Nummer 2008087BW 
Datum 26 maart 2008 

Noord-Brabantse steden pakken schooluitval aan 

Financiële beloning van rijk voor scholen voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs 
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft vandaag met de schoolbesturen voor het VO 
en het MBO in de provincie Noord-Brabant én de gemeenten Tilburg, Eindhoven, 
's-Hertogenbosch en Breda het convenant Voortijdig Schoolverlaten ondertekend. Zij liet de   
scholen tijdens de bijeenkomst weten dat zij een financiële beloning van het rijk tegemoet    
kunnen zien van 2.000 euro voor iedere schoolverlater die zij minder hebben dan in het      
peiljaar 2005-2006. "Zoveel mogelijk jongeren moeten hun diploma halen, dat is het       
uitgangspunt. Samen met de gemeenten en scholen in Brabant zetten we daarom de aanval      
op de schooluitval in om die ambitie waar te maken", aldus Van Bijsterveldt.          

Met de ondertekening van het convenant maken gemeenten maken namens hun regio          
brengen. De partijen hebben onder meer afgesproken dat er een betere registratie van       
verzuim en uitval gerealiseerd gaat worden. Ook wordt de overgang van het VMBO naar het     
MBO verbeterd. Met als doel ervoor te zorgen dat jongeren niet langer de school voortijdig   
de rug toekeren en een diploma behalen op minimaal HAVO, VWO of MBO 2-niveau.          

Cijfers                                             
Het convenant heeft een looptijd tot 2012. In die periode wil het rijk het aantal nieuwe     
voortijdig schoolverlaters met 40% terugbrengen. Het voorkómen van schooluitval is één      
van de speerpunten van het kabinet. "Tilburg doet daar een schepje bovenop en gaat voor     
50%", aldus wethouder Hugo Backx van onderwijs. "Wij zijn zeer tevreden over het feit dat    
we maatregelen kunnen treffen die hoognodig zijn en dat sámen met het onderwijs. Het       
mooie van dit convenant is dat alle partijen zich als probleemeigenaar zien en vanuit de     
eigen invalshoek een steentje bijdragen om de schooluitval te beteugelen."           

In Tilburg vallen per jaar ongeveer 1.500 leerlingen op het VO en het MBO uit. In het      
schooljaar 2005-2006 verlieten ongeveer 7.900 Brabantse jongeren voortijdig hun school.     
Landelijk waren dat er destijds 56.500.                            


Noot voor de pers:                                          
Theun van den Boer, gemeente Tilburg, telefoon 013-5428819.