KBC


Resultaten
KBC-groep, 2kw2008 en 1h2008

Gereglementeerde informatie* - 7 augustus 2008, 7 uur Samenvatting

Sterke bedrijfsresultaten, overschaduwd door non-cash items

De nettowinst (IFRS) voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni bedroeg 493 miljoen euro, wat de nettowinst voor het eerste halfjaar op 1 047 miljoen euro brengt. De onderliggende nettowinst - d.i. zonder de uitzonderlijke posten - voor het tweede kwartaal van 2008 bedroeg 510 miljoen euro, een daling van 42% in vergelijking met de zeer sterke winst van het tweede kwartaal van 2007. Terwijl de operationele opbrengsten het hele kwartaal uiterst solide bleven, hadden de non-cashfactoren een duidelijk negatieve invloed op de resultaten die we vandaag bekendmaken. André Bergen, CEO van de KBC-groep: "In het tweede kwartaal getuigden de bedrijfsresultaten duidelijk van veerkracht. De ontwikkeling van kredietverlening en depositowerving bleef stevig en ook de kapitaalmarktactiviteiten deden het goed. Vooral Oost-Europa bleef sterk presteren. Anderzijds leidden de negatieve aandelen- en kredietmarkten in juni tot de boeking van bijkomende afwaarderingen aan het eind van het kwartaal. Als we de invloed daarvan weglaten, zou de onderliggende kwartaalwinst boven de 800 miljoen euro zijn uitgekomen en dat is meer dan het vorige kwartaal en dan het kwartaalgemiddelde van vorig jaar." In miljoenen euro
Nettowinst (IFRS) 936 554 493 -47% -11% 1 933 1 047 -46% Nettowinst per aandeel (IFRS, in euro) 2.69 1.62 1.45 -46% -10% 5.54 3.07 -45% Verwaterde nettowinst per aandeel (IFRS, in euro) 2.68 1.62 1.45 -46% -10% 5.51 3.07 -44% Onderliggende nettowinst 880 573 510 -42% -11% 1 660 1 083 -35% Onderliggende nettowinst per aandeel (in euro) 2.53 1.68 1.50 -41% -11% 4.76 3.18 -33% Verwaterde onderliggende nettowinst per aandeel (in euro) 2.52 1.68 1.50 -40% -11% 4.74 3.17 -33% Uitsplitsing van onderliggende nettowinst per divisie Divisie België 417 387 177 -58% -54% 743 564 -24%
Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland 177 154 190 8% 24% 327 344 5% Divisie Merchantbanking 241 26 128 -47% - 510 154 -70% Divisie Europese Private Banking 57 43 47 -17% 10% 109 90 -18% Groepscenter -13 -36 -32 - - -29 -69 -
Eigen vermogen per aandeel (euro, einde periode) 49.5 45.5 -8%
1H 2007 1H 2008

1H 2008 /

2kw2008 1H 2007

2kw2008 /
2kw2007 1kw2008 2kw2007
2kw2008 /

1kw2008
Hoofdlijnen voor het tweede kwartaal van 2008:

* Aanhoudende sterke ontwikkeling van kredietverlening en depositowerving
* Normalisering van de kapitaalmarktinkomsten na een zwak vorig kwartaal
* Stijging - vanuit een zeer laag niveau - van het cliëntenkredietrisico: de kredietverliesratio op jaarbasis bedraagt 19 basispunten.

* Invloed van herwaarderingen van gestructureerde kredieten op de nettowinst: -161 miljoen euro (incl. stijging van de voorzieningen voor monolines)

* Invloed van afwaardering van andere beleggingsportefeuilles, voornamelijk aandelen in de verzekeringsacitiviteiten: -138 miljoen euro

* Solvabiliteit robuust: Tier 1-ratio, bankbedrijf 9,3% en solvabiliteitsmarge, verzekeringen 210% Publicatieschema voor 7 augustus 2008:

* Kwartaalrapport beschikbaar op www.kbc.com 7.00
* Persconferentie 10.30

* E-conferentie voor financieel analisten 13.30, www.kbc.com - Tel. + 44 20 7162 0125
* KBC Groep NV is een beursgenoteerd bedrijf. Dit nieuwsbericht bevat informatie die is onderworpen aan transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.

