Partij van de Arbeid

Kansen geven, kansen grijpen'

24-05-2008 11:09

De PvdA heeft het plan Kansen geven, kansen grijpen; voor iedereen een baan die past gepresenteerd. Het plan vergroot de toegang tot arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen en maakt een einde aan de rechtsongelijkheid tussen mensen die in verschillende regelingen vallen. Mariëtte Hamer: Het toeval bepaalt nu je toekomst. Ons plan kijkt naar wat mensen wél kunnen en stimuleert ze kansen te grijpen.

Lees het volledige plan > Zie het origineel

Het plan
De kern van het plan is dat de huidige lappendeken van wetten en regels aan de onderkant van de arbeidsmarkt vervangen moet worden door een eenduidige voorziening voor werk en inkomen die kwetsbare groepen, zoals Wajongers en bijstandsgerechtigden, stimuleert om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De PvdA-fractie wil met het pan op termijn tienduizenden mensen aan de slag helpen. Bovendien maakt het plan een einde aan de rechtsongelijkheid tussen mensen die in verschillende regelingen vallen.

Wirwar aan wetten
Kansen geven, kansen grijpen toont aan dat het huidige stelsel van voorzieningen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een wirwar van regels en wetten is. Een lappendeken die bijstandsgerechtigden, mensen in sociale werkplaatsen, jong gehandicapten en andere kwetsbare groepen een zeer uiteenlopend toekomstperspectief, inkomen en rechten en plichten verschaft. Het stimuleert bovendien mensen onvoldoende om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De geharmoniseerde regeling die de PvdA voorstaat geeft die mensen die dat nodig hebben een steun in de rug, aldus Hamer. Met de filosofie: het goed is voor de arbeidsmarkt én het is goed voor de mensen zelf om aan het werk te gaan.

Iedereen laten meedoen op arbeidsmarkt Inkomenszekerheid blijft een basisvoorwaarde in de geschetste werk- en inkomensvoorziening, maar is niet meer een op zichzelf staand doel. Overkoepelend doel in de PvdA-visie is iedereen laten meedoen aan de arbeidsmarkt, zo veel mogelijk via werk bij een reguliere werkgever. In het plan benadrukt de PvdA dat niets wordt veranderd aan de arbeidsvoorwaarden van mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken. Evenmin wordt iets veranderd aan de manier van (her)indiceren die voor hen geldt. Uiteraard is er in de voorziening ook volop aandacht voor scholing en opleiding.

Arbeidsgehandicapten
De geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen bevat twee delen: een deel voor arbeidsgehandicapten en een deel voor niet-arbeidsgehandicapten. Arbeidsgehandicapten zijn mensen die vanwege een functionele beperking niet zonder extra ondersteuning zelfstandig kunnen werken in een reguliere werkomgeving. Zij krijgen niet alleen inkomensbescherming op het niveau van 75% van het minimumloon, maar ook een participatieaanbod. Voor niet-arbeidsgehandicapten sluit de voorziening aan bij de Wet werk en bijstand, aangevuld met enkele nieuwe instrumenten om hen aan werk te helpen.

Werken loont
De voorziening is zo vormgegeven dat het voor iedereen loont om op een zo regulier mogelijke manier te werken. Voor werkgevers worden via loonkostensubsidies, begeleiding en werkplekaanpassingen de belemmeringen weggenomen om arbeidsgehandicapten en andere kwetsbare groepen in dienst te nemen. Daarbij, benadrukt de PvdA, is het van groot belang dat werkgevers zich meer gaan inzetten om deze mensen binnen te halen. Bij werkgevers én werknemers moet de knop om, aldus Hamer. Er staat aanstaande bazen en collegas niets meer in de weg om deze mensen te beschouwen als werknemers zoals alle andere.