskosten en 0,3 miljoen overige

bedrijfskosten.

Het financieel resultaat van Vivenda werd in 2007 beïnvloed door incidentele lasten van in totaal 2,1 miljoen mede als gevolg van een waarde daling van de effecten DVRG (waar geen waardegarantie meer voor beschikbaar is).

Groepsvermogen
Het groepsvermogen bedroeg per 31 december 2007 in totaal 10,4 miljoen tegenover

17,5 miljoen per 31 december 2006. De solvabilite it bedroeg 87,3% per 31 december

2007.

(bedragen in miljoen)
2007 2006

Stand per 1 januari 17,5 7,9

Mutaties
Converteerbare lening (9,0) 9,0 Uitgifte nieuwe aandelen 8,0 - Overige Mutaties (1,5) (0,3) Resultaat boekjaar (4,6) 0,9 (7,1) 9,6

Stand per 31 december 10,4 17,5

De mutatie in het groepsvermogen kan als volgt worden toegelicht:


- Een afname van 9 miljoen als gevolg van de intr ekking van het restant van de

faciliteit van de converteerbare lening;
- Een toename van 8 miljoen als gevolg van de uit gifte van nieuwe aandelen voor:

de financiering van de overname alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Vivenda BV en haar 100% deelnemingen Esto BV en Vivenda Magazine BV te verwerven tegen een bedrag van 7,5 miljoen en de uitgifte van 0,5 miljoen ter

financiering van een deel van de operationele kosten en kosten uitgifte prospectus;
- Een afname van de agioreserve van 1,5 miljoen t en gevolge van de eenmalige

kosten samenhangend met de kosten voor het uitgegeven prospectus en de uitgifte van aandelen;

- Een afname door het resultaat over het jaar 2007 van 4,6 miljoen negatief;

Page 2 of 4

Het aantal uitstaande aandelen per ultimo 2007 bedroeg 48.429.024. Per ultimo 2006 waren dat er 35.239.940. Het gewogen gemiddelde aantal aandelen bedraagt 31.467.732. Het verlies per aandeel over 2007 bedroeg 0,14. H et eigen vermogen per aandeel per ultimo 2007 bedroeg 0,21 per aandeel.

Overname Vivenda BV
Vivenda BV met haar deelnemingen, Esto BV en Vivenda Magazine BV hebben over 2007 een netto-omzet gerealiseerd van 4,9 miljoen, met een brutomarge van 1,6 miljoen.

In onderstaand overzicht zijn de pro-forma kerncijfers opgenomen van Vivenda BV. De resultaten zijn per 1 december 2007 in de resultaten van Vivenda Media Groep meegeconsolideerd.

Pro-forma cijfers VIVENDA BV 2007 (bedragen in miljoen)

Netto-omzet 4,9 Brutomarge 1,6 Overige bedrijfsopbrengsten - Bedrijfsresultaat 0,9 Nettowinst 0,9

Recente ontwikkelingen

Overname Factotum
Vivenda is voornemens om alle uitstaande aandelen in het geplaatst kapitaal van Factotum BV en Microweb Home BV over te nemen.

De activiteiten van Factotum omvatten de Mediamanager (professionele marketing software voor object- en bedrijfspresentaties en mailingen), het ontwerpen, ontwikkelen en hosten van websites, interactieve Point of Informations en de advertentieafhandeling naar ongeveer 6000 Nederlandse kranten en magazines. De Mediamanager software wordt daarnaast ingezet voor de aanlevering van advertenties voor de bestaande uitgeefactiviteiten van Vivenda. Factotum heeft een eigen softwarehuis. Bij Factotum werken 23 medewerkers.

De missie van Factotum is als volgt omschreven:

het optimaal ondersteunen van de makelaar bij zijn marketing-communicatie.

Factotum heeft over 2007 een omzet van 2,9 miljoe n gerapporteerd (2006: 3,7 miljoen)

met een brutomarge van 66% in 2007. Ebitda over 2007 bedroeg in totaal 0,5 miljoen (2006: 1,3 miljoen). Het lagere resultaat over 20 07 is mede het gevolg van eenmalig kosten en het doorvoeren van een interne herstructurering. De herstructurering is in 2007 volledig afgerond.

De overeenkomst is gesloten onder de ontbindende voorwaarden van goedkeuring van de transactie door de aandeelhouders van Vivenda tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 28 maart 2008.

Aftreden CFO C.J.P.M. van der Maarel en commissaris de heer mr. drs. E.R. Honée De heren Van der Maarel en Honée hebben besloten om, na goedkeuring van de overname van Factotum door de aandeelhouders, af te treden. Met de overname van Factotum is de turnaround van Vivenda Media Groep afgerond en wordt het nieuwe bestuur de gelegenheid gegeven om van de nieuw ingeslagen weg een succes te maken.

Page 3 of 4

Uitgifte 10% nieuwe aandelen
In de afgelopen maanden heeft Vivenda een aantal kortlopende financieringen verkregen van de Groote Zandschulp I BV ("GZS") ter financiering van de bedrijfskosten ondermeer samenhangend met de uitvoering van de interne herstructurering en de gemaakte kosten voor de overname van Vivenda en de overnamekosten van Factotum. Tevens is Vivenda nog gehouden een aantal eerder door GZS aan Vivenda verstrekte leningen terug te betalen. De totale betalingsverplichting inclusief rente bedraagt 1 miljoen.

Deze leningen zullen worden geconverteerd in nieuw uit te geven aandelen Vivenda Media Groep tegen een conversie koers van 0,21 per aand eel.

Fiscaal compensabele verliezen
De vennootschap beschikt over compensabele verliezen, welke naar de mening van de vennootschap wellicht met toekomstige winsten gecompenseerd zouden kunnen worden. Echter op dit moment heeft het bestuur onvoldoende zekerheid om tot waardering in de balans over te gaan.

Vooruitzichten
De Raad van Bestuur van Vivenda Media Groep acht het op dit moment nog te vroeg om een definitieve uitspraak te doen over de resultaatsverwachtingen voor 2008.

Ontwikkeling van bestaande participaties
Participaties die niet langer kunnen worden gerekend tot de kernactiviteiten zullen worden verkocht.

Op de financiële informatie zoals opgenomen in dit bericht is geen accountantscontrole toegepast.

Over Vivenda
Vivenda is al ruim twintig jaar actief als uitgeverij en multimedia bedrijf. De onderneming is gespecialiseerd in multimedia voor de onroerendgoedsector, zowel middels internet als in gedrukte vorm. Vivenda is marktleider in haar branche en hoofdzakelijk op de Nederlandse markt actief. De doelstelling van de onderneming is om haar leidende positie op het gebied van multimediale communicatieproducten voor de onroerendgoedsector verder uit te breiden.

Einde persbericht

Hilversum, 26 maart 2008

Vivenda Media Groep NV
Drs. C. van der Versendaal 035 688 11 78
C. J.P.M. van der Maarel 015 285 01 75

Page 4 of 4


---- --