Vereniging Nederlandse Gemeenten

Uitwerking Participatiefonds frustreert lokaal participatiebeleid

26.03.2008

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst het huidige voorstel tot het vormen van een participatiefonds voor inburgering, scholing en educatie van de hand. Het Rijk wil te veel meesturen bij de verdeling van de middelen en legt gemeenten te strenge eisen op voor de besteding van het geld. De VNG wil juist dat gemeenten zelf, lokaal of regionaal, kunnen bepalen hoe het geld wordt besteed. Ze roept daarom de Tweede Kamer op tot meer ruimte voor lokaal en vraaggericht participatiebeleid.

In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG van juni vorig jaar zijn afspraken gemaakt over het samenvoegen van de middelen voor inburgering, scholing en educatie in een participatiefonds. De huidige uitwerking daarvan is teleurstellend omdat het eerder minder ruimte voor gemeenten biedt dan meer. Het geeft gemeenten onvoldoende de kans om aan te sluiten bij hun regionale situatie door de keuze voor meer of minder inzet op het terrein van inburgering, re-integratie of volwasseneneducatie. Dat gaat ten koste van de effectiviteit en de efficiëntie van lokaal participatiebeleid en dus ten koste van de burger die wil en/of moet participeren.

Het voornaamste bezwaar is dat het Rijk wil blijven bepalen hoe gemeenten het geld uit het participatiefonds besteden. Voor inburgering en educatie komen aparte, gedetailleerde, prestatie-indicatoren die uiteindelijk allemaal afzonderlijk gemonitord zullen worden. Gemeenten willen juist dat zij bij een ontschot participatie-fonds zélf de keuzes kunnen maken. Op die manier kunnen zij beter ingaan op de individuele behoefte van de klant en die een passend aanbod doen dat gericht is op scholing, re-integratie of inburgering. Ook stelt het hen in staat om de vraag van de werkgevers in de regio ter harte te nemen. Deze werkwijze vergroot de kans dat vraag en aanbod succesvol en blijvend worden gematcht. Over de ambities en resultaten willen gemeenten integraal verantwoording afleggen. Dus niet voor alle geldstromen afzonderlijk!

Oproep
De VNG roept de Tweede Kamer op om aan te dringen op meer ruimte voor gemeenten om een lokaal en vraaggericht participatiebeleid te kunnen voeren. Daar hoort bij dat de drie betrokken ministeries (OCW, WWI en SZW) gezamenlijk en op hoofdlijnen sturen. Ook moeten zij er op vertrouwen dat gemeenten verantwoorde keuzes maken die aansluiten bij de lokale situatie wat betreft bevolkingssamenstelling en arbeidsmarkt.

Ten slotte doet de VNG een beroep op de bewindslieden om zich te houden aan de afspraken die zij in het bestuursakkoord hebben gemaakt. Daarmee stellen zij gemeenten in staat om ook hun deel van de afspraken waar te maken, namelijk 75.000 mensen minder in de bijstand en 25.000 nuggers laten participeren. Gemeenten kunnen deze resultaten alleen waarmaken wanneer zij meer ruimte krijgen om op lokaal of regionaal niveau keuzes te maken.

Den Haag, 26 maart 2008