Nederlandse Spoorwegen

Utrecht, 7 augustus 2008

Halfjaarbericht 2008 NV Nederlandse Spoorwegen Verdere groei reizigersaantallen en resultaat

Klantoordelen op hoog niveau
Aantal reizigerskilometers groeit met 5,2% Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 190 miljoen

In de eerste helft van 2008 is de populariteit van het reizen met de trein opnieuw verder gestegen. De reguliere reizigersgroei in het eerste halfjaar bedraagt 2,2% (2007: 1,9%). Daarnaast is door gerichte marketingacties het aantal reizigerskilometers met een extra 3% toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007. De klanttevredenheid is verder verbeterd en bevindt zich op een hoog niveau. Reizigers hadden in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar een hogere waardering voor het op tijd rijden, de informatievoorziening en de sociale veiligheid.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS is toegenomen naar 190 miljoen (eerste halfjaar 2007: 162 miljoen). De winst over de verslagperiode bedraagt 166 miljoen (eerste halfjaar 2007: 146 miljoen).

Om bij groei in de reizigersmarkt kwaliteit te kunnen blijven leveren en de dienstverlening verder te verbeteren, investeert NS in haar mensen en opleidingen en wordt de komende jaren wederom honderden miljoenen aan nieuwe treinen en renovatie van bestaande treinen uitgegeven. Verdere verbetering van het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van het segment reizigersvervoer blijft noodzakelijk om deze investeringen terug te verdienen. Kostenbeheersing blijft daarom ook de komende jaren vereist. Per eind juni 2008 heeft NS 1,2 miljard aan investeringsverplichtingen uitstaan.

NS is verheugd dat de groei van het aantal reizigers hand in hand blijft gaan met betere klantoordelen. NS investeert fors in kwaliteitsverbeteringen, onder meer via uitbreiding en modernisering van treinen en voorzieningen op en rond de stations. Hiermee levert NS ook een belangrijke bijdrage aan het duurzaam bereikbaar houden van Nederland. NS introduceerde nieuwe vervoermiddelen in de reisketen van deur tot deur. In het kader van Nederland Bereikbaar heeft NS deze periode samen met ANWB en Rabobank het initiatief genomen om het bedrijfsleven bij nieuwe bereikbaarheidsoplossingen te betrekken.

NS Groep N.V., Utrecht Handelsregister Utrecht 30124358

Pagina 2/15

Ontwikkeling opbrengsten en resultaat De totale opbrengsten van NS zijn met 7% gestegen van 1.863 miljoen in het eerste halfjaar 2007 tot 1.995 miljoen in het eerste halfjaar van 2008. Deze stijging is het gevolg van meer reizigers bij het binnenlandse- en buitenlandse reizigersvervoer, hogere opbrengsten uit retail en horeca activiteiten op de stations, hogere ontwikkel- en verkoopresultaten van vastgoed en hogere opbrengsten van Strukton.

De totale bedrijfslasten van NS stijgen van 1.701 miljoen in het eerste halfjaar 2007 tot
1.805 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Dit betreft in belangrijke mate hogere loonkosten. Het saldo van rentebaten en rentelasten ligt met 34 miljoen iets boven het niveau van vorig jaar. Na aftrek van de belasting is een winst over de verslagperiode van 166 miljoen behaald (eerste halfjaar 2007: 146 miljoen).

In het eerste halfjaar van 2008 is 131 miljoen geïnvesteerd. Dit betreft investeringen voor de verdere vernieuwing van het treinenpark, zoals nieuwe intercitydubbeldekkers waarvan de eerste binnenkort worden ingezet. De eerste nieuwe sprinters zullen eind dit jaar instromen. Verder is geïnvesteerd in vastgoed en in retail- en horeca-activiteiten.