2
Financiële hoofdlijnen - 2kw2008
André Bergen, groeps-CEO, vat de financiële hoofdlijnen voor het tweede kwartaal van 2008 als volgt samen: "Het bedrijfsresultaat was stevig. De kredietgroei en depositowerving blijven erg bemoedigend. In België werden er tegenover een jaar eerder 10% meer leningen afgesloten, terwijl in Centraal- en Oost-Europa de cliëntenkredieten over dezelfde periode organisch met 23% stegen. Organisch stegen de onderliggende nettorente-inkomsten met 13% in België en met 24% in Centraal- en Oost-Europa, vergeleken met het tweede kwartaal van 2007." "De opbrengsten uit investmentbanking lieten een forse opleving zien na een zwakke prestatie van institutionele verkopen en trading in het vorige kwartaal. Met een onderliggende nettowinstbijdrage van 76 miljoen euro presteerde investmentbanking op hetzelfde niveau als de kwartaalgemiddelden van de laatste jaren." "De erg lage achterstallen op cliëntenkredieten zijn aan het stijgen. De kredietverliesratio voor het eerste halfjaar bedroeg 19 basispunten. Vooral in de commerciële bankportefeuille vertoonden de kredietvoorwaarden tekenen van achteruitgang, terwijl ze voor de Belgische particulieren en de Centraal- en Oost-Europese markt vrij stabiel bleven." "Hoewel er geen wanbetalingen werden toegerekend, werd de waarde van onze portefeuille gestructureerde kredieten verder verlaagd. Er werd een invloed van 161 miljoen euro op de winst na belastingen geboekt, inclusief een stijging van de voorzieningen voor het risico op monoline kredietverzekeraars. De bijkomende invloed op het eigen vermogen bedroeg
-71 miljoen euro."
"De provisie-inkomsten uit fondsenbeheer vertoonden een sterke start van het kwartaal, maar tegen eind mei sloeg het beleggerssentiment om en in juni was het opnieuw negatief. Door het toepassen van conservatieve waardeverminderingsregels leidde het nadelige klimaat op de aandelenmarkten in juni tot verdere waardeverminderingen, hoofdzakelijk op de eigen aandelen van de Belgische verzekeringsactiviteiten, voor een bedrag van 138 miljoen euro." "Wat kapitaal betreft bevinden we ons in een comfortabele positie. De solvabiliteitsniveaus behoren tot de beste in de financiële sector. De Tier 1-ratio voor de bankactiviteiten bedroeg respectievelijk 8,8% en 9,3% volgens de Basel I- en Basel II-kapitaalvereisten, terwijl de solvabiliteitsratio voor de verzekeringsactiviteiten opliep tot 210%." Financiële hoofdlijnen - 1h2008

* De nettowinst voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2008 bedroeg 1 047 miljoen euro volgens IFRS. Ze omvat factoren die geen verband houden met de normale bedrijfsuitoefening voor een bedrag van -36 miljoen euro netto. Exclusief die post bedroeg de onderliggende nettowinst 1 083 miljoen euro.
* De nettorente-inkomsten bedroegen 2 474 miljoen euro, 20% hoger dan vorig jaar (+15% op onderliggende basis) dankzij een stevige volumegroei. Bovendien werd in de Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland een verruiming van de nettorentemarge gerealiseerd.

* De bruto verdiende premies, verzekeringen, bedroegen 2 245 miljoen euro. Dat is 33% meer in vergelijking met het eerste halfjaar van 2007. Na aftrek van de technische lasten lagen de inkomsten 63 miljoen euro hoger (+25%). De gecombineerde ratio, Niet-leven, bedroeg 90%.

* De dividendinkomsten van de aandelen in portefeuille bedroegen 159 miljoen euro, vergelijkbaar met het cijfer van vorig jaar (166 miljoen euro).

* De nettowinst uit financiële instrumenten tegen reële waarde bedroeg slechts 8 miljoen euro (59 miljoen euro op onderliggende basis). De tradinginkomsten werden negatief beïnvloed door het ongunstige klimaat op de kapitaalmarkten, vooral in het eerste kwartaal van het jaar. Voor het eerste halfjaar van 2008 omvatte de post ook een afwaardering van 456 miljoen euro op asset backed securities en collateralised debt obligations (255 miljoen euro, na belastingen).

