Gemeente Nijkerk


Terinzageleggin ontwerpstreekplanherziening voor de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Gedeputeerde Staten hebben op 4 maart 2008 besloten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gedeeltelijk opnieuw te begrenzen. Doel van de herbegrenzing is de EHS robuuster te maken.
Met robuust wordt een netwerk van natuurgebieden bedoeld waar waardevolle en kwetsbare natuur optimaal kan voortbestaan. In de EHS worden bestaande natuurgebieden uitgebreid en ontbrekende verbindingen tussen natuurgebieden gerealiseerd.
De herbegrensde EHS is een fractie (1,4%) kleiner, maar wel robuuster dan nu het geval is. In het Gelderse streekplan uit 2005 was het voornemen voor herziening al opgenomen.
Achtergrond
In Gelderland maar ook in heel Nederland zijn wij zuinig op onze natuur. Om de rijkdom aan planten en dieren in de natuur te behouden hebben wij in Nederland een structuur aangewezen van natuur- en bosgebieden met daartussen verbindingen. In deze EHS kunnen dieren en planten grenzeloos leven en bewegen. Al vanaf 1988 werken rijk, provincie en natuurbeschermingsorganisaties hieraan; in 2018 moet deze gerealiseerd zijn. De EHS voor Gelderland is vastgelegd in het streekplan van de provincie Gelderland van 2005. Natuurlijk is het belangrijk dat de EHS tussentijds niet steeds verandert; anderzijds was een actualisering nu nodig.

Provincie financiert ecologische verbindingszones In het ontwerpbesluit van GS zijn de robuuste natuurverbindingen en de poorten van de Veluwe opgenomen. Bovendien is de EHS op enkele plaatsen uitgebreid om belangrijke natte natuurgebieden te kunnen herstellen. Deze liggen in de gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Heumen, Brummen, Lochem en Bronckhorst. Door deze aanpassingen is de EHS veel robuuster geworden. De EHS is tegelijk verkleind door de grenzen strakker om de echt belangrijke natuurgebieden te leggen. Gebieden met een menging van natuur en andere functies, die voor de samenhangende structuur niet echt nodig zijn, zijn nu niet meer als EHS aangegeven. De bescherming van natuur en landschap in die gebieden wordt daarmee een zaak van de gemeente. Ook heeft GS een besluit genomen over 12 ecologische verbindingszones, waar rijksfinanciering ophoudt te bestaan. Dit besluit houdt in dat GS zelf financiering gaat organiseren zodat deze verbindingen weliswaar in afgeslankte vorm- uiterlijk in 2015 worden gerealiseerd.

In enkele gemeenten is de EHS verkleind om bebouwingsprojecten mogelijk te maken. Het gaat om kleine oppervlakten in de gemeenten Rheden, Groesbeek, Nijmegen, Arnhem, Barneveld, Renkum, Apeldoorn, Zevenaar en Ede. Door kleine wijzigingen in de EHS worden knelpunten voor lopende en voorgenomen bouwprojecten opgelost.

In totaal beslaat de EHS bij een definitief besluit van Provinciale Staten in het derde kwartaal van 2008 zon 215.000 hectare, in plaats van 218.000 hectare op dit moment.

Afstemming met andere plannen
De herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur loopt gelijk op met het vaststellen van de kaart van kwetsbare gebieden in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). Komende herzieningen van het Waterhuishoudingsplan (WHP) en Reconstructieplannen worden afgestemd op de nieuwe EHS.

Terinzagelegging
De ontwerpstreekplanherziening ligt van 31 maart t/m 13 mei 2008 voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het provinciehuis, Markt 11 te Arnhem. Het informatiecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 16.30 uur. Tevens ligt de ontwerpstreekplanherziening ter inzage bij alle Gelderse gemeenten.

De ontwerpstreekplanherziening en bijbehorende kaarten kunnen vanaf 31 maart worden gedownload via www.gelderland.nl/ehs. Op de site vindt u ook informatie over eventuele informatiebijeenkomsten.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan: Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
onder vermelding van zienswijze herbegrenzing EHS.

Zienswijzen kunnen ook worden gemaild naar: ehs@prv.gelderland.nl en per fax ingediend op faxnr. 026-3599596.

Wie zijn of haar zienswijze mondeling naar voren wil brengen kan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. Timmerman, dienst REW tel. (026) 3598170.

Informatie
Voor meer informatie over de ontwerpstreekplanherziening kunt u contact opnemen met de heer W. Drok tel. (026) 3599527. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Dalen, tel (026) 3599774.