Kwaliteit dienstverlening
De waardering voor de dienstverlening van NS is op alle belangrijke kwaliteitsaspecten verder verbeterd en ligt op een hoog niveau. Van alle treinen kwam in het eerste halfjaar 93,7% op tijd aan (op basis van de Europese 5 minuten-norm). Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. 75% van de reizigers waardeert de dienstverlening met een 7 of hoger (2007: 68%). De algemene klanttevredenheid over de prestaties is niet eerder zo hoog geweest. Opnieuw steeg de waardering voor de aspecten `op tijd rijden' (van 41% naar 52%) en `informatie bij ontregeling' (van 49% naar 53%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Belangrijkste ontwikkelingen

Bert Meerstadt volgt Aad Veenman op
Bert Meerstadt MBA (46) is door de Raad van Commissarissen benoemd tot president-directeur van NS per 1 januari 2009. Hij volgt dan Aad Veenman op die na twee bestuursperiodes zal terugtreden. Meerstadt maakt sinds 2001 deel uit van de NS-directie. In de afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor diverse bedrijfsonderdelen, waaronder NS Poort (NS Stations en NS Vastgoed), NS Commercie (nu geïntegreerd in NS Reizigers), NS Reizigers, NS Internationaal en NS Hispeed.

Prestigieuze prijs voor NS dienstregeling De nieuwe NS-dienstregeling is bekroond met de Franz Edelman Award voor de beste toepassing van analytische methoden bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De toekenning van deze prestigieuze prijs is een prachtige bekroning van jarenlang denk- en rekenwerk. De nieuwe dienstregeling heeft gezorgd voor meer capaciteit op het drukstbereden spoorwegnet van Europa én voor beter op tijd rijdende treinen. Vorig jaar kwam 93% van de treinen van NS op tijd aan (gemeten naar de internationale 5-minuten-norm). Een uitzonderlijk hoge score.

Pagina 3/15

Nieuwe formules op het station
NS-dochter Servex kondigde begin juni de komst van de internationale keuken met Julia's en Yam Yam op het station aan. Met deze nieuwe Italiaanse en Aziatische formules speelt NS verder in op de wensen van haar klanten. Bij zowel Julia's als Yam Yam kunnen mensen zelf hun (warme) maaltijd samenstellen en deze ter plaatse nuttigen of meenemen. Verder nam Servex in maart Shakie's Fresh Fruit Shakes over om haar inspanningen voor een gezondere levensstijl te benadrukken door steeds meer gezonde en verantwoorde producten op het station aan te bieden. De komst van deze nieuwe formules maakt het winkelaanbod van Proefstation Leiden compleet. Station Leiden Centraal geldt als proefstation, waar de reizigers de verschillende concepten kunnen uitproberen. Onder meer via de site www.mijnproefstation.nl worden klanten uitdrukkelijk uitgenodigd om hun mening te geven.

Hispeed Lounge op Schiphol
NS opende een Hispeed Lounge op Schiphol. Na Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal is dit de derde lounge van NS Hispeed, het hogesnelheidsmerk van NS. De NS Hispeed Lounge op Schiphol is een extra service voor 1e klas reizigers, waar zij in een ontspannen sfeer kunnen werken of vergaderen.

Nieuwe vervoermiddelen van deur tot deur Per 1 januari nam NS OV-fiets over om het natransport van treinreizigers verder te vergemakkelijken. Inmiddels heeft NS het aantal OV-fiets stallingen uitgebreid van 125 tot 160 en is het aantal ritten en klanten explosief gegroeid. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal ritten met 45%. Op 5 maart startte NS in Den Haag bovendien een proef met verhuur van een elektrische scooter. Ook ging NS daar een samenwerking aan met Tuk Tuk Company NS wil hiermee nieuwe manieren verkennen en stimuleren om van en naar het station te gaan. Met een treinkaartje of abonnement kunnen reizigers goedkoper met de Tuk Tuk reizen. Voor de NS- scooter moeten reizigers lid zijn van OV-fiets.

Diversity Award
NS mocht in mei de 5e Diversity Award in ontvangst nemen. Een onderscheiding die VNO-NCW toekent aan bedrijven die serieus werk maken van diversiteitsbeleid en waarvan de aanpak als voorbeeld en inspiratie voor andere ondernemingen kan dienen. NS kreeg deze prijs vanwege haar consistente en concrete diversiteitsbeleid, dat onder meer heeft geleid tot een groter aandeel vrouwen in hogere managementfuncties en in de top van het bedrijf. NS stimuleert ook de werving van allochtonen.