* De winst uit voor verkoop beschikbare financiële activa bedroeg 260 miljoen euro (voornamelijk uit aandelen). Dat is 164 miljoen euro minder ten opzichte van vorig jaar.
* De nettoprovisie-inkomsten bedroegen 914 miljoen euro. Dat is 10% onder het niveau van een jaar eerder, hoofdzakelijk door de gedaalde beleggingsactiviteit van cliënten als gevolg van de hoge volatiliteit van de aandelenmarkten.

* De overige opbrengsten bedroegen 225 miljoen euro, 35 miljoen euro onder het niveau van een jaar eerder.
* De exploitatiekosten bedroegen 2 588 miljoen euro. De kostenstijging van 3% in vergelijking met een jaar eerder wordt verklaard door de nieuwe overnames en door muntappreciaties. Zonder die factoren daalde het kostenniveau 3%, voornamelijk door lagere bonusvoorzieningen als gevolg van de lagere tradinginkomsten.
* De bijzondere waardeverminderingen bedroegen 430 miljoen euro. Een bedrag van 170 miljoen euro hield verband met de kredietportefeuille (kredietverliesratio: 19 basispunten). Door de daling van de Europese aandelenmarkten met bijna 25% werden bijzondere waardeverminderingen van 250 miljoen euro genomen op de voor verkoop beschikbare aandelenportefeuille (voornamelijk in verzekeringen).
* Geassocieerde ondernemingen droegen 24 miljoen euro bij terwijl belastingen en het belang van derden in het resultaat respectievelijk 264 miljoen euro en 54 miljoen euro bedroegen.
* Eind juni 2008 bedroeg het eigen vermogen van de aandeelhouders 15,5 miljard euro (45,5 euro per aandeel). Het eigen vermogen daalde tegenover het begin van het jaar doordat de winst van de periode (+1,0 miljard) meer dan
3
gecompenseerd werd door uitgekeerde dividenden, de wederinkoop van eigen aandelen (respectievelijk -1,3 en -0,3 miljard euro) en een daling van de herwaarderingsreserve van voor verkoop beschikbare financiële activa (-1,6 miljard euro).
Strategische hoofdlijnen - 1h2008
Tijdens het eerste halfjaar heeft KBC zijn retailbankpositie in Slowakije en zijn privatebankingpositie in Frankrijk aanzienlijk verbeterd via nieuwe overnames. Om zijn marktpositie nog verder te verbeteren, blijft KBC op zoek naar bijkomende overnames met dezelfde strategische focus, met inachtneming van zijn financiële discipline. KBC heeft ook zijn businessplan voor Oost-Europa en Rusland geactualiseerd. Naar alle verwachting zal de winstbijdrage van die regio tegen 2010 nagenoeg verdubbelen ten opzichte van 2007 (x1,9). Daarvoor investeert KBC in de ondersteuning van een sterke organische groei door de uitbreiding van verkoopnetwerken, de overdracht van productkennis naar nieuwe markten en de optimalisering van de kruisverkoop. Daarnaast werkt KBC aan de realisatie van verdere synergieën op de markten door bijvoorbeeld het harmoniseren van groepswijde bedrijfsprocessen en ITapplicaties. Gezien de ongunstige bedrijfsomgeving werd in het tweede kwartaal een herziening van de kostenbudgetten uitgevoerd. Toekomstige ontwikkelingen
André Bergen: "Terwijl de algemene economie vertraagt, blijft de kwaliteit van onze activiteiten sterk. De groei wordt aangedreven door onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. KBC heeft de uitgesproken ambitie om zijn nettowinst in de regio in de nabije toekomst te verdubbelen. Bovendien hebben we onlangs onze kostenbeheersing in de hele groep versterkt om gepast het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende kosteninflatie. We zijn ook blij vast te stellen dat onze balans robuust is. De kwaliteit van de activa bleek vrij stevig in alle activaklassen, terwijl onze solvabiliteitspositie tot de meest stabiele in de financiële sector behoort." Aanvullende informatie bij de resultaten
Het afgelopen jaar is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd in de consolidatiekring (vooral de opname van pas verworven vestigingen in Rusland en Bulgarije en in de Franse privatebankingsector). De invloed daarvan op de nettowinst was nog altijd zeer beperkt.
De totale invloed op de nettowinst van waardeveranderingen van niet-euromunten was verwaarloosbaar. De winst en het eigen vermogen per aandeel per 30 juni 2008 werden berekend op basis van respectievelijk 340,5 (periodegemiddelde) en 339,4 (per einde periode) miljoen aandelen. Daartoe werd het aantal gewone aandelen vermeerderd met het aantal verplicht in aandelen terugbetaalbare obligaties en verminderd met het aantal zelf aangehouden eigen aandelen. Anderzijds werd de verwaterde winst per aandeel berekend op basis van 341,6 miljoen aandelen (periodegemiddelde), dit is inclusief het aantal uitstaande aandelenopties. Op aanbeveling van het Financial Stability Forum (FSF) heeft KBC aanvullende risico-informatie gegeven over zijn effectiseringsposities (incl. sponsoring van buitenbalansvehikels) in overeenstemming met de voornaamste informatiepraktijken samengevat door het FSF. Het daaraan gewijde verslag 'Securitisation report 30 June 2008' is beschikbaar op www.kbc.com/ir.
Financiële kalender
Financiële kalender
Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2008 6-nov-08 Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2008 12-feb-09 Voor een uitgebreide versie van de kalender, inclusief analisten- en beleggersvergaderingen, zie www.kbc.com/ir/calendar.

