Provincie Drenthe

Circuit

Natuurbeschermingswet; verleende vergunningen TT Circuit

Terinzage tot en met 6 mei 2008
Bezwaarschrift indienen tot en met 6 mei 2008

Gedeputeerde staten van Drenthe delen mee dat zij op grond artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben besloten vergunning te verlenen aan:

het bestuur van de Stichting Circuit van Drenthe ten behoeve van het aanleggen en in gebruik hebben van een calamiteitenroute TT Circuit (Witterveld).

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 maart 2008 tot en met 6 mei 2008 als volgt ter inzage:

* bij de provincie Drenthe, afdeling Bestuur en Communicatie, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tot en met 6 mei 2008 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.