Gemeente Zandvoort


Gemeente kiest AM voor herontwikkeling Louis Davidscarré

AM Vastgoedontwikkeling is de winnaar van de aanbesteding van het project Louis Davidscarré; het ambitieuze centrumproject van Zandvoort. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarmee het advies van het gemeentelijk gunningsteam overgenomen. AM is een gerenommeerde gebiedsontwikkelaar, bekend om zijn integrale aanpak van complexe stedelijke gebieden. Het plan voor het Louis Davidscarré omvat 170 woningen, een Brede school en een ondergrondse parkeergarage voor ruim 500 auto's. Het project wordt gebouwd door Pellikaan, met wie AM participeert in de ontwikkeling. Het ontwerpteam bestaat uit de architectenbureaus hvdn uit Amsterdam, Bos & Partners uit Baarn en landschapsarchitect Delta Vorm uit Utrecht. Hier rechts ziet u een artist impression van de Prinsesseweg-nieuwbouw.

Raad geeft extra krediet
De aanbieding van AM oversteeg evenwel het eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet, zodat het college niet zonder medewerking van de gemeenteraad het project kan gunnen. In de vergadering van 20 maart heeft de gemeenteraad besloten extra geld beschikbaar te stellen. Het gaat om een extra krediet van ongeveer ¤ 2,5 miljoen, bovenop de eerder beschikbaar gestelde ¤ 21 miljoen. Het extra krediet - circa 12% van wat eerder beschikbaar gesteld is - kan vooral toegeschreven worden aan de prijsontwikkeling in de bouw. Nu de raad deze extra middelen beschikbaar heeft gesteld, staat het college niets meer in de weg om met AM in onderhandeling te gaan.

Huiskamer van Zandvoort
Het plan van AM refereert aan het dorpse van Zandvoort in combinatie met de sferen van de zee en het strand. AM zelf noemt haar plan voor het Louis Davidscarré de huiskamer van én voor Zandvoort. Een huiskamer zowel in de letterlijke als in de figuurlijke zin des woords. Directeur Ronald Huikeshoven: "In de figuurlijke zin van het woord omdat het gaat over een prachtig vormgegeven buitenruimte. Letterlijk, omdat deze ruimte ook daadwerkelijk gemaakt is om elkaar te ontmoeten, waar je kan verblijven, recreëren, werken, maar bovenal leven! Dus echt voor Zandvoort en haar inwoners is gemaakt. Het plan ademt de sfeer uit van het thuisgevoel. De openbare ruimte wordt dan ook echt ingericht als zijnde een huiskamer, met stoelen en grote lampen."

Snel en secuur door gunningtraject
De gemeente wil een Design & Build-overeenkomst met AM afsluiten. Medio april dient deze overeenkomst gereed te zijn. Met het zetten van de handtekeningen onder de overeenkomst komt een einde aan een voortvarend doorlopen gunningtraject. De projectorganisatie heeft de aanbiedingen van drie ontwikkelaars secuur getoetst aan de vooraf gestelde eisen, waarbij met name is gekeken naar kwaliteit, prijs en organisatie. Het ontwerp en de aanbieding van AM bleken het beste aan te sluiten bij de gemeentelijke uitgangspunten.

Start bouw gepland in maart 2009
In de tussentijd wordt tevens gekeken naar de optimalisatie van het ontwerp. Met name het ontwerp en de architectonische uitstraling van de Brede School voldoet nog niet helemaal aan de, door de gemeente en de toekomstige gebruikers, gestelde eisen. Na goedkeuring wordt in het najaar begonnen met het bouwrijp maken van het perceel waarop de Brede School komt, inclusief de ondergrondse parkeergarage en de appartementen. De start van de bouw is gepland in maart 2009. De oplevering van het 'eerste bouwblok', de Brede School met daarboven ongeveer 50 woningen, wordt verwacht in 2010.