Datum: 20080326 Titel: RWI: arbeidsmarkt vraagt om betere studie- en beroepskeuze Arnold zegt: Raad voor Werk en Inkomen, nieuwsberichten, index Titelbalk gaf: RWI - Nieuws : RWI: arbeidsmarkt vraagt om betere studie- en beroepskeuze

Raad voor Werk en Inkomen


Den Haag, 26-03-2008

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding mee laten wegen bij kwaliteitsbeoordeling scholen

RWI: arbeidsmarkt vraagt om betere studie- en beroepskeuze

De arbeidsmarkt heeft behoefte aan een betere begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs bij het maken van een studie- of beroepskeuze. Adequate informatie over beroepen en over regionale en sectorale arbeidsmarktkansen moet hierbij een grotere rol gaan spelen. Leerlingen moeten ook bijtijds - en intensiever dan tot nu gebeurt - in contact komen met vervolgopleidingen en de beroepspraktijk.
Dit stelt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in een vandaag gepubliceerd advies aan scholen, onderwijsorganisaties en kabinet.

Belangrijk voor een verbetering van de studie- en beroepskeuze is dat scholen verder kijken dan het laten slagen van hun leerlingen voor het einddiploma. Door bijvoorbeeld de prestaties van hun voormalige leerlingen in het vervolgonderwijs te volgen, kunnen de scholen hun loopbaanoriëntatie en -begeleiding verbeteren. De RWI pleit ervoor dat de Onderwijsinspectie de gang van zaken rond studie- en beroepskeuze laat meewegen bij het beoordelen van de kwaliteit van een school voor VMBO, HAVO en VWO.

Een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding op de scholen betaalt zich terug in een betere werking van de arbeidsmarkt. De RWI wil met zijn advies onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen. Het gaat de RWI vooral om het voorkomen van ongediplomeerde schooluitval, verbetering van de startpositie van gediplomeerden op de arbeidsmarkt en bestrijding van onnodige personeelstekorten.

De RWI heeft oog voor de uiteenlopende maatschappelijke problemen en de werkdruk waarmee docenten, mentoren, decanen en managers in het onderwijs worden geconfronteerd. Vandaar dat de RWI met zijn aanbevelingen niet alleen de scholen zelf aanspreekt, maar ook de landelijke overheid en de sectororganisaties in het onderwijs. Het moet de scholen namelijk ook mogelijk gemaakt worden de studie- en beroepskeuze te verbeteren.
De partijen in de RWI - werkgeversorganisaties, vakbonden en gemeenten
- zien bovendien ook een taak voor zichzelf om het arbeidsmarktperspectief beter op het netvlies van de onderwijsprofessionals en de leerlingen te krijgen.

De RWI heeft waardering voor de verschillende initiatieven die scholen al nemen om leerlingen in contact te brengen met beroepen. Maar alles bij elkaar gebeurt dit nog te weinig en te weinig intensief. De RWI wijst daarbij op de noodzaak om studie- en beroepskeuze beter in te bedden in de reguliere lessen. Nu is het vaak nog een geïsoleerd onderdeel binnen het totale lessenpakket.

De RWI vindt het van groot belang dat informatie op internet over opleidingen, beroepen en arbeidsmarktkansen beter wordt verzameld en beheerd. Scholen en leerlingen kunnen zich dan bij de studie- en beroepskeuze laten leiden door een realistisch beeld van de inhoud van de opleidingen, evenals van de regionale en sectorale arbeidsmarktkansen. Uiteindelijk doel is één landelijke portal of website voor studie- en beroepskeuze.
Verder vindt de RWI het belangrijk dat onderwijsinstellingen het aantal leerlingen dat toegelaten wordt tot een beroepsopleiding afstemmen op de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt.

Leerlingen moeten ook een beter beeld krijgen hoe het onderwijs op de vervolgopleidingen eruit ziet. Daarnaast is het verstandig wanneer meer leerlingen daadwerkelijk een beroep `ervaren'. Middelen hiertoe zijn volgens de RWI: meeloopdagen in het vervolgonderwijs, leerlingen- en docentenuitwisseling tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en meer `snuffelstages' voorafgaand aan de studie- of beroepskeuze. Belangrijk is dat leerlingen deze ervaringen ook daadwerkelijk gebruiken bij hun keuzes. Nu is de begeleiding op veel scholen daar nog te weinig op gericht.

Belangrijk onderdeel van de RWI-voorstellen is verder dat de loopbaanoriëntatie en -begeleiding op de scholen opgenomen wordt in de externe verantwoording. Het gaat er dan om dat scholen helder laten zien welke plaats dit in de schoolorganisatie en het onderwijsproces heeft, welke concrete interne en externe activiteiten ze daarvoor ontplooien en welke effecten die hebben.

Scholen zijn nu vaak nog gefocust op hoeveel leerlingen een diploma halen of uitvallen (het interne rendement). De RWI stelt voor nu ook het externe rendement zichtbaar te maken. Het gaat dan voor VO-scholen bijvoorbeeld om informatie over hoeveel leerlingen aan vervolgonderwijs beginnen en hoeveel van hen na ongeveer 1 jaar nog (hetzelfde) vervolgonderwijs volgen. Voor MBO, HBO en universiteiten betreft het bijvoorbeeld hoeveel studenten een eerste baan vinden op het niveau van hun diploma. Het gaat er de RWI niet om de instellingen hierop af te rekenen, maar om helder zicht te krijgen op het resultaat van de begeleiding bij het maken van een studie- en beroepskeuze. De RWI adviseert om ook de informatie over het externe rendement een plaats te geven in de risicoanalyse die de Onderwijsinspectie jaarlijks per school uitvoert. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van het onderwijsnummer dat elke leerling al heeft, kan de administratieve last voor de scholen beperkt blijven.

Voor de redactie,

Raad voor Werk en Inkomen