Arcadis NV

PERSBERICHT

Arnhem, 7 augustus 2008

ARCADIS CONTINUEERT GROEI EN GOEDE RESULTATEN


· Bedrijfsopbrengsten stijgen met meer dan 20%
· Autonome groei blijft op goed niveau, met sterkste prestaties in milieu
· Netto operationele winst stijgt in tweede kwartaal 16%, op halfjaar basis 18%
· Sterke stijging omzet en winst ondanks negatief valuta-effect van 6 á 7%
· Verdere margeverbetering gerealiseerd

· Verwachte stijging netto operationele winst heel 2008 10 á 15%

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het tweede kwartaal van 2008 de goede prestaties voortgezet. De omzet nam met 23% toe tot 427 miljoen. De autonome groei bleef met 8% op een goed niveau. De milieumarkt leverde hieraan opnieuw een belangrijke bijdrage terwijl in de meeste Europese landen de groei in de gebouwenmarkt aantrok. De netto operationele winst steeg 16% tot 16,3 miljoen. De daling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond had een negatief effect op omzet en resultaat van 6 á 7%.

In het eerste halfjaar van 2008 steeg de omzet 22% tot 827 miljoen. De autonome groei bedroeg 9% en was met 15% vooral in de milieumarkt bijzonder sterk. Milieu is nu het grootste segment binnen ARCADIS. De netto operationele winst nam 18% toe naar 31,6 miljoen. Dit kwam door groei van activiteiten, een goede bijdrage van acquisities en verbetering van de winstgevendheid, vooral in de Verenigde Staten. De marge verbeterde tot 10,1% tegenover 9,8% vorig jaar. Het valuta-effect was 6 á 7% negatief.

Na de overname in januari 2008 van het Amerikaanse milieuadviesbureau LFR (omzet $ 127 miljoen, 480 medewerkers), volgden in het tweede kwartaal twee kleinere acquisities: Elekol in Polen (omzet 3 miljoen, 40 medewerkers), specialist in railinfrastructuur, en VDS in België (omzet 3,5 miljoen, 35 medewerkers), actief in de infrastructuurmarkt. Na afloop van het tweede kwartaal werd het Italiaanse milieuadviesbureau SET overgenomen (omzet 9 miljoen, 35 medewerkers), vooral om multinationale klanten in Italië van dienst te zijn.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy over de halfjaarcijfers: "Focus op markten met groeikansen, een sterke klantgerichte benadering en interne samenwerking gericht op synergie, liggen aan de basis van onze goede resultaten. Door uitbreiding van marktaandeel blijft de groei in de milieumarkt op een hoog niveau. In de Verenigde Staten werden de sterke prestaties voortgezet, mede door intensievere marktinspanningen en kostenbeheersing. RTKL profiteert van zijn leidende positie in architectonisch ontwerp en planning en leverde beter dan verwachte resultaten door tijdig te anticiperen op veranderingen in de vastgoedmarkt."

Imagine the result Geen accountantscontrole toegepast.

Belangrijkste cijfers
Bedragen in miljoenen, tenzij anders Tweede kwartaal Eerste halfjaar vermeld 2008 2007 2008 2007 Bedrijfsopbrengsten 427 348 23% 827 680 22% EBITA 29,5 23,8 24% 57,0 46,4 23% Netto winst 17,0 13,2 28% 28,6 24,8 15% Idem, per aandeel (in ) 1) 0,28 0,22 28% 0,47 0,41 15% Netto operationele winst 2) 16,3 14,0 16% 31,6 26,8 18% Idem, per aandeel (in ) 1,2) 0,27 0,23 17% 0,52 0,44 18%


1) In 2008 gebaseerd op 60,6 miljoen uitstaande aandelen (in 2007: 61,3 miljoen)
2) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Toelichting

Tweede kwartaal
De stijging van de bedrijfsopbrengsten met 23% werd voor 6% negatief beïnvloed door valutadalingen. Door de overname van RTKL, LFR en enkele kleinere bedrijven was de bijdrage van acquisities 21%. De autonome groei bedroeg 8% en was het sterkst in Nederland, Brazilië en Chili. In de overige Europese landen nam de autonome groei toe tot 7%, ondanks een daling in de Engelse vastgoedmarkt. In de Verenigde Staten zwakte de autonome groei af door minder toeleveringen van derden in de milieumarkt en tijdelijke vertraging bij het starten van nieuwe projecten in infrastructuur.