4
Resultatenoverzicht volgens IFRS - 2kw2008 en 1h2008 Hieronder vindt u een overzicht van de winst-en-verliesrekening van de KBC-groep, gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS). In het deel 'Geconsolideerde financiële staten' van het kwartaalverslag vindt u een volledig overzicht van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en balans volgens IFRS. In datzelfde deel vindt u eveneens een samenvatting van de eigenvermogensmutaties en enkele toelichtingen bij de rekeningen. Om u een goed inzicht te verschaffen in de onderliggende gang van zaken, publiceert KBC in het volgende deel ook zijn onderliggende resultaten.
Geconsolideerde resultatenrekening, KBC Groep (in miljoenen euro) - IFRS 1kw2007 2kw2007 3kw2007 4kw2007 1kw2008 2kw2008 cumul.

1H 2007
cumul.

1H 2008
Nettorente-inkomsten 1 052 1 014 930 1 093 1 163 1 311 2 065 2 474 Bruto verdiende premies, verzekeringen 869 824 969 1 328 1 236 1 008 1 692 2 245 Bruto technische lasten, verzekeringen - 753 - 663 - 841 -1 147 -1 078 - 820 -1 416 -1 898 Resultaat uit afgestane herverzekering - 15 - 5 - 17 - 28 - 10 - 17 - 20 - 27 Dividendinkomsten 28 138 52 38 36 123 166 159
Netto (niet-)gerealiseerde winst uit financiële instrumenten tegen reële waarde 400 548 379 315 - 26 35 948 8 Netto gerealiseerde winst uit voor verkoop beschikbare financiële activa 317 108 115 143 198 63 424 260 Nettoprovisie-inkomsten 489 527 478 499 438 477 1 016 914 Overige netto-inkomsten 155 105 128 231 129 97 260 225 Totale opbrengsten 2 541 2 595 2 193 2 473 2 084 2 276 5 136 4 360 Exploitatiekosten -1 208 -1 314 -1 266 -1 431 -1 278 -1 310 -2 522 -2 588 Bijzondere waardeverminderingen - 27 - 56 - 62 - 121 - 98 - 332 - 84 - 430 Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen 16 22 14 4 16 8 38 24 Winst vóór belastingen 1 322 1 248 878 925 723 642 2 569 1 365 Belastingen - 293 - 281 - 211 - 184 - 144 - 121 - 575 - 264 Winst na belastingen 1 028 966 667 741 579 521 1 995 1 101 toerekenbaar aan minderheidsbelangen 31 30 28 33 26 28 62 54 toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 997 936 639 708 554 493 1 933 1 047 België 353 470 302 278 357 194 823 551
Centraal- en Oost-Europa en Rusland 151 181 150 182 159 203 332 362 Merchantbanking 261 227 160 185 31 125 488 156
Europese Private Banking 53 73 43 41 43 48 125 90
Groepscenter 179 - 14 - 16 23 - 35 - 77 165 - 112
Kerncijfers geconsolideerde balans en ratio's (in miljoenen euro of %) 31-12-2007 30-06-2008 Totaal activa 355 597 377 351
waarvan leningen en voorschotten aan cliënten 147 051 165 263 waarvan effecten 105 023 106 271
Totaal verplichtingen 337 110 360 771
waarvan deposito's van cliënten en schuldpapier 192 135 218 105 waarvan bruto technische voorzieningen, verzekeringen 17 905 19 045 waarvan schulden m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen 8 928 8 349 Eigen vermogen van de aandeelhouders 17 348 15 459 Rendement op eigen vermogen (gebaseerd op onderliggend resultaat) 18% 13% Kosten-inkomstenratio (gebaseerd op onderliggend resultaat) 58% 63% Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen (gebaseerd op onderliggend resultaat) 96% 90%
5
Overzicht van de onderliggende resultaten - 2kw2008 en 1h2008 Om u meer inzicht te verschaffen in de bedrijfsuitoefening biedt KBC u, bovenop de cijfers volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), ook enkele 'onderliggende cijfers'. De verschillen met de IFRS-cijfers hebben te maken met a) de uitsluiting van uitzonderlijke niet-recurrente elementen, b) de erkenning van bepaalde afdekkingsderivaten die worden gebruikt voor balansbeheer en c) de boekhoudkundige behandeling van bepaalde inkomstencomponenten die verband houden met kapitaalmarktactiviteiten. Op de volgende pagina vindt u een volledige aansluiting van de nettowinst volgens IFRS en de onderliggende nettowinst. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening, KBC Groep (in miljoenen euro) - ONDERLIGGENDE CIJFERS 1kw2007 2kw2007 3kw2007 4kw2007 1kw2008 2kw2008 cumul.

