Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 088 PP
Datum: 25 maart 2008

Handhaving provincie Fryslân effectief

De provincie Fryslân voert haar handhavingstaak consequent uit. Evenals vorig jaar zijn bij alle geconstateerde overtredingen sancties opgelegd, variërend van waarschuwingen tot dwangsommen of processen-verbaal. Bestuursdwangacties zijn niet nodig geweest. Dat meldt het college van Gedeputeerde Staten in de Handhavinguitvoeringsrapportage 2007 die dinsdag 25 maart is vastgesteld.

In de rapportage doet de provincie Fryslân verslag van alle taken die zij heeft als toezichthouder en handhaver. Zo zijn 15 dwangsommen opgelegd voor milieuovertredingen en zijn 213 processen-verbaal uitgeschreven bij Nautische Zaken en 65 bij Landelijk gebied. Enkele overige resultaten:

. De daling van het aantal overtredingen op de wegenverordening zet zich door van 341 in 2005 naar 312 in 2006 en 262 in 2007. Het gros daarvan heeft betrekking op illegaal geplaatste borden. . Het percentage snelvaarders in de beroepsvaart op de Friese wateren was in 2007 5,7%, in 2006 was dit 4,2%. De streefnorm is dat minder dan 5% van de beroepsvaart te snel vaart. . In 2007 zijn 55 bodemsaneringen gestart. Bij vier gevallen was corrigerend optreden noodzakelijk en is in vier gevallen, op verzoek van de provincie Fryslân, strafrechtelijk opgetreden door de politie. . Bij milieutoezicht steeg het aantal geconstateerde overtredingen licht ten opzichte van 2006. In 2007 werden 314 overtredingen geconstateerd en in 2006 276. De oorzaak is waarschijnlijk het gevolg van branchegewijs toezicht. De meeste overtredingen werden ongedaan gemaakt, na een eerste verzoek daartoe.

Zes speerpunten

Gedoogbeleid
Het nieuwe gedoogbeleid is in 2007 verder in de praktijk ingevoerd. In 2007 zijn twaalf gedoogbeschikkingen afgegeven conform het nieuwe gedoogbeleid. Vooralsnog is het niet nodig het huidige gedoogbeleid aan te passen dan wel te actualiseren.

Probleemanalyse handhavingstaken
Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2007 was voor alle directe handhavingstaken gebaseerd op een probleemanalyse. Bij de afdelingen milieutoezicht en bodem is deze bestaande probleemanalyse in 2007 geactualiseerd. Voor de groene handhaving zal deze in 2008 worden geactualiseerd naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de groene wetgeving. Voor de overige handhavende afdelingen is actualisatie niet nodig geweest.

Het terugdringen van overschrijding van wettelijke termijnen

Voor vrijwel alle beleidsvelden worden de streefpercentages gehaald. Door de jaren heen zijn hierin verbeteringen aangebracht, deze hebben het gewenste resultaat opgeleverd.

Het streefpercentage voor het afdoen van bezwaarschriften is vrijwel gehaald. In het jaarverslag van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten wordt daar verder op ingegaan.

Versterkte regierol van de provincie bij de professionalisering van de milieuhandhaving

Gebleken is dat de Friese handhavingsorganisaties meer behoefte hebben aan onderlinge afstemming, om op die manier gezamenlijke problemen te inventariseren en op te pakken. Bovendien wordt de provincie gevraagd haar coördinerende rol te intensiveren. Op verzoek van de Friese handhavingsorganisaties wordt begin 2008 een discussie gevoerd met de partijen over het intensiveren van de handhavingssamenwerking.

Implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Met de Wabo (omgevingsvergunning) worden tal van vergunningenstelsels gebundeld om zo het aantal regels te verminderen en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verlichten. De Wabo treedt op 1 januari 2009 in werking en vraagt een verdere afstemming tussen gemeenten, provincie en overige overheden op het gebied van vergunningverlening en handhaving

Actualisatie van de nota "Provinciale handhaving in Fryslân, beleidsvisie en aanpak"

De actualisatie van de van de nota "Provinciale handhaving in Fryslân, beleidsvisie en aanpak" is gestagneerd. De planning is er nu op gericht om de actualisatie in 2008 verder op te pakken en eind 2008 af te ronden. Deze planning sluit hiermee beter aan bij verschillende ontwikkelingen. Bij deze actualisatie wordt de nota "de keten versterkt" ook meegenomen.


---- --