De bruto toegevoegde waarde, de omzet door eigen medewerkers, steeg met 22%; exclusief valuta-effect met 28%. Acquisities droegen 21% bij. De autonome groei van 7% was hoger dan in het eerste kwartaal. Door verschuivingen in de projectenmix nam de bruto toegevoegde waarde in de milieumarkt autonoom veel sterker toe dan de bedrijfsopbrengsten.

De EBITA nam toe met 24%; exclusief valuta-effect met 31%. Hiervan was 20% het resultaat van acquisities. De autonome stijging bedroeg 11%. Hierin zit een bijdrage uit de verkoop van carbon credits, afkomstig van biogaswinning in Brazilië, van 1,3 miljoen ten opzichte van 0,2 miljoen vorig jaar. Exclusief dit effect was de autonome EBITA stijging 6%.

De financieringslasten werden sterk beïnvloed door de effecten van derivaten voor de afdekking van rente- en valutarisico's. Exclusief deze effecten stegen de financieringslasten naar 3,1 miljoen (2007: 1,7 miljoen), vooral door investeringen in acquisities. De netto operationele winst nam toe met 16% tot 16,3 miljoen. Dit is lager dan de stijging van de EBITA door een groter belang derden als gevolg van groei in Brazilië, hogere financieringslasten en een wat hogere belastingdruk.

Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 2/10

Eerste halfjaar
De bedrijfsopbrengsten stegen met 22%, exclusief valuta-effect met 28%. De bijdrage van acquisities was 19%. Autonoom bedroeg de groei 9%. Nederland bleef zich goed ontwikkelen met een autonome groei van 13%, terwijl ook België, Frankrijk, Centraal Europa, Brazilië en Chili een solide bijdrage leverden. De autonome groei van 9% in de Verenigde Staten kwam volledig uit de milieumarkt waar ARCADIS goed blijft presteren.

De bruto toegevoegde waarde nam toe met 20%, exclusief valuta-effect met 26%. Hiervan was 19% het gevolg van acquisities en 7% van autonome groei.

De EBITA nam toe met 23%, exclusief valuta-effect met 30%. De bijdrage van acquisities was 22% terwijl de autonome stijging 8% bedroeg. De bijdrage uit de verkoop van carbon credits was iets lager dan vorig jaar. Desalniettemin verbeterde de marge (EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) naar 10,1% ten opzichte van 9,8% in 2007.

De netto operationele winst steeg met 18%. Dit is wat minder dan de stijging van de EBITA, vooral door hogere financieringslasten en een hogere belastingdruk. Exclusief derivaten voor rente- en valutarisico's stegen de financieringslasten tot 6,8 miljoen (2007: 2,6 miljoen), vooral door investeringen in acquisities. De belastingdruk nam toe door een geringere aftrekbaarheid van optiekosten en een groter winstaandeel uit de Verenigde Staten.

Ontwikkelingen per marktsegment
De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste helft van 2008 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld.


· Infrastructuur
De omzet steeg 2%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo 1% negatief. Het valuta-effect was min 2%. De autonome groei van 5% werd negatief beïnvloed door de eerdere daling bij land development in de Verenigde Staten. Exclusief dit effect was de autonome groei 7%. In Europa droegen vooral Nederland, Frankrijk en Centraal Europa hieraan bij, terwijl in Brazilië en Chili investeringen in mijnbouw en energie zorgden voor groei. In het tweede kwartaal nam de autonome groei wat af doordat in de Amerikaanse markt bij het opstarten van projecten enige vertraging optrad, hoewel de werkvoorraad vooral in water sterk toenam.