1H 2007
cumul.

1H 2008
Nettorente-inkomsten 1 063 1 081 1 116 1 199 1 202 1 257 2 144 2 459 Bruto verdiende premies, verzekeringen 869 824 969 1 328 1 236 1 008 1 692 2 245 Bruto technische lasten, verzekeringen - 753 - 663 - 841 -1 147 -1 078 - 820 -1 416 -1 898 Resultaat uit afgestane herverzekering - 15 - 5 - 17 - 28 - 10 - 17 - 20 - 27 Dividendinkomsten 12 112 23 29 19 103 124 122
Netto (niet-)gerealiseerde winst uit financiële instrumenten tegen reële waarde 359 404 154 154 - 28 88 763 59 Netto gerealiseerde winst uit voor verkoop beschikbare financiële activa 96 107 115 143 198 63 203 261 Nettoprovisie-inkomsten 512 541 539 546 464 482 1 054 945 Overige netto-inkomsten 151 87 88 125 115 72 236 187 Totale opbrengsten 2 293 2 488 2 145 2 350 2 118 2 235 4 781 4 352 Exploitatiekosten -1 208 -1 314 -1 266 -1 367 -1 278 -1 310 -2 522 -2 588 Bijzondere waardeverminderingen - 27 - 56 - 62 - 121 - 98 - 290 - 84 - 389 Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen 16 22 14 4 16 8 38 24 Winst vóór belastingen 1 074 1 140 831 866 756 643 2 214 1 399 Belastingen - 262 - 230 - 202 - 157 - 157 - 105 - 492 - 263 Winst na belastingen 812 910 629 709 599 538 1 722 1 137 toerekenbaar aan minderheidsbelangen 31 30 28 33 25 28 62 53 toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 781 880 601 676 573 510 1 660 1 083 België 327 417 303 274 387 177 743 564
Centraal- en Oost-Europa en Rusland 150 177 117 174 154 190 327 344 Merchantbanking 269 241 153 179 26 128 510 154
Europese Private Banking 52 57 44 41 43 47 109 90
Groepscenter - 17 - 13 - 16 8 - 36 - 32 - 29 - 69
De verschillen tussen de onderliggende resultaten en de resultaten volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn de volgende:

* Om het cijfer van de onderliggende groepswinst te berekenen worden factoren die niet regelmatig voorkomen in de normale gang van zaken buiten beschouwing gelaten voor het winstcijfer. Gezien hun uitzonderlijke aard en omvang is het belangrijk deze factoren af te zonderen voor een goed begrip van de resultaatsontwikkeling (effect op de nettowinst: zie tabel hieronder).