Pagina 4/15

Segment reizigersvervoer

Het segment reizigersvervoer heeft in het eerste halfjaar 2008 een positief resultaat behaald van 115 miljoen, tegenover 94 miljoen vorig jaar. De totale opbrengsten zijn met 31 miljoen toegenomen van 1.179 tot 1.210 miljoen. Bij het binnenlands reizigersvervoer stegen de vervoersopbrengsten met 5,7 %, door meer verkochte enkele reizen, retours, abonnementen en gestegen tarieven. Ook bij het grensoverschrijdende vervoer stegen de vervoersopbrengsten. Door de koersdaling van het Britse pond ten opzichte van de Euro, liggen de opbrengsten in euro's voor de activiteiten in Engeland op ongeveer het niveau van vorig jaar.

Segment vastgoedontwikkeling en vastgoed- en stationsexploitatie

De opbrengsten van dit segment zijn gestegen van 278 miljoen in het eerste halfjaar van 2007 naar 310 miljoen voornamelijk door een stijgende retail- en horecaomzet en de verkoop van vastgoed. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 64 miljoen, ten opzichte van 55 miljoen vorig jaar.

Segment Railinfra & Bouw

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van Strukton over het eerste halfjaar van 2008 is nagenoeg gelijk aan dat van de vergelijkbare periode vorig jaar. De drie PPS-projecten, waarvoor Strukton vorig jaar in consortium had ingeschreven, hebben in de eerste helft van 2008 geleid tot gunning. Het gaat om de nieuwbouw van het Detentiecentrum in Rotterdam, de huisvesting van Beheer Groep en Belastingdienst in Groningen en de realisatie en exploitatie van de Kromhout Kazerne in Utrecht. De Nederlandse markt voor spooronderhoud en - vernieuwing is minder gunstig dan verwacht door een lager aanbestedingsvolume. Bij de bouwbedrijven is de bezettingsgraad goed.

Personeel en Organisatie

Het aantal medewerkers is gestegen van 25.390 fte per 30 juni 2007 naar 26.410 fte per 30 juni 2008, vooral door de werving van servicetrainees en onderhoudsmonteurs in 2007, die pas in het tweede halfjaar aan de slag gingen en door acquisities van Strukton.

Het ziekteverzuim ligt met 5,4 % iets beneden het niveau van 2007 (5,6%).

Vakbonden, ondernemingsraad en directie NS Reizigers hebben in mei een akkoord bereikt over de inzet van medewerkers in de trein en op het station. Met dit akkoord wordt invulling gegeven aan de flexibiliteitsafspraak die al enige jaren in de CAO staat. De afspraken bieden mogelijkheden voor meer variatie in het werk van medewerkers.

Pagina 5/15

Halfjaarcijfers 2008 NV Nederlandse Spoorwegen

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar
NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)
eerste halfjaar 2008 2007 Opbrengsten 995
1. 1.863 Bedrijfslasten -1.805 -1.701 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 190 2 16 Nettofinancieringsbaten
34 29 Winst voor belastingen 224 191

Winstbelasting 8
-5 -45 Winst over de verslagperiode 166 6 14 Toe te rekenen aan:
Aandeelhouder NS 166 146 Minderheidsbelang

- - Winst over de verslagperiode 166 6 14

Pagina 6/15

Verkorte geconsolideerde balans
per 30 juni 2008
NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)
30 juni 2008 31 december 2007 Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 2.690
2.710 Vastgoedobjecten 286 307 Immateriële vaste activa 105 115 Investeringen verwerkt volgens de equity-methode 27 27 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 259 263 Uitgestelde belastingvorderingen 639 640 Totaal vaste activa 4.006 4.062 Totaal vlottende activa 3.297 3.482 Totaal activa 7.303 7.544 Passiva
Eigen vermogen 4.157 4.109 Aan komende jaren toe te rekenen baten 249 251 Langlopende verplichtingen
Leningen en overige financiële verplichtingen 770 794 Personeelsbeloningen 38 40 Voorzieningen 136 147 Overlopende posten 3


---
Uitgestelde belastingverplichtingen 55 51 Totaal langlopende verplichtingen 1.002 1.054 Kortlopende verplichtingen 1.895 2.130 Totaal passiva 7.303 7.544

Pagina 7/15

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar 2008
NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)
eerste halfjaar 2008 2007 Winst over de verslagperiode 166 146 Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
- 1

Totaalresultaat over de verslagperiode 6 16 7 14 Toe te rekenen aan:
Aandeelhouder van de moedermaatschappij 166 147 Minderheidsbelang van derden

---

---
Totaalresultaat over de verslagperiode 6 16 7 14

Pagina 8/15

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar
NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)
eerste halfjaar 2008 2007 Winst over de verslagperiode 166 146 Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 143 140 Overige mutaties -104 -95 205 191 Mutatie werkkapitaal -124 -106 Kasstroom bedrijfsactiviteiten 81 85 Netto kasstroom investeringsactiviteiten -80 -233 Netto kasstroom bedrijfs- en investeringsactiviteiten 1 -148 Netto kasstroom financieringsactiviteiten -83 -108 Kasstroom -82 -256 Liquide middelen en kasequivalenten einde periode 209 225 Liquide middelen en kasequivalenten begin periode 291 481 Mutatie liquiditeiten -82 -256

Pagina 9/15

Toelichting op het verkorte geconsolideerde halfjaarbericht 2008

Algemene toelichting

Verslaggevende entiteit
NV Nederlandse Spoorwegen is gevestigd te Utrecht in Nederland. Het verkorte geconsolideerde halfjaarbericht van de Vennootschap over het eerste halfjaar van 2008 omvat de Vennootschap en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen de "Groep") en het belang van de Groep in deelnemingen en vennootschappen waarover gezamenlijk met derden zeggenschap wordt uitgeoefend. De NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep die op haar beurt de houdstermaatschappij is van de werkmaatschappijen die de verschillende bedrijfsactiviteiten van het concern uitvoeren. Het geconsolideerde halfjaarbericht van NS Groep is gelijk aan dat van NV Nederlandse Spoorwegen.

Overeenstemmingsverklaring
Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standard (IFRS) IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2007 van de Groep te worden gelezen.

Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is op 6 augustus 2008 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving De grondslagen voor financiële verslaggeving die de Groep in dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht heeft toegepast, zijn gelijk aan de door de Groep toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2007.

Schattingen
De opstelling van halfjaarberichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken.

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht de gebruikte belangrijke, door het management gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2007.

Financieel risicobeheer
De doelstellingen en het beleid van de Groep op het gebied van het financieel risicobeheer komen overeen met de doelstellingen en het beleid die in de geconsolideerde jaarrekening 2007 zijn uiteengezet.

Pagina 10/15

Acquisities
In het eerste halfjaar zijn de volgende acquisities gerealiseerd: Op 25 januari 2008 heeft Strukton Rail AS een 100% belang verworven in Betonmast Bane AS via Jernbaneservice AS. De transactie is tot stand gekomen door een betaling in contanten en door overdracht van aandelen Jernbaneservice AS. Deze acquisitie is onderdeel geworden van Strukton Groep NV.
Op 1 maart 2008 zijn de activiteiten van Shakie's in Amsterdam en Utrecht overgenomen door Servex BV. Deze transactie is tot stand gekomen door een betaling in contanten. Deze acquisitie is onderdeel geworden van NS Poort.

Voor de vermelde acquisities is een voorlopige Purchase Price Allocation opgesteld.

Eigen vermogen en dividend
In de aandeelhoudersvergadering van 5 maart 2008 zijn de jaarrekening over 2007 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van 337 miljoen een bedrag van 219 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van 118 miljoen uitgekeerd als dividend.

Het eigen vermogen heeft zich het eerste halfjaar als volgt ontwikkeld:

2008 2007 Stand per 1 januari 4.109 3.843 Dividenduitkering -118 -69 Overige waardewijzigingen

- 1 Nettowinst eerste halfjaar 166 146 Stand per 30 juni 4.157 3.921

Rentedragende schulden
Het totaalbedrag aan rentedragende schulden bedraagt per 30 juni 2008 1.102 miljoen (per 30 juni 2007: 1.040 miljoen).

