Raad van State


donderdag 7 augustus 2008
10.00 uur
Zitting over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van het bestemmingsplan "Oostvlietpolder" van de gemeente Leiden. Het plan heeft betrekking op de Oostvlietpolder en de naastgelegen Hofpolder. Het gebied wordt momenteel hoofdzakelijk gebruikt als grasland voor melkrundveehouderijen. Het plan voorziet in de aanleg van een bedrijventerrein van ongeveer 35 hectare. Dit moet komen te liggen langs de Europaweg en gedeeltelijk langs de rijksweg A4. Onder meer de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, Recreatiecentrum Vlietland en de Vereniging Bewoners Vrouwenweg uit Leiden komen tegen het goedkeuringsbesluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden onder meer dat de noodzaak voor de aanleg van het bedrijventerrein niet is aangetoond en dat het in strijd is met het streekplan. Verder vinden zij dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit en naar de doorstroming van verkeer in het gebied. Een vorig goedkeuringsbesluit van de provincie over het bestemmingsplan is eerder vernietigd door de Raad van State. Deze uitspraak van 20 april 2005 met zaaknummer 200406300/1 is te vinden op de deze site. Dit is de tweede zitting in deze nieuwe procedure. De eerste zitting was op dinsdag 1 april jl. Op de zitting in april bleef onduidelijkheid bestaan over de prognoses van de verkeerstoename op de Europaweg en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. De Raad van State heeft partijen vervolgens verzocht hun prognoses schriftelijk beter te onderbouwen. (zaaknummer 200700614/1)
Zitting over het besluit van het college van gedeputeerde staten van Overijssel om de bezwaren tegen de ontheffing voor het storten van afvalstoffen op stortplaats Elhorst Vloedbelt in Zenderen niet-ontvankelijk te verklaren. Het provinciebestuur heeft in juni 2007 de ontheffing verleend aan Twence B.V. De Stichting Behoud Elhorst Vloedbelt heeft hiertegen bezwaren ingediend. Het provinciebestuur heeft deze bezwaren niet-ontvankelijk verklaard en dus niet verder inhoudelijk behandeld. Volgens het provinciebestuur is de Stichting geen belanghebbende in deze procedure. Het specifieke belang van de Stichting tot 'het bevorderen van het behoud van het gebied als agrarisch, recreatief en natuurlijk landschap, is volgens het provinciebestuur niet rechtstreeks geraakt door het ontheffingsbesluit. De Stichting Behoud Elhorst Vloedbelt is het hier niet mee eens. Volgens haar is er door de verleende ontheffing wel degelijk sprake van overlast op allerlei gebied vooral nu in de ontheffing is aangegeven dat stankverwekkend afval zal worden gestort. (zaaknummer 200707656/1)
11.00 uur
Zitting over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Bergen heeft verleend voor de aanleg van infrastructuur voor het nieuwbouwproject Bregtdorp in Schoorl en voor de bouw van woningen op deze locatie. Het gaat in totaal om de bouw van ruim 60 woningen, zowel twee-onder-een-kap als vrijstaande. Het bouwplan vormt de tweede fase van het verkavelingsplan Bregtdorp. In 1995 heeft de gemeente voor de eerste fase een uitwerkingsplan vastgesteld. Van deze eerste fase zijn 31 woningen gerealiseerd. De nu te bouwen locatie ligt in een nog open gebied tussen de Heereweg, de Schoutsakker, de Voorweg, de Huismanweg en de Molenweg. Tegen de bouwvergunning zijn meerdere beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van een definitieve uitspraak verzoekt een van de bezwaarmakers de Raad van State om de bouwvergunning schorsen. (zaaknummer 200801481/2)