Provincie Drenthe

Bodemsanering locatie Rolderstraat 128 te Assen

Assen, 26 maart 2008

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij op 19 februari 2008 een melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (WBB)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Arcadis Nederland BV.

Het betreft de locatie Rolderstraat 128 te ASSEN (voormalig ACMESA-terrein), gemeente Assen.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is.

De bodemsanering houdt in dat verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingsinrichting. Verontreinigd grondwater wordt onttrokken en geloosd op het riool.

Het doel van de bodemsanering is de bodem geschikt te maken voor wonen met tuin.

De sanering van de grond start in het tweede kwartaal 2008.

In het kader van de WBB, artikel 29 en artikel 37, hebben gedeputeerde staten van Drenthe de ernst en spoed vastgesteld en op grond van artikel 39 van de WBB zijn zij van plan in te stemmen met het saneringsplan.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. van Oosterom, telefoonnummer (0592) 36 53 34.

Zie ook:


* Ontwerpbeschikking (pdf) Zie het origineel