Bijzondere waardeverminderingen
De impairmenttest op de in voorbereiding zijnde exploitatie van de HSL-Zuid heeft in 2006 geleid tot een negatieve uitkomst van de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Als gevolg hiervan is een afwaardering in de jaarcijfers verwerkt. Ultimo 2007 was de bijzondere waardevermindering afgerond 120 miljoen. De in het eerste halfjaar gemaakte kosten zijn gedekt door een vergoeding van de concessieverlener. Hierdoor zijn er volgens de huidige inzichten geen indicaties die aanleiding geven voor een herberekening van de bijzondere waardevermindering.

Investeringsverplichtingen
Eind juni 2008 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voornamelijk voor de aankoop van rollend materieel voor een bedrag van 1,2 miljard.

Winstbelastingen
Het geconsolideerde effectieve belastingpercentage van de Groep bedroeg in het eerste halfjaar van 2008 26 % (eerste halfjaar van 2007: 24%).

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen vermeldenswaardige gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de 30 juni 2008 cijfers.

Pagina 11/15

Segmentatieoverzicht

(bedragen in miljoenen euro's) Vastgoed ontwikkeling en vastgoed- en Reizigersvervoer stationsexploitatie Railinfra & Bouw Overig *) Totaal Eerste halfjaar 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 Opbrengsten 210
1. 1.179 310 278 513 459 -38 -53 1.995 1.863 Bedrijfslasten 1.095 1.085 246 223 507 452 -43 -59 805
1. 1.701 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 5 11 94 64 55 6 7 5 6 0 19 162 Aandeel in resultaat investeringen
verwerkt volgens de equity-
methode - - - - - 1 - - - 1 Winst over de verslagperiode
89 72 41 41 2 4 34 29 166 146 Totaal activa 684
3. 3.629 830 821 844 776 1.945 1.808 303 7. 7.034 Kortlopende verplichtingen
exclusief leningen 015
1. 980 247 158 452 436 -151
-41 563
1. 1.533 Investeringen 86 280 22 21 18 10 5 9 131 320 Afschrijvingskosten 1) 113 111 14 13 12 10 4 6 143 140 Investeringen verwerkt volgens de
equity-methode 1 1 - - 18 16 8 7 27 24 Aantal medewerkers
in fte's ultimo 16.925 16.356 3.102
2.966 871 5. 5.560 512 508 26.410 25.390
*) Betreft facilitaire concerneenheden en -staven. Voor een juist financieel totaalbeeld worden in dit segment ook de onderlinge leveringen tussen de drie andere NS segmenten geëlimineerd. Niet- Reizigers- Hoofd- hoofd- vervoer Eerste halfjaar 2008 railnet railnet Totaal Opbrengsten 882
---
32 1.210 Bedrijfslasten 793
---
30 1.095 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 89 26 115 Aandeel in resultaat investeringen
verwerkt volgens de equity-
mehtode

---

---

---
Winst over de verslagperiode
68 21 89 Totaal activa 2.677 1.007
3.684 Kortlopende verplichtingen
exclusief leningen 708
---
30 1.015 Investeringen
61 25 86 Afschrijvingskosten 1) 95 18 113 Investeringen verwerkt volgens de
equity-methode

- 1
---
Aantal medewerkers
in fte's ultimo 987 938 9. 6. 16.925
1) afschrijvingskosten omvat tevens bijzondere waardeverminderingen.

Seizoensinvloeden hebben geen materieel effect op de cijfers.

Pagina 12/15

Verbonden partijen
Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep, met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities.

