Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Milieufederatie vreest koehandel met Natura 2000-gebieden in Laag Holland

Zaandam, 7 augustus 2008 - Milieufederatie Noord-Holland vreest een verkeerde gang van zaken bij het opstellen van het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden in Laag Holland. Provincie Noord-Holland heeft een uitgebreid overlegcircuit in het leven geroepen met het risico dat het natuurbelang al op voorhand ondersneeuwt onder diverse commerciële belangen. Omdat het primair gaat om het beheer van Europese topnatuur dienen de natuurbeheermaatregelen voorop te worden gesteld in het beheerplanproces.

Beheerplan Laag Holland

De Provincie Noord-Holland is onlangs gestart met het opstellen van het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden in Laag Holland. Zij heeft daarvoor een uitgebreide overlegstructuur opgezet met een stuurgroep, projectgroep, werkgroep en klankbordgroep. Niet alleen natuurorganisaties, maar ook landbouworganisaties, plattelandsgemeenten, Zaanstad, Amsterdam, Laag Holland, Kamer van Koophandel, ANWB, en Recron praten in veel overleggroepen mee. Dat is op zichzelf prima, maar kent ook risico's. Het achtereenvolgens bepalen van de beheermaatregelen die de natuur nodig heeft, de inspraak daarover en de afweging van natuurbelangen versus commerciële belangen, raken zo gemakkelijk verstrengeld. Milieufederatie Noord-Holland vindt dat die zaken helder moeten worden onderscheiden. Zo moet er eerst duidelijkheid komen over de in principe benodigde maatregelen voor behoud en herstel van de Natura 2000-gebieden. Pas daarna volgt belangeninbreng door derden en tenslotte de politieke besluitvorming.

Bewoners

In het overlegcircuit van de provincie praat bijna iedereen overal over mee. Bewoners zijn echter slechts welkom op een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Milieufederatie Noord-Holland vindt deze aan bewoners toebedeelde positie onevenwichtig, en pleit voor een gelijkwaardiger positie voor de inbreng van hun belangen.

Natura 2000

Natura 2000-gebieden komen voort uit Europese wetgeving die is gericht op goede bescherming van internationaal van belang zijnde natuur. In een beheerplan moet de provincie vastleggen hoe die natuur in stand kan worden gehouden. Belangrijk aandachtspunt daarbij zijn de activiteiten in en rond de Natura 2000-gebieden die negatieve effecten op de natuur hebben, zoals bepaalde intensieve vormen van landbouw en recreatie. Gebieden met de Natura 2000-kwalificatie in Laag Holland zijn: Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld, Kalverpolder, Polder Westzaan, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld, Twiske en Polder Zeevang; stuk voor stuk aantrekkelijke landschappen met Europese topnatuur.

Voor meer informatie (