Productschap Diervoeder


Nieuws update van het Productschap Diervoeder, 26 maart 2008

Actualisaties in Diervoederwetgeving d.d. maart 2008

In de afgelopen maanden zijn in de diervoederwetgeving de volgende wijzigingen gepubliceerd.

2. Wettelijke
regelingen LNV

2.02 Diergeneesmiddelen en Gemedicineerde
Voeders

2.02-6
href="http://www.pdv.nl/lmbinaries/lnv_2.02-2.1.pdf" Wijziging Diergeneesmiddelenregeling d.d. 28 januari 2008
(invoegen)
De Europese regelgeving voor diergeneesmiddelen verandert per 26 september 2007. Vanaf die datum kunnen geneesmiddelen voor voedselproducerende dieren uitsluitend via een recept van een dierenarts worden verkregen. Door deze wijziging veranderen ook het Nederlandse diergeneesmiddelenbesluit en de diergeneesmiddelenregeling. De nieuwe regelgeving biedt de mogelijkheid om voor 'veilige' diergeneesmiddelen een uitzondering te maken. Deze middelen mogen dan nog steeds zonder tussenkomst van een dierenarts worden gebruikt worden. Nederland gaat gebruik maken van deze
vrijstellingsmogelijkheid. Voor informatie omtrent diergeneesmiddelen zie deze
href="http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640548&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110528&p_node_id=999185&p_mode=BROWSE" link

3.
EU-wetgeving

3.02 Diervoeders

3.02-5.2
href="http://www.pdv.nl/lmbinaries/eu_3.02-5.2.pdf" Richtlijn 2008/4/EG Wijziging van Ri. 94/39/EG d.d. 9 januari 2008 (invoegen)
Wijziging van Richtlijn 94/39/EG ten aanzien van diervoeders bestemd voor de vermindering van het risico op melkziekte.

3.02-5.3
href="http://www.pdv.nl/lmbinaries/eu_3.02-5.3.pdf" Richtlijn 2008/38/EG d.d. 5 maart
2008

(invoegen)
In Richtlijn 93/74/EEG is bepaald dat een positieve lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel wordt opgesteld. In het verleden was hier invulling aan gegeven middels Richtlijn 94/39/EG, maar dit is nu gewijzigd in Richtlijn 2008/38/EG.

3.02-10
Vo. (EG)
nr. 396/2005, geconsolideerde versie d.d. 22 februari 06 (vervangen)
Vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en
dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

3.02-10.2
href="http://www.pdv.nl/lmbinaries/eu_3.02-10.3.pdf" Richtlijn 2008/17/EG d.d. 19 februari
2008
(invoegen)
Wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen

3.03 Toevoegingsmiddelen

3.03-2.82
Vo.
(EG) nr. 163/2008 d.d. 22 februari
2008
(invoegen)
Verlening van een vergunning voor het preparaat
lanthaancarbonaat-octahydraat (Lantharenol) als toevoegingsmiddel voor diervoeding

3.03-2.83
Vo.
(EG) nr. 164/2008 d.d. 22 februari 2008

(invoegen)
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1444/2006 wat betreft het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel voor diervoeding Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

3.03-2.84
Vo.
(EG) nr. 165/2008 d.d. 22 februari
2008
(invoegen)
Verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 3-fytase (Natuphos) als toevoegingsmiddel voor diervoeding

3.03-2.85
Vo.
(EG) nr. 166/2008 d.d. 22 februari 2008

(invoegen)
Verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat van Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) als toevoegingsmiddel voor diervoeding

3.03-2.86
Vo.
(EG) nr. 167/2008 d.d. 22 februari
2008
(invoegen)
Verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor het gebruik van een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel voor diervoeding

3.06 Dierlijke bijproducten

3.06-3.6
Vo.
(EG) nr. 1432/2007 d.d. 5 december
2007
(invoegen)
Wijziging van de bijlagen I, II en VI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het merken en het vervoer van dierlijke bijproducten

3.06-3.7
Vo.
(EG) nr. 1576/2007 d.d. 21 december
2007
(gewijzigde nummering)
Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 92/2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de methoden voor de verwijdering of het gebruik van dierlijke bijproducten.

Al deze documenten worden op de website van het Productschap Diervoeder gepubliceerd onder de categorie
href="http://www.pdv.nl/nederland/diervoederwetgeving/Diervoederwetgeving/index.php" 'Diervoederwetgeving'.