Ingezonden persbericht


Besteedbaar inkomen zelfstandigen daalt in 2008

7 aug. 2008

Het besteedbaar inkomen van zelfstandige ondernemers daalt in 2008 gemiddeld met 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Onder directeuren-grootaandeelhouders (dga's) is sprake van een afname van 2,25 procent. Nominaal gezien is nog wel sprake van een toename van het inkomen, maar door de hoge inflatie gaan zelfstandigen en dga's er in reële termen gemiddeld op achteruit. Dit blijkt uit de rapportage 'Inkomens van zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders', waarin de huidige ontwikkeling van het inkomen van ondernemers centraal staat. Gemiddeld inkomen van ondernemers neemt volgend jaar weer toe Ondernemers hebben dit jaar te maken met een aantal lastenverzwaringen die het kabinet heeft doorgevoerd, zoals de verhoging van de AWBZ-premie, de verhoging van het tarief van de tweede schijf in de inkomstenbelasting en de verhoging van het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie. Het gemiddelde besteedbare inkomen van zelfstandigen bedraagt in 2008 naar schatting ¤ 25.130, en voor dga's ¤ 40.200. Hoewel de inflatie onverminderd hoog blijft, kunnen zelfstandigen en dga's volgend jaar weer rekenen op een reële toename van het gemiddelde besteedbare inkomen, door de gunstige winstontwikkeling in het MKB.

Gemiddelde premie- en belastingdruk onder ondernemers neemt toe In 2008 bedraagt de gemiddelde premie- en belastingdruk voor zelfstandigen 34,2 procent. Deze is gelijk aan de som van de premies volksverzekeringen en de inkomstenbelasting, als percentage van het totaal belastbaar inkomen. De gemiddelde premie- en belastingdruk neemt het komende jaar naar verwachting toe, naar 36,2 procent. De toename is het gevolg van de gunstige winstontwikkeling in combinatie met het progressieve belastingsysteem, een verhoging van de AWBZ-premie en de verhoging van het belastingtarief in de tweede schijf. Voor dga's wordt een toename van de premie- en belastingdruk verwacht van 37,4 procent in 2008 naar 39,8 procent in 2009. Dit komt voornamelijk door de toename van de inkomstenbelasting, als gevolg van de stijgende lonen. Voor inlichtingen: 079 343 06 04
Inkomens van zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders Pagina's: 16 | 25 jul. 2008 | Bestelnummer: M200806 | Prijs gedrukte versie: nvt Auteurs: drs. M. Folkeringa
Beschrijving:
In deze rapportage staat de huidige ontwikkeling van het besteedbaar inkomen van ondernemers centraal. Onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders (dga's). Het besteedbaar inkomen van ondernemers wordt vooral bepaald door het bedrijfsresultaat van de onderneming. Voor een deel van de ondernemers zijn ook looninkomsten van belang (hybride ondernemers). Daarnaast heeft (fiscaal) overheidsbeleid een belangrijke invloed op het besteedbaar inkomen. Deze minirapportage maakte voorheen deel uit van het rapport Kleinschalig Ondernemen en is nu voor het eerst als zelfstandige rapportage gepubliceerd. Download deze publicatie als PDF (141KB)