· Milieu
De omzet groeide 19%, ondanks een negatief valuta-effect van 12%. De bijdrage van acquisities (LFR en Vectra) was 15%, de autonome groei ook 15%. In de Verenigde Staten bleef de autonome groei met 17% op een hoog niveau, ondanks een verschuiving in de projectenmix waardoor de toelevering van derden afneemt. Ook in Nederland en België namen de activiteiten sterk toe, onder andere door milieueffectrapportages waarin ARCADIS een onderscheidende positie heeft. In Engeland en Brazilië kwam de groei vooral voort uit uitbreiding van diensten voor multinationale klanten, onder andere uit de olie- en gasindustrie.

Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 3/10


· Gebouwen
De omzet nam toe met 74%, waarvan 72% door de overnames van RTKL en APS. Het valuta-effect was min 4%. De autonome groei van 6% was het gevolg van het aantrekken in het tweede kwartaal van de activiteiten in de meeste Europese landen, terwijl in de Verenigde Staten de projectmanagementactiviteiten weer toenamen. Vooral in Engeland werd bij projectmanagement hinder ondervonden van vertragingen bij (commerciële) vastgoedprojecten, met een negatief effect op de omzet. Hoewel ook RTKL merkt dat de financiering van sommige projecten moeizamer gaat, namen de activiteiten toe door groei in niet commerciële projecten en in de internationale markt.

Vooruitzichten
De infrastructuurmarkt biedt volop perspectief met in Europa veelal langjarige investeringsprogramma's en private financiering om de uitvoering te versnellen. In Centraal Europa zorgen Europese fondsen voor hoge investeringsniveaus; Brazilië en Chili groeien door mijnbouw en energie. In Brazilië ontwikkelt ARCADIS Logos een portfolio van energieprojecten, vooral kleinere waterkrachtcentrales. In de Verenigde Staten lijkt de transportation markt stabiel, terwijl het raamcontract voor New Orleans met al meer dan $ 45 miljoen aan task orders dit jaar, een stevige basis geeft in de watermarkt.

Duurzaamheid en regelgeving zorgen voor een aanhoudend sterke vraag in de milieumarkt. Steeds meer multinationals willen werken met een beperkt aantal internationale dienstverleners waardoor ons marktaandeel kan groeien. Ook de sterke vraag vanuit de olie- en gasindustrie en nutsbedrijven, meer GRiP® contracten van het Amerikaanse leger, inzet van GRiP® in Europa en synergie met LFR bieden mogelijkheden voor groei. Klimaatverandering leidt tot diversificatie van diensten bij industriële klanten zoals carbon footprinting en emissiebeperking.

In de gebouwenmarkt veroorzaakt de kredietcrisis vertragingen in commercieel vastgoed, vooral in Engeland en de Verenigde Staten. RTKL heeft succesvol ingezet op Amerikaanse projecten in de niet commerciële sfeer en op projecten in Azië, Centraal/Oost Europa en het Midden Oosten. Voor project management doen zich kansen voor bij infrastructuur, maar ook in het Midden Oosten. Het nieuwe facility management contract met Philips vormt een prima basis voor verdere uitbouw van deze dienstverlening.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "De markten waarin wij opereren bieden volop kansen. Duurzaamheid, klimaatverandering, stedelijke vernieuwing, mobiliteit en energie zijn belangrijke drijfveren voor groei. Met onze sterke thuismarktposities en onderscheidende diensten zijn we uitstekend gepositioneerd om daarvan te profiteren. Onze orderportefeuille is goed gevuld. Toch noopt de economische onzekerheid tot voorzichtigheid. Daarom geldt een hoge prioriteit voor kostenbeheersing en intensivering van marktinspanningen op kansrijke gebieden. Verdere uitbreiding door acquisities blijft hoog op de agenda staan. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2008 een stijging van de netto operationele winst met 10% á 15%."

Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 4/10

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, ontwerpen, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur ­ Milieu ­ Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 13.500 mensen en EUR 1,5 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joost Slooten, ARCADIS NV, tel: 026-3778604; mobiel 06-2706-1880; e-mail: j.slooten@arcadis.nl


- Tabellen volgen -

De informatie in dit persbericht is ontleend aan de Interim Financial Statements 2008 van ARCADIS NV die beschikbaar zijn via de ARCADIS website www.arcadis-global.nl

Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 5/10

ARCADIS NV
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Tweede kwartaal Eerste half jaar Bedragen in miljoenen, tenzij anders vermeld
2008 2007 2008 2007

Bedrijfsopbrengsten 427,4 348,0 827,3 680,1 Materialen en diensten van derden (138,5) (111,7) (261,5) (206,8) Bruto toegevoegde waarde 288,9 236,3 565,8 473,3 Bedrijfskosten (253,9) (208,0) (497,9) (418,2) Afschrijvingen (5,8) (4,5) (11,4) (8,7) Overige baten 0,3 0,5 EBITA 29,5 23,8 57,0 46,4 Amortisatie identificeerbare immateriële activa (3,5) (1,7) (5,6) (3,5) Bedrijfsresultaat 26,0 22,1 51,4 42,9 Financiële baten en lasten 1,0 (1,4) (5,5) (2,2) Resultaat geassocieerde deelnemingen (0,1) (0,2) 0,1 (0,7) Resultaat voor belastingen 26,9 20,5 46,0 40,0 Belastingen (8,7) (6,8) (15,4) (13,4) Winst over de verslagperiode 18,2 13,7 30,6 26,6

Toe te rekenen aan:
Netto winst (Aandeelhouders van de Onderneming) 17,0 13,2 28,6 24,8 Minderheidsbelang 1,2 0,5 2,0 1,8

Netto winst 17,0 13,2 28,6 24,8 Amortisatie identificeerbare immateriële activa na belastingen 2,4 1,1 3,8 2,3 Optiekosten UK aandelen spaar plan 0,1 0,2 Effecten van derivaten (3,2) (0,3) (1,0) (0,3) Netto operationele winst 16,3 14,0 31,6 26,8

Netto winst per aandeel (in euro's)1 0,28 0,22 0,47 0,41 Netto operationele winst per aandeel1 0,27 0,23 0,52 0,44 Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizenden) 1 60.636 61.287 60.614 61.194


1 De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van de 3:1 aandelensplitsing, zoals in het 2e kwartaal heeft plaats gevonden.
Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 6/10

ARCADIS NV
VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

Bedragen in miljoenen 30 juni 2008 31 december 2007

Activa
Vaste activa 350,9 332,9 Vlottende activa 687,1 588,8 Totaal 1.038,0 921,7

Vermogen en Passiva
Eigen vermogen 179,5 187,7 Minderheidsbelang 11,9 11,5 Totaal eigen vermogen 191,4 199,2 Langlopende verplichtingen 312,1 216,7 Kortlopende verplichtingen 534,5 505,8
1.038,0 921,7 Totaal

Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 7/10

ARCADIS NV
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN Reserve Minder- Totaal Bedragen in miljoenen
Aandelen Agio- koers- Algemene Eigen heids eigen kapitaal reserve verschillen reserve vermogen belang vermogen Balans per 31 december 2006 1,0 44,2 (7,6) 151,3 188,9 11,8 200,7 Koersverschillen (2,9) (2,9) 0,6 (2,3) Belastingen inzake
aandelengerelateerde
beloningen 4,9 4.9 4,9 Direct in vermogen
verwerkte resultaten (2,9) 4,9 2,0 0,6 2,6 Netto winst 24,8 24,8 1,8 26,6 Totaal resultaat (2,9) 29,7 26,8 2,4 29,2 Uitbetaald dividend (20,4) (20,4) (1,1) (21,5) Inkoop eigen aandelen ter
dekking van opties (1,2) (1,2) (1,2) Aandelengerelateerde
beloningen 1,2 1,2 1,2 Uitoefenen opties 1,4 1,4 1,4 Uitbreiding belang (1,8) (1,8) Balans per 30 juni 2007 1,0 44,2 (10,5) 162,0 196,7 11,3 208,0 Balans per 31 december 2007 1,0 44,2 (29,8) 172,3 187,7 11,5 199,2 Koersverschillen (16,8) (16,8) 0,4 (16,4) Belastingen inzake
aandelengerelateerde
beloningen 1,1 1,1 1,1 Direct in vermogen
verwerkte resultaten (16,8) 1,1 (15,7) 0,4 (15,3) Netto winst 28,6 28,6 2,0 30,6 Totaal resultaat (16,8) 29,7 12,9 2,4 15,3 Uitbetaald dividend (24,8) (24,8) (1,2) (26,0) Aandelensplitsing 0,2 (0,2) Inkoop eigen aandelen ter
dekking van opties - - - Aandelengerelateerde
beloningen 2,9 2,9 2,9 Uitoefenen opties 0,8 0,8 0,8 Uitbreiding belang (0,8) (0,8) Balans per 30 juni 2008 1,2 44,0 (46,6) 180,9 179,5 11,9 191,4 Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 8/10

ARCADIS NV
VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT
Eerste half jaar 2008 2007 Netto winst 28,6 24,8 Afschrijvingen en amortisatie 17,0 12,2 Bruto kasstroom 45,6 37,0 Netto werkkapitaal (97,2) (60,0) Andere mutaties 8,2 4,3 Netto kasstroom uit operationele activiteiten (43,4) (18,7)

Investeringen/desinvesteringen (netto) in:
(Im)materiële vaste activa (13,5) (0,1) Acquisities/desinvesteringen (34,5) (14,4) Financiële activa (2,4) (8,6) Netto kasstroom inzake investeringen (50,4) (23,1)

Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten 73,8 42,6

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten (20,0) 0,8 Koersverschillen (2,9) (0,8) Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 71,7 78,4 Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 maart 48,8 78,4

Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 9/10

SEGMENT INFORMATIE
(Eerste half jaar)

Bedrijfsopbrengsten aan derden EBITA 2008 2007 2008 2007

Nederland 195,1 170,7 12,1 11,9 Europa, exclusief Nederland 175,8 158,7 10,2 8,2 Verenigde Staten 389,2 288,3 28,3 19,8 Rest van de wereld 67,2 62,3 6,4 6,5 Eliminaties and overige - 0,1 827,3 680,1 57,0 46,4 Leveringen tussen segmenten
Totaal geconsolideerd 827,3 680,1 57,0 46,4

The reconciliatie van recurring EBITA naar resultaat voor belastingen is als volgt:

EBITA, recurring 57,0 46,4 Amortisatie (5,6) (3,5) Financiële baten en lasten (5,5) (2,2) Resultaat van geassocieerde deelnemingen 0,1 (0,7) Resultaat voor belastingen 46,0 40,0

Geografische informatie verschilt alleen van de segment informatie zoals hierboven vermeld door de activiteiten van RTKL en APS, welke geografisch ook vertegenwoordigd zijn in Europa en de Rest van de wereld. De geografische informatie is als volgt:

Bedrijfsopbrengsten naar regio van oorsprong 2008 2007

Nederland 195,1 170,7 Europa, exclusief Nederland 183,9 158,6 Verenigde Staten 377,3 288,4 Rest van de wereld 71,0 62,3 Eliminaties en overige - 0,1 Totaal geconsolideerd 827,3 680,1

Blad: Geen accountantscontrole toegepast. 10/10

ARCADIS NV Nieuwe Stationsstraat 10 Postbus 33 6800 LE Arnhem Tel 026 3778 292 Fax 026 4438 381 www.arcadis-global.com Handelsregister 09051284


---- --