(in miljoenen euro's) halfjaar 2008 halfjaar 2007 Rentekosten 16 14 30 juni 2008 30 juni 2007 Nog te betalen rente 6 6 Onderhandse lening 677 684

Pagina 13/15

Aan: De aandeelhouder van NV Nederlandse Spoorwegen Beoordelingsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht bestaande uit de balans per 30 juni 2008, winst-en-verliesrekening, overzicht van het totaalresultaat en kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 `Tussentijdse Financiële Verslaggeving' zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling. Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410, "Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant van de entiteit". Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met Controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen accountantsverklaring af.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode
1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving", zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Utrecht, 6 augustus 2008

KPMG ACCOUNTANTS NV
A. Zoetbrood RA

Pagina 14/15

Kerncijfers
eerste halfjaar
2008 2007 Vervoersomzet op het binnenlandse net (in miljoenen euro's) 872 825 Vervoersomvang op het binnenlandse net (in miljoenen reizigerskilometers) 8.048 7.648 Retail en horeca omzet op stations (in miljoenen euro's) 159 143 Bedrijfsresultaat/ bedrijfsopbrengsten (ROS) in % 6
7, 7
8, Personeelsaantal in mensjaren eind juni 26.410 .390
25

Kwaliteitscijfers NS 1e en 2e kwartaal 2008

% klanten dat rapportcijfer 7 of hoger geeft1
2007 2008 kwartaal 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw Op tijd rijden 39% 43% 51% 47% 51% 54% Beschikbaarheid zitplaats 74% 74% 79% 73% 75% 76% Informatie bij ontregeling 48% 49% 51% 52% 54% 53% Sociale veiligheid trein en station 76% 76% 76% 76% 77% 78% Reinheid treininterieur en station 55% 53% 55% 55% 56% 54% Klantgerichtheid personeel 57% 58% 60% 59% 60% 61% Algemeen Oordeel 67% 69% 74% 72% 75% 76% Punctualiteit2
Treinen op tijd binnen 3 minuten3 86,8% 87,8% 89,4% 84,2% 88,1% 87,9% Treinen op tijd binnen 5 minuten3 92,8% 93,4% 94,5% 91,4% 93,8% 93,6% Aansluitingen gehaald in % 90,9% 92,0% 93,1% 90,2% 92,4% 92,4% Uitval van treinen 2,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 1,2%
1. Bron klanttevredenheid: onderzoek in opdracht van NS in samenwerking met de consumentenorganisaties en de overheid.
2. Bron punctualiteitscijfers: ProRail.
3. Betreft operationele prestaties op Hoofdrailnet.

Pagina 15/15

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NS Persvoorlichting 030-2357070 of via persvoorlichting@ns.nl

NS
NS is in Nederland de grootste reizigersvervoerder op het spoor. De treinen van NS houden Nederland mobiel. Per dag bereiken ruim 1,1 miljoen NS-klanten hun bestemming zonder files of parkeerproblemen. De elektrische treinen van NS zijn een zeer energie- en klimaatvriendelijk vervoermiddel met een lage CO2-uitstoot, terwijl de gemiddelde kilometerprijs lager is dan de variabele autokosten. Op de 379 stations biedt NS een scala aan voorzieningen om de reizigers van dienst te zijn.

NS Reizigers verzorgt het vervoeren van de reizigers en de informatie en service op de stations en in de treinen. NS Poort ontwikkelt, beheert en exploiteert de stations(gebieden) in Nederland, zodanig dat dit aangename en levendige plekken zijn om te verblijven, werken, wonen, winkelen en recreëren. NedTrain zorgt voor de treinen van NS: van schoonmaak tot technisch onderhoud en schadeherstel. Strukton is actief in aanleg en onderhoud van railinfrastructuur en in bouwactiviteiten in Europa. NS Hispeed verbindt Nederland met het hart van belangrijke Europese steden. De hogesnelheidstreinen Thalys en ICE en de Internationale Intercity's zijn een slim en duurzaam alternatief voor vliegtuig en auto op afstanden tot 600 kilometer. NedRailways benut de kansen van de Europese vrije spoormarkt, bijvoorbeeld door samen met de Britse onderneming Serco spoorwegconcessies in het Verenigd Koninkrijk te exploiteren.

NS deelt het spoorwegnet ­ het drukst bereden van Europa ­ met ruim 30 andere partijen. ProRail deelt de capaciteit op de rails toe en zorgt verder voor de Railverkeersleiding en het beheer en onderhoud van het spoorwegnet.


---- --