Socialistische Partij

SP organiseert 'Helikoptervisie op Schiphol'

31-03-2008 * De SP afd. Haarlemmermeer in eendrachtige samenwerking met de SP Noord-Holland, organiseerde op 26 maart 2008 een avond met als titel 'Helicoptervisie op Schiphol'. Het betrof een discussiebijeenkomst voor lokale, provinciale en landelijke politiek en bestuur over de toekomst van Schiphol.

De avond was opgedeeld in twee delen. Voor de pauze kwamen drie deskundigen met statuur aan het woord met een voordracht en na de pauze stond een brede politieke forumdiscussie op het programma waar gemeenteraadsleden van VVD, CDA en HAP met Groen Links statenlid Nel de Jonge, SP kamerlid Paulus Jansen en de drie sprekers van voor de pauze reageerden op stellingen en vragen uit de zaal. Hugo Gordijn van het Ruimtelijk Planbureau besprak de situatie, zoals deze rond andere luchthavens in Europa heerst en vergeleek de situatie van Schiphol daarmee. De kern van zijn betoog was, dat de omwonenden de 'license to operate' moeten verlenen, er een bestendige en duurzame inrichting van de infrastructuur via een landzijdige ontsluiting moet zijn, de liberalisering en alliantievorming soms haaks staat op de ruimtelijke en milieuaspecten en dat de samenhang met andere luchthavens meegenomen moet worden in de opzet van een consequent ruimtelijk beleid. De economische aspecten kwamen aan bod bij Jan Veldhuis, econoom bij SEO Economisch Onderzoek. Hij betoogde, dat de hub-functie belangrijk is wil Nederland kwalitatief goede internationale verbindingen behouden. Als de hub-functie geheel zou verdwijnen, dan kost dit Nederland ¤ 400 miljoen op jaarbasis, zo rekende hij voor. Wel was ook hij van mening dat Schiphol zich kwalitatief moet onderscheiden van andere luchthavens en dan kwantitatief best mag inleveren om de leefbaarheid acceptabel te houden bij een goede bereikbaarheid. Dit conflicteert wel met de belangen van de KLM, maar zou voor de 'home-carrier' niet dramatisch hoeven uit te pakken. Guus Berkhout, hoogleraar aan de TU Delft, geluidsdeskundige bij uitstek en voormalig voorzitter van de commissie geluidshinder pleitte voor de stelling 'Meten is weten'. Kortom: Geen rekenmodellen ter bepaling van de overlast, maar daadwerkelijke meting. Dat is goed mogelijk. Professor Berkhout maande de politiek zich niet te laten inpakken door de Schiphol lobby, maar nu eens echt met een nieuw wettelijk verankerd handhavingsysteem te komen. Cerfontaine van Schiphol valt niets te verwijten. Die probeert een bedrijf te runnen binnen de veel te ruime kaders, die de beleidsmakers steeds weer scheppen. De overheid is daardoor onnadenkend en ongeloofwaardig. Ondoordachte oprekking ervan leiden tot onuitvoerbaarheid van de handhaving. Forse kritiek dus op het al jaren gevoerde beleid. In de forumdiscussie na de pauze klonk het standpunt van de lokale politici door. Daarnaast lieten vooral huisarts Kees van Ojik (Alderstafel, bewonersvertegenwoordiging) en secretaris Eef Haverkort van de Dorpsvereniging Zwanenburg-Halfweg van zich horen. Het is duidelijk: Er is een kamp, dat de economische zaken laat prevaleren en stelt, dat als je bij Schiphol woont je niet moet zeuren over geluidoverlast. Dat is een gegeven. Ook omdat 'men' steeds meer en goedkoper wil vliegen. Paulus Jansen, SP kamerlid, die duidelijk in het andere kamp thuishoort, vond dit toch wel erg banaal. Niet alleen Schiphol kampt met hinderproblematiek, ook andere landen kennen het fenomeen. Dus aanpak op Europees niveau, door afspraken, verdeling en beprijzing moeten mogelijkheden bieden. Dan is vliegen maar minder gewoon en goedkoop. Van oudsher zijn de partijen aan de linker zijde van het politieke spectrum meer gericht op hinderbeperking en milieumaatregelen terwijl de rechter zijde van de politiek nog blijft inzetten op de economische voordelen en de technische ontwikkelingen, die overigens lang op zich laten wachten. Ingezet door Guus Berkhout kon de meerderheid zich herkennen in de eindconclusie dat we met Schiphol af moeten van de "volume rat race" en moeten leren denken in kwalitatieve termen en kwalitatieve groei. Schiphol moet zichzelf meer gaan zien als een spil van waardeketens in haar omgeving, met daarbij een minder dominante rol voor haarzelf. Nu maar hopen dat de Alders tafel deze denkrichting gaat delen. Haar advies zal zwaar meewegen. De SP is ook voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, maar niet tot elke prijs. Welvaart betekent niet automatisch 'welzijn'. Welzijn leidt wel vaker tot een gevoel van welvaart. ('Als je maar gezond bent', hoor je vaak). Deze avond gaf een goed beeld van waar het over gaat. Het gaf in ieder geval de beoogde hoeveelheid "stof tot nadenken" voor de lokale en provinciale politiek.