Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Leidschendam, 7 augustus 2008

Vakbonden blokkeren moderne arbeidsvoorwaarden

Detailhandel wil minder toeters en bellen in cao's

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is blij met de steun vanuit de werkgeversvereniging AWVN die nu ook pleit voor vereenvoudiging van cao's. Daarmee is er ook vanuit andere sectoren dan de detailhandel steun van werkgevers voor dit initiatief om cao's te moderniseren en over te stappen naar een andere vormgeving van arbeidsvoorwaarden.

De RND constateert echter dat er zeer weinig voortgang wordt geboekt bij het moderniseren van cao's. Werkgevers in de detailhandel willen geen dictaten en gedetailleerde standaardarbeidsvoorwaarden voor hun personeel, maar ruimte voor maatwerk. Door een 'conservatieve' houding van de vakbonden blijft modernisering uit. Dit staat te lezen in het jaarverslag 2007 van de RND.

De krapte op de arbeidsmarkt leidt er toe dat ondernemingen creatieve oplossingen moeten zoeken om vacatures te vervullen. Collectieve loonsverhogingen, zoals vakbonden voorstellen, vormen een risico voor ondernemingen. Immers niet alle ondernemingen hebben te maken met dezelfde regionale- of marktomstandigheden. Bovendien is een algemene verhoging van loonkosten, die geen gelijke tred houdt met toenemende arbeidsproductiviteit, schadelijk voor de onderneming en voor de BV Nederland omdat de inflatie hiermee sterk wordt aangewakkerd. Daarnaast valt het de RND op dat vooral bij jonge werknemers steeds meer behoefte is aan 'maatwerk en keuzevrijheid'.

Moderne arbeidsverhoudingen, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, vragen om moderne cao's. Werkgevers vinden dat in nieuwe cao's afspraken niet meer tot in detail moeten worden vastgelegd. Cao's moeten worden 'uitgedund' en uit veel minder tekst bestaan om voor werkgever en werknemer duidelijk te zijn.

De RND is ten slotte van mening dat de financiering van werkgevers- en werknemersorganisaties die cao's afsluiten veel te afhankelijk is geworden van de financiering uit Sociale Fondsen. Ook dat is volgens de RND een belangrijke reden waardoor de noodzakelijke vernieuwing van cao's niet van de grond komt. Daarom pleit de RND voor meer transparantie bij de besteding van de gelden uit Sociale Fondsen.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is een overkoepelende werkgeversorganisatie. De bij de RND - via de 13 brancheverenigingen - aangesloten detailhandelsondernemingen vertegenwoordigen ruim 20.000 vestigingen, 300.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 40 miljard euro. De RND behartigt de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden.