Gemeente Alkmaar


---


Alkmaar, 26 maart 2008

College combineert sport en wonen bij Hoornse Vaart

Een gebied dat voorziet in een combinatie van nieuwe en verbeterde sport- voorzieningen met woningen in het groen. Dat is wat het college van B&W kan bieden voor de gemeentelijke sportvelden achter sport- en recreatiecomplex Hoornse Vaart. Een voorstel hiervoor wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Maar om een goed plan te kunnen maken, vraagt het college eerst aan de raad om de juiste koers uit te stippelen.

Op verzoek van de raad zijn alle plannen voor de in onbruik geraakte voetbalvelden van DFS en uitbreiding van Sportcomplex Hoornse Vaart bekeken. In het nieuwe voorstel komen de realisatie van een Outdoor Park, een openbaar sportveld (bij voorkeur een Cruijffcourt), meer parkeerplaatsen en het verbeteren van bestaande sportfaciliteiten binnen en buiten het complex aan de orde. Ook krijgt de drakenbootvereniging nog steeds een vaste plek in de nieuwe plannen. De opening in april van het nabijgelegen skatepark in de Oudorperpolder staat geheel los van deze ontwikkelingen.

Zeer aantrekkelijke locatie
In het voorstel is gekozen voor een combinatie van sportvoorzieningen en woningbouw. De dringende behoefte aan woningbouw en de beperkte ruimte in de stad zijn de aanleiding. Het DFS-terrein is vanuit bovenstaand oogpunt een zeer aantrekkelijke locatie: aan de Hoornsevaart, nabij de Oudorperhout en diverse sportvoorzieningen naast de deur. Vanwege deze bijna landelijke ligging is de wens uitgesproken voor `grondgebonden' woningen tussen veel natuur. Mogelijk kunnen kantoren dienen als geluidswering langs de Nollenweg.

Vaart maken met ontwikkeling
Wethouder Binnendijk van Leefbaarheid stelt: "Er zijn allerlei mogelijkheden om dit terrein te benutten. Natuur is belangrijk voor recreatie en woongenot. De kantorennota toont aan dat er vraag is naar kleinschalige kantoren, die veel hoogwaardige werkgelegenheid opleveren. We willen bovendien dat de Alkmaarders goed en veelzijdig kunnen sporten. En de noodzaak van snelle woningbouwproductie wordt door vrijwel niemand betwist. Al die belangen moeten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen, waarna de gemeenteraad bepaalt hoe zwaar elk belang uiteindelijk weegt. Het college is de gemeenteraad tegemoet gekomen met dit voorstel. Laten we nu vaart maken met de gewenste ontwikkeling van het gebied achter Sportcomplex Hoornse Vaart."

Drie vragen aan de gemeenteraad
Voor de uitwerking van de plannen wil het college dat de raad zich over een aantal punten uitspreekt. Het college legt de raad de volgende vragen voor:
1. Wordt naast sport alleen uitgegaan van woningbouw of zijn ook kantoren mogelijk, bijvoorbeeld als geluidscherm langs de Nollenweg en zo ja, in welke mate/verhouding?
2. Is handhaving van 30%-40% sociale woningbouw het uitgangspunt of het gewenste beeld van grondgebonden woningen met veel groen? En wat verstaat de raad onder grondgebonden woningen?

3. Kan de raad instemmen met de aanleg van een klein openbaar sportveld? Is er meer ruimte voor sport nodig of is dit sportveld niet nodig gezien de nabijgelegen sportvoorzieningen en de geringe hoeveelheid beschikbare grond voor woningbouw?

Na nota plannen uitwerken
Als de raad instemt met het voorstel, stelt het college een nota op voor de planvorming voor het gebied rond sport- en recreatiecomplex Hoornse Vaart en de in onbruik geraakte sportvelden. Als belangrijkste punten worden daarin de vastgestelde uitgangspunten en de antwoorden op bovenstaande vragen opgenomen. Deze nota wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dit geldt als het kader voor de verdere ontwikkeling, waaraan het college zich zal houden. Daarmee kan het college de plannen voor dit gebied uitwerken.


Noot voor de redactie,