Gemeente LeeuwardenVragen CDA over werkstage politie voor hangjongeren

Bron: CDA (26-03-2008)

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden

In de volkskrant van 13 maart jongstleden stond een artikel over Utrechtse hangjongeren die een werkervaringstage lopen bij de politie. De belangstelling daarvoor onder de jongeren is zo groot dat er al een wachtlijst voor is. Op dit moment lopen er 14 Marokkaanse jongeren van 16 jaar en ouder stage in hun eigen wijk, gedurende 15 maanden voor 12 uur in de week. Deze jongeren brengen op deze manier de wijkagenten in contact met de jongeren in de wijk, waardoor de relatie tussen de politie en de hangjongeren verbeterd. Het Ministerie van Binnenlandse zaken betaald deze werkervaringsplaatsen en de politie in Utrecht denkt er over om het project uit te breiden. De CDA fractie ziet wel mogelijkheden om zo'n project in de gemeente te realiseren. In Leeuwarden zijn verschillende groepen (hang)jongeren actief op straat en zij geven helaas in verschillende stadswijken en sommige dorpen overlast. Daarnaast staat in het collegeprogramma het streven dat jongeren of aan het werk zijn, of op school zitten of een traject op het gebied van werken en leren ondergaan. Het genoemde werkervaringstraject past naar ons idee precies in dit plaatje. De werkervaringsstages kunnen aan verschillende beleidsterreinen een bijdrage leveren. We noemen er een paar. JEUGDBELEID EN SCHOOLVERLATERRPROBLEMATIEK Jongeren die vervroegd de school verlaten zonder diploma hebben geen dagbesteding, vaak geen doel in hun leven en zijn zoekende naar hun toekomst. Via het RMC (regionaal meld-en coördinatiepunt voor schoolverlaters) kunnen zij op traject worden gezet. Dit gebeurt nu ook al. Maar het vinden van een goede dagbesteding blijkt nogal eens problemen op te leveren. De stages zouden voor belangstellende jongeren ondersteunend kunnen werken. WET WERK EN BIJSTAND Jongeren die niet meer naar school willen moeten aan het werk. Zij krijgen geen uitkering meer. Via een reïntegratietraject kunnen zij werkervaring opdoen bij verschillende werkgevers. Hiervoor heeft de gemeente al verschillende contracten afgesloten met werkgevers die garant staan voor (stage)plaatsen en eventueel opleiding. De politie zou aan dit rijtje toegevoegd kunnen worden. Zij zijn al jaren op zoek naar gemotiveerd personeel uit allerlei groepen in de samenleving. Jongeren die bij hen ervaring opdoen zouden bij gebleken geschiktheid door kunnen stromen naar de politieschool en zo kunnen solliciteren naar een baan bij de politie. VEILIGHEID Groepen hangjongeren geven al jaren overlast in verschillende wijken in de stad en in sommige dorpen. De politie en de jongerenwerkers hebben er een behoorlijke klus aan. We hebben zelfs een speciale jeugdagent die veel jongeren kent. Toch blijft het een hele klus, want de groepen veranderen regelmatig van samenstelling en de kinderen sluiten zich steeds jonger aan bij deze groepen. Door hangjongeren stage te laten lopen bij de politie zou het "leren kennen" van de doelgroep aanzienlijk makkelijker kunnen verlopen en het imago van de politie onder de jongeren kunnen verbeteren. De stagiaires kennen de jongeren, weten wat ze willen en weten wat hun bedoelingen zijn. Zij komen immers zelf uit de doelgroep. Denk hierbij ook aan het succes van het Straattalentteam (S-team). Het contact tussen de jongeren en de politie wordt zo veel gemakkelijker gelegd. Dit heeft een groot voordeel. De CDA fractie is benieuwd hoe het college over dit idee denkt. Daarom hebben wij de volgende vragen waarop wij graag antwoord van het college ontvangen: VRAAG 1: Kent het college dit project van werkervaringsplaatsen bij de politie in Utrecht? VRAAG 2: Is het college het eens met ons idee dat werkervaringplekken bij de politie voordeel zou kunnen opleveren voor zowel de jongere zelf als ook voor de gemeente Leeuwarden? Jongeren krijgen kansen, de overlast in de wijken worden zo mogelijk verminderd; VRAAG 3: Zijn er binnen de verschillende groepen van hangjongeren voldoende jongeren die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen (schoolverlaters en/of geen dagbesteding)? VRAAG 4: De Provincie stimuleert projecten die inzet vanuit zowel onderwijs, welzijn en zorg, en werk kennen. Deze projecten moeten zich richten op vormen van dagbesteding en/of een systeemgerichte aanpak van problemen van jongeren. Is het college het met ons eens dat de door ons beoogde vorm van dagbesteding prima zou passen binnen de doelstelling van projecten die de Provincie voor ogen heeft? Waardoor er een kans bestaat dat de Provincie financieel zou kunnen bijdragen. VRAAG 5: Is het college het met ons eens dat deze werkervaringsplaatsen bij de politie een prima aanvulling zou kunnen zijn op het huidige beleid op het gebied van jeugd en onderwijs, Wet Werk en Bijstand en veiligheid? Zo ja, zou het college bereid zijn om dit binnen het huidige beleid in te passen. Zo niet, waarom niet? VRAAG 6: Zouden deze werkervaringsplaatsen betaald kunnen worden uit het werk-deel van ons WWB budget, of ziet het college nog mogelijkheden om naast de Provincie bij het Rijk en/of Europa (ESF) nog financiering te verkrijgen voor dit project?