SP stelt vragen over overlast op Parc Patersven, Zundert

26-03-2008 * Recreatiepark Parc Patersven in Zundert heeft sinds enige tijd te maken met een grote toestroom van Oost-Europese werknemers die tijdelijk de recreatiewoningen bewonen. Op dit moment verblijven zo'n 1200 werknemers in het park. De vaste bewoners en recreanten van het park ondervinden veel overlast van een deel van deze werknemers die vaak met velen in een kleine vakantiewoning leven.

De gemeente handhaaft niet op het park omdat het privéterrein is. Er hebben op het park al meerdere grotere incidenten plaatsgevonden, waaronder branden en een zelfmoord. De vaste bewoners en recreanten voelen zich niet meer veilig in het park.

De provincie heeft vorig jaar ingestemd met een voorstel van de gemeente Zundert om bij wijze van experiment het vakantiepark om te vormen naar een woonwijk.

Naar aanleiding hiervan heeft Sohela Hosseini van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:


1. Bent u bekend met de bovenstaande problemen in Parc Patersven in Zundert?


2. Bent u met de SP van mening, dat de veiligheid van de bewoners van het park voorop moet staan?


3. Ziet u, met de SP, een rol voor de provincie weggelegd om de bewoners, die er met de gemeente niet uit komen, bij te staan?


4. Zo ja, bent u bereid om met de gemeente hierover in overleg te gaan teneinde de handhaving in het park te verbeteren? Zo nee, waarom niet?


5. Wat is de stand van zaken m.b.t. de legalisatie van het park?


6. Is het feit dat op grote schaal Oost-Europese werknemers tijdelijk verblijven in het recreatiepark dat (deels) herbestemd wordt tot woonwijk, én het feit dat de gemeente momenteel nauwelijks handhavend optreedt tegen overlast van een deel van de tijdelijke bewoners, reden voor uw college om uw medewerking aan de experimentele herbestemming al dan niet tijdelijk op te schorten? Zo nee, waarom niet?


7. Bent u op de hoogte van de woonomstandigheden van de Oost-Europese werknemers? Zo ja, wat is hierop uw commentaar?


8. Zijn er voor wat betreft deze, vaak tijdelijke, bewoners risico's voor brandveiligheid, vanwege het groot aantal bewoners per wooneenheid?


9. Weet u of de gemeente Zundert hier controlerend, danwel handhavend optreedt tegen onveilige woonomstandigheden?

De bewoners wordt per huisje een bijdrage van ¤ 20.000,- in rekening gebracht, voor de legalisatie van het park als woonwijk. Volgens de gemeente Zundert is dit bedrag door de provincie vastgesteld in het kader van de regeling Rood met Groen.


10. Klopt dit? Zo ja, wat is de reden voor deze rekening? Liggen hier werkelijk gemaakte kosten aan ten grondslag?