* In de rekeningen volgens IFRS wordt een groot deel van de derivaten die KBC gebruikt voor het balansbeheer behandeld als Financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden. Daarin zijn die derivaten inbegrepen die niet in aanmerking komen voor reëlewaardeafdekkingstransacties ter afdekking van het renterisico van een portefeuille. Bijgevolg worden renteresultaten van dergelijke afdekkingen opgenomen onder 'netto (niet-) gerealiseerde winsten op financiële instrumenten tegen reële waarde, terwijl de rente betaald op de onderliggende activa is opgenomen onder 'nettorente-inkomsten'. In de 'onderliggende rekeningen', wordt de rente op die derivaten ook opgenomen onder 'nettorente-inkomsten' (waar de resultaten van de onderliggende activa al zijn opgenomen), zonder invloed op de nettowinst.
Voorts worden wijzigingen in de reële waarde (wegens marking-to-market) van die ALM-derivaten opgenomen onder 'netto (niet-)gerealiseerde winst uit financiële instrumenten tegen reële waarde', terwijl de meeste onderliggende activa niet tegen reële waarde worden gewaardeerd (nl. niet mark-to-market). Daarom zijn de wijzigingen van de reële waarde van deze ALM-derivaten niet opgenomen in de onderliggende cijfers (effect op de nettowinst: zie tabel hieronder).

6

* Ten slotte is de winst uit handelsactiviteiten (trading) verdeeld over verschillende componenten in de IFRSrekeningen. Terwijl handelswinsten worden opgenomen onder 'netto (niet-)gerealiseerde winst uit financiële instrumenten tegen reële waarde', worden de financieringskosten en de provisies betaald om die handelswinsten te realiseren respectievelijk opgenomen onder 'nettorente-inkomsten' en 'nettoprovisie-inkomsten'. Bovendien is een deel van de dividendinkomsten, netto gerealiseerde winst uit voor verkoop beschikbare financiële activa en overige netto-opbrengsten evenzeer gerelateerd aan inkomsten uit trading. In de onderliggende cijfers zijn alle tradinginkomstencomponenten opgenomen onder netto (niet-)gerealiseerde winst uit financiële instrumenten tegen reële waarde ( zonder effect op de nettowinst).
In de onderstaande tabel vindt u een gedetailleerde aansluiting van de nettowinst volgens IFRS en de onderliggende nettowinst.
Divisie* 1kw 2007 2kw 2007 3kw 2007 4kw 2007 1kw 2008 2kw 2008 997 936 639 708 554 493
Min

- Bedragen vóór belastingen en minderheidsbelangen Reëlewaardeveranderingen van ALM-afdekkingsinstrumenten verschillende 34 94 13 36 -33 41 Verkoop van participatie in BCC/Banksys (Belgie) België 0 -1 0 0 0 0 Verkoop van aandelen Intesa Sanpaolo (Italie) Groepscenter 207 0 0 0 0 0 Verkoop van Banca KBL Fumagalli Soldan (Italie) EPB 0 14 0 0 0 0 Verkoop van GBC (Hongarije) CEER 0 0 35 0 0 0
Wijziging behandeling ziekenkostenverzekering personeel Groepscenter 0 0 0 -64 0 0 Bijzondere waardeverminderingen op aandelen Irish Life & Permanent (Ierland) Groepscenter 0 0 0 0 0 -42 Overige verschillende -23 -12 -3 80 0 0
verschillende -2 -40 -6 -20 14 -16
781 880 601 676 573 510

* België = Divisie België; CEER = Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland; Merchant = Divisie Merchantbanking; EPB = Divisie Europese Private Banking. Aansluiting van de winst volgens IFRS en de onderliggende winst (in miljoenen euro) Winst na belastingen, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij, onderliggend
Winst na belastingen, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij, volgens IFRS

- Belastingen en belangen van derden i.v.m. bovenvermelde elementen In overeenstemming met het interne rapporteringsbeleid werd in het tweede kwartaal van 2008 de bijzondere waardevermindering op het financiële belang van ca. 2% dat KBC heeft in Irish Life & Permanent (IL&P) beschouwd als een uitzonderlijk, niet-operationeel element. De winst die in boekjaar 2006 werd gerealiseerd op de verkoop van een deel van het belang van KBC in IL&P, werd op dezelfde manier opgenomen